20
Seten wupmalemu (1,000) kwaaré dé apakélé waaguba rak
* Re 9:1 Wani mu yédéka wuné vék Gotna kudi kure giyaakwa du nak Gotna gayé kulaknyénytakne giyaadéka. Déku taababa dé apakélé waagwat dawulidakwa yaabuba tén gwésna ki kurék. Apakélé baagwi wawo déku taababa dé nak kurék. * Re 12:9; Ju 1:6 Wani du giyae dé apakélé viwut kulékik. Wani viwu wan déknyényba ran kaabe, déku yé Seten. Seten wan akwi kutakwana némaan ban. Gotna kudi kure giyaakwa du wani viwut kulékiye dé apa baagwit gik, dé wupmalemu (1,000) kwaaré waaguba raduké. Gitakne dé dérét apakélé waaguba yatjadatakne dé awuréba tékwa gwés miték tépétaknak, Seten du taakwat tépa yénaa yamarék yaduké. Taale dé wupmalemu (1,000) kwaaré wani waaguba raké dé yo. Radu kukba dé naapitaknadu Seten yaale walkamu tulé male du taakwat tépa yénaa yaké dé yo.
* 1 Ko 6:2; Re 6:9, 13:16-17 Tépa ve wuné vék némaan du rakwa jaabé las rakéreyédéka de kot véknwukwa nemaan du las waba radaka. Déknyényba Got dé derét wak, de waga radoké. De némaan du rate du taakwa yadan kapéredi muké kudi wakweké de yo. Déknyényba kiyaan du taakwa deku wuraanyanét wawo wuné vék. Déknyényba wani du taakwa de Jisasna jébaa kutte déké kudi wakwetakne Gotna kudi wawo de wakwek. Wakwedaka Gotna maama deku kwaalé tépakdaka de kiyaak. Wani du taakwa wani yébaaléna yéba kaapuk kevérékdan. Yébaalé pulak taadan waapinyanna yéba wawo kaapuk kevérékdan. Deku lékwés deku taababa wani yébaaléna kudi kaapuk kavidan. Wani du taakwa tépa nébéle raapme de Jisas Krais wale némaan du taakwa rate nak du taakwaké wupmalemu (1,000) kwaaré de vék.
Wani du taakwa de taale nébéle raapmék. Nak kiyaan du taakwa wani tulé kaapuk nébéle raapdan. Wupmalemu (1,000) kwaaré yédu de nak kiyaan du taakwa nébéle raapké de yo. * Re 2:11; 1 Pi 2:9Taale nébéle raapran du taakwa de yéknwun mawulé yate dusék takwasék yaké de yo. Wani du taakwa wan yéknwun mu male yakwa du taakwa. De Got wale apuba apuba miték rasaakuké de yo. Yalakmarék yaké de yo. Déknyényba nak du taakwat kutkalé yaké nyédé du de Gotké jébaa yak. Bulaa wani du taakwa nyédé duna waagu tawe de Got déku nyaan Jisas Kraiské wawo jébaa yaké de yo. Yate de kapmu Gotna yéba kevérékgé de yo. Yate de Jisas Krais wale némaan du taakwa rate wupmalemu (1,000) kwaaré nak du taakwaké véké de yo.
Got Setenét yatjadadéka dé apa kaagél kurék
7-8 Wani kwaaré yédu gwés naapidu Seten wani waagu kulaknyénytakne yaalaké dé yo, akwi képmaaba rakwa akwi du taakwat yénaa yaké. Yaale yénaa yadu Gok bét Megokna képmaaba rakwa du taakwa déku kudi véknwute wadén pulak yaké de yo. Yate waariyaké yate nakurakba jawuké de yo. Wupmalemu du jawuké de yo. Jawudo du derét naaknwuké yapatiké de yo. Wani du waariyaké yate de akwi képmaat yeyé yeyate Gotna du taakwa rakwa gayét ye Got mawulat kapére yadékwa gayét wawo ye tényéwe de ték. Tédaka yaa Gotna gayéba giyae wani duwat dé yaanék. 10 * Re 19:20, 21:8; Mt 25:41Yaandéka Seten déknyényba derét yénaa yadénké dé Got Setenét yaa yaankwa kwawut dé yatjadak. Yaa yaankwa wupmalemu matu wawo wani kwawuba dé ro. Déknyényba de wani yébaalé bét yénaa kudi wakwen dut wawo kwawut yatjadak. Bét Seten wale de wani kwawuba rate gaan nyaa apakélé kaagél kutké de yo. Wani kaagél apuba apuba kutké de yo.
Apakélé kot dé yak
11 Tépa ve wuné vék némaan banna apakélé waama jaabé nak radéka némaan ban nak waba radéka. Radéka véwuréka nyét képmaa yaage ye bét kaapuk yak. Wani mat du taakwa tépa vémarék yaké de yo. 12 * Re 13:8; 2 Ko 5:1; Ap 17:31 Nyét képmaa kaapuk yadéka wuné vék, déknyényba kiyaan némaan du taakwa bakna du taakwa wawo ye Gotna méniba saakiye tédaka. Gotna kudi kure giyaakwa du de nyéga nak laapiyaknék. Wani nyégaba Got wale rasaakuran du taakwa deku yé dé kwao. Nyéga las wawo de laapiyaknék. Wani nyégaba déknyényba de kiyaan du taakwa kéni képmaaba rate yadan akwi muké kavik. Got wani nyégaba véte kot véknwukwa némaan ban rate kapéredi mu yan du taakwat yadan kapéredi mu dé yakatak.
13 * Ro 2:6; Re 22:12 Tépa ve wuné vék kusba kiyae rakwa du taakwa, gaabana taaléba rakwa du taakwa, kiyae ye apa kaagél kutdakwa taaléba rakwa du taakwa, wani du taakwa akwi déké yaadaka. De yae déku méniba saakiye tédaka Got kot véknwukwa némaan ban rate kéni képmaaba rate yadan mu dé derét kaatak.
14-15 * 1 Ko 15:24-26, 54-55; Mt 25:41Yatakne dé du taakwa kiyaadakwa paaté gaabana taalé wawo kérae dé yaa yaankwa kwawut yatjadak. Dé wale rasaakuran du taakwa deku yé kwaakwa nyégaba Got dé vék. Du taakwana yé wani nyégaba kwaamarék yadéran Got wani du taakwat kérae dé derét yaa yaankwa kwawut yatjadak. Yaa yaankwa kwawuba dawuliye de tépa kiyaaké de yo.

*20:1: Re 9:1

*20:2: Re 12:9; Ju 1:6

*20:4: 1 Ko 6:2; Re 6:9, 13:16-17

*20:6: Re 2:11; 1 Pi 2:9

*20:10: Re 19:20, 21:8; Mt 25:41

*20:12: Re 13:8; 2 Ko 5:1; Ap 17:31

*20:13: Ro 2:6; Re 22:12

*20:14-15: 1 Ko 15:24-26, 54-55; Mt 25:41