19
Babilon kapére yadéka de dusék takwasék yak
Wani du waga wadéka wuné véknwuk Gotna gayéba rakwa wupmalemu du taakwa némaanba waadaka. Waate de wak, “Naané Gotna yéba kevérékno. Naana Némaan Ban Got naanat kutkalé yate Setenna taababa débu naanat kéraak. Dé némaan ban dé rasaaku. Dé apat dé kapére yo. Yate akwi némaan duwat débu talaknak. * Re 6:10 Déku kudi wan adél kudi. Dé yéknwun mu male dé yo. Naané déku yéba kevérékno. Wani némaa gayé wan wupmalemu kapéredi mu yate yaabuba tékwa taakwa pulak. Wani gayéba rakwa du taakwa nak du taakwa wale kapéredi mu yadaka wupmalemu du taakwa las wawo de wani kapéredi mu de yak. Wani gayéba rakwa du taakwa Gotna jébaa yakwa du taakwat de viyaapéreknék. Yadaka Got yadan kapéredi muké kudi wakwetakne wani gayéba rakwa du taakwa yadan kapéredi mu derét débu yakatak. Yate wani gayé débu yaalébaanék.” Naate de wak.
* Re 14:11 Watakne de tépa waate de wak, “Naané Gotna yéba kevérékno. Wano némaa gayéba yaa yaante apuba apuba yaatnyé waaréké dé yo.” * Re 4:10-11Naate wadaka de Got wale rakwa némaan du, mawulé tékwa kulé mu wan véti wan véti wawo waga de kwati yaane yéknwun jaabéba rakwa ban Gotké waadé daak. Daate de wak, “Wan adél. Gotna yéba kevérékgé naané yo.” Naate wadaka Got rakwa jaabéba dé kudi nak waate dé wak, “Guné Gotna jébaa yakwa du taakwa, guné naana Némaan Ban Gotna yéba kevérékgé guné yo. Guné déku jébaaba yaalan némaan du taakwa, bakna du taakwa wawo, déku jébaa yakwa akwi du taakwa, guné naana Némaan Ban Gotna yéba kevérékgé guné yo.” Naate dé wak.
Sipsip Nyaan taakwa yadu apakélé yaa sérakgé de yo
* Re 11:15-17, 14:2 Wani kudi wadaka wuné véknwuk wupmalemu du taakwa jawe rate buldakwa pulak kudi buldaka. Deku kudi apakélé gu kawu waakwa pulak dé waak. Deku kudi jaat viyaate waakwa pulak dé waak. Wani kudi waate de wak, “Naana Némaan Ban Got apat dé kapére yo. Dé képmaaba rakwa akwi du taakwaké dé némaan ban ro. Naané Gotna yéba kevérékno. * Re 21:2, 9; Ep 5:32 Kevérékte naané yéknwun mawulé yate dusék takwasék yaké naané yo, wani Sipsip Nyaan taakwa yadéran tulé yaadén bege. Wani taakwa yéknwun baapmu wut, kusodakwa yéknwun mu wawo lébu kusok. Got léké dé yéknwun waama baapmu wut kwayédék lébu kusok. Wani Sipsip Nyaan taakwa yaké yadu naané yéknwun mawulé yate dusék takwasék yaké naané yo.” Naate de wak. Got kwayén yéknwun waama baapmu wut wan Gotna du taakwa yadan yéknwun mu.
* Lu 14:15 Gotna kudi kure giyaakwa du dé wunat wak, “Méné kéni kudi mé kavi: Got wupmalemu du taakwat débu wak, de wani Sipsip Nyaan taakwa yadéran tulé yae kadému kadoké. Wani du taakwa yéknwun mawulé yate dusék takwasék yaké de yo.” Naate watakne dé wunat tépa wak, “Wani kudi wan Gotna kudi. Wan adél kudi.” 10 * Re 22:8-9Naate wadéka wuné déku maan wale kwati yaanék. Déké waadé daaké wuné kwati yaanék. Yawuréka dé wunat wak, “Kaapuk. Méné waga yamarék yaké méné yo. Wuné Gotna jébaa yakwa du. Wuné méné wale Jisasna jébaa kutte déké kudi wakwekwa du taakwa wale waga naané Gotna jébaa yo. Wunéké kwati yaane waadé daamarék yaké méné yo. Gotké kwati yaane waadé daaké méné yo. Yate méné déku yéba kevérékgé méné yo.” Naate dé wak. Naané kutdéngék. Gotna Yaamabi Gotna du taakwana mawuléba wulae tédéka de Gotna yéba kudi wakwete de Jisaské kudi wakweyo.
Waama wosba rakwa du
11 * Re 3:14 Tépa ve wuné vék Gotna gayéba gwés naapiye tédéka waama wos nak tédéka. Jisas Krais wani wosba dé rak. Déku nak yé wan Wadékwa Pulak Yakwa Du. Nak yé wan Adél Yakwa Du. Dé kot véknwukwa némaan ban rate yéknwun kudi male dé wakweyo. Déku maama wale waariyate yéknwun mu male dé yo. 12 * Re 1:14 Déku méni yaa pulak dé yaanék. Némaan du saapdakwa wupmalemu maakna saap dé déku maaknaba saapmék. Déku sépéba dé kudi nak kwaak. Wani kudi wan déku yé. Nak du wani yéké kaapuk kutdéngdan. Dé kapmu dé kutdéngék. 13 * Jo 1:1, 14 Déknyényba kusadadén sémény baapmu wut wényba tawudaka dé wény baapmu wutba kwaak. De déku nak yé kéga wak, “Gotna Kudi.” 14 Gotna gayéba rate waariyakwa du deku sépéba yéknwun waama baapmu wut kusadatakne deku waama wosba rate de déku kukba yék. 15 * Re 1:16, 2:27 Déku kudiba dé nébi kutkwa kulaa nak ték. Wani kulaat dé kéni képmaaba rakwa wupmalemu du taakwat viyaaké dé yo. Viyae apat kapére yate deké némaan ban raké dé yo. Akwi némaan duwat talaknan ban Got apat kapére yate déku maamat dé rékarékat kapére yo. Yadékwaké kutdéngte dé kéni képmaaba rate kapéredi mu yan du taakwat yaalébaanké dé yo. Wain gu yaaladuké wain sék akibésnakwa pulak, dé Gotna maamat yaalébaanké dé yo. 16 * Re 17:14 Déku baapmu wut déku maanba wawo kavidan yé dé kwaak. Wani yé kéga: Akwi Némaan Duna Némaan Du. Akwi Némaan Banna Némaan Ban.
17 Tépa ve wuné vék Gotna kudi kure giyaakwa du nak nyaaba tédéka. Téte dé nyétba wure yeyé yeyakwa apit némaanba waate dé wak, “Guné yae nakurakba jawuké guné yo, Got kwayéran apakélé kadému kaké. 18 Némaan duna sépé, waariyakwa duna némaan duna sépé, apat kapére yakwa duna sépé, wosna kwaami, wosba rakwa duna sépé, waga kaké guné yo. Guné akwi du taakwana sépé kaké guné yo. Némaan du taakwa, bakna du taakwa, nak duna kudiba véknwute wadakwa pulak jébaa yakwa du taakwa, deku mawuléba sanévéknwute mawulé yadakwa jébaa yakwa du taakwa, waga deku sépé kaké guné yo.” Naate dé wak.
19 * Sam 2:2 Wadéka wuné vék wani yébaalé, kéni képmaana némaan du, waariyakwa du wawo yae jawudaka. De wosba rakwa némaan ban wale waariyate, déku waariyakwa du wale wawo waariyaké de mawulé yak. 20 * Re 13:11-17, 20:10 De waariyate wosba rakwa némaan ban déku waariyakwa du wale apat kapére yate derét talakne wani yébaalé bét yénaa kudi wakwekwa dut de kulékik. Déknyényba wani du dé yébaaléna méniba téte déknyényba vémarék yadan apa jébaa yate dé du taakwat yénaa yak. Yébaaléna yé sépéba kwaakwa du taakwa, yébaalé pulak taadan waapinyanna yéba kevérékgwa du taakwa, wani du taakwat dé yénaa yak. Wosba rakwa némaan ban déku waariyakwa du wale wani yébaalé bét yénaa kudi wakwekwa du wekna kulé rabétka kure ye de bérét yaa yaankwa kwawut yatjadak. Wani kwawuba yaa yaankwa matu wawo dé yaanu. 21 * Re 19:17-18Yatjadatakne dé wosba rakwa némaan ban déku kudiba yaale tékwa kulaat dé bétku duwat viyaadéka de kiyaasadak. Kiyaasadadaka de akwi api yae wani duna sépé kadaka deku biyaa dé sékéréknék.

*19:2: Re 6:10

*19:3: Re 14:11

*19:4: Re 4:10-11

*19:6: Re 11:15-17, 14:2

*19:7: Re 21:2, 9; Ep 5:32

*19:9: Lu 14:15

*19:10: Re 22:8-9

*19:11: Re 3:14

*19:12: Re 1:14

*19:13: Jo 1:1, 14

*19:15: Re 1:16, 2:27

*19:16: Re 17:14

*19:19: Sam 2:2

*19:20: Re 13:11-17, 20:10

*19:21: Re 19:17-18