5
Got wale miték rasaakudaranké de kutdéngék
Naané kéga naanébu kutdéngék. Naana sépé wan surél pulak. Surél walkamu tulé male dé kwao. Surél jégwaa ye bari kaapuk yakwa pulak, naana sépé bari biyaapme kaapuk yaké dé yo. Naané kiyae kulé sépé kérae tépa nébéle raapme Gotna gayéba rasaakuké naané yo. Kéraanaran kulé sépé wan apa yakwa sépé. Rasaakukwa sépé. Biyaapmarék yakwa sépé. Got wani kulé sépé yatakne wani yéknwun sépé naanéké tiyaaké dé yo. Wani sépé wan képmaaba kure ranakwa sépé pulak kaapuk. Waga naané kutdéngék. * Ro 8:23 Naané kéni képmaaba rate képmaana sépé kure naané wani sépéké kélik yo. Naané waare Gotna gayéba rate tiyaadéran kulé sépé kéraaké naané mawulat kapére yo. Yate kulé sépé kéraano naana wuraanyan bakna ramarék yaké dé yo. * 1 Ko 15:53 Naané képmaana sépé kure ranaka kaagél dé yasaaku naanat. Yadéka naané kulé sépéké naané mawulé yo. Naané kéga kaapuk wanakwa: Naané sépé kure ramarék yano naana wuraanyan male raduké naané mawulé yo. Naate wamarék yate kéga naané wo: Kiyae naané Gorét kulé sépé kéraaké naané mawulé yo. Kéni képmaana sépé bari dé biyaapmu. Kulé sépé rasaakuké dé yo. Kulé sépé kéni képmaana sépat talaknaké dé yo. Naané kulé sépé kérae Got wale apuba apuba miték rasaakuké naané yo. Naate naané wo. * Ro 8:16, 23 Naané kulé sépé kérae waga ranoké Got débu wak. Watakne naanéké déku Yaamabi débu tiyaak, naané waga miték rasaakunaranké kutdéngnoké.
* Yi 11:13-14 Got déku Yaamabi waga tiyaadék naana mawuléba wulae tédéka naana mawulé apa dé yo. Yadéka wup kaapuk yanakwa. Yéknwun mawulé yate naané kutdéngék. Naané kéni képmaana sépé wekna kure rate naané naana Némaan Ban wale déku gayéba kaapuk ranakwa. Waga naané kutdéngék, naané dérét vémarék yate, dé wadén pulak yadéranké kutdéngnakwa bege. * Pl 1:23 Kéni képmaana sépé kulaknyénytakne naana Némaan Ban wale déku gayéba raké mawulé yate naané wup yamarék yate naané naana mawuléba apa yo. Yate naané wo: Naana Némaan Ban mawulé yakwa jébaa male yaké naané yo. Naané kéni képmaana sépé kure rate kéni képmaaba wekna ranaran dé mawulé yakwa jébaa male yaké naané yo. Naané kulé sépé kérae dé wale déku gayéba ranaran dé mawulé yakwa jébaa male yaké naané yo. Naate wate wani jébaa male yaké naané yo. 10 * Ro 2:16Naané kutdéngék. Kukba Krais apakélé kot véknwute némaan ban radéran tulé naané akwi saakiye déku méniba téké naané yo. Téno dé kéni képmaana sépé kure téte yanan mu kaataké dé yo. Naané yéknwun mu yanaran dé naanat yéknwun mu kaataké dé yo. Naané kapéredi mu yanaran dé naanat yanan kapéredi mu yakataké dé yo. Waga kutdéngte naané naana Némaan Ban mawulé yakwa jébaa male yaké naané yo.
De Got wale nakurak mawulé yate radoké de kudi wakweyo
11 Naana Némaan Ban apakélé kot véknwute némaan ban radéranké kutdéngte, naané miték sanévéknwute déké naané yéknwun mawulé yo. Yate kwatkwa du taakwa Gotna kudi miték véknwudoké, naané apa jébaa yo. Naané yéknwun mawulé yate yéknwun mu yanakwaké, Got dé kutdéngék. Guné wawo wani muké kutdénggunuké wuné mawulé yo. 12 Naané gunat kéga kaapuk wanakwa: Naané yéknwun mu yakwa du. Naate wamarék yate naané apa jébaa yo, guné yanakwa mu yanakwa mawuléké wawo kutdéngte wani muké yéknwun mawulé yagunuké. Du las yénaa yate walkamu yéknwun mu de yo. Yadaka deku mawulé kaapuk miték tékwa. Naané yéknwun mu yéknwun mawulé yanaka naana mawulé miték dé tu. Naané apa jébaa naané yo, guné véte yanakwa yéknwun mawuléké guné yéknwun mawulé yate nak du taakwat wani muké wakwegunuké. 13 Sal guné naanéké kéga waké guné yo? “De waagété yate de waga wakweyo.” Naate wagunéran naané kéga waké naané yo: Naané Gotké jébaa yate waga naané wakweyo. Naate wano sal guné naanéké kéga waké guné yo? “De yéknwun mawulé yate de waga wakweyo.” Naate wagunéran naané kéga waké naané yo: Naané gunat kutkalé yanaranké naané wakweyo. 14 Naate wate waga yaké naané yo, Jisas Krais naanéké mawulat kapére yadéka naané mawulé yadékwa pulak yanakwa bege. Naané kutdéngék. Krais akwi du taakwat Setenna taababa kéraaké nae débu kiyaak. Waga naané kutdéngék. Kiyaan du déknyényba yadan muké sanévéknwumarék yadakwa pulak, naané Kraisna jébaaba yaalan du taakwa déknyényba yanan kapéredi mu kulaknyénytakne bulaa wani muké tépa kaapuk sanévéknwunakwa. 15 * Ro 14:7-8 Naané kulé mawulé kérae dé wale miték rasaakunoké dé Krais kiyaak. Naané akwi du taakwa dé wale miték rate, mawulé yanakwa pulak yamarék yate, dé mawulé yadékwa pulak yanoké, dé kiyae tépa nébéle raapmék.
16 Naané mawulé yadékwa pulak yate nak du taakwat véte, naané kéni képmaana muké sanévéknwukwa du taakwa wadakwa pulak kéga kaapuk wanakwa: De wupmalemu gwalmu takne némaan du taakwa de ro, kapu kaapuk? Naate wamarék yate naané deku mawuléké sanévéknwute naané kéga wo: De Krais wale nakurak mawulé yate miték de ro, kapu kaapuk? Waga naané sanévéknwu. Naané déknyényba kwatkwa rate Kraiské naané wak: Dé wupmalemu gwalmu taknamarék yate bakna du dé rak. Némaan du kaapuk. Naate watakne bulaa déké naané wo: Naana Némaan Ban déwan. Naate naané wo, déké kutdéngnan bege. 17 * Jo 3:3 Du taakwa Krais wale nakurak mawulé yate de kulé mawulé kérae kulé du taakwa de ro. Déknyényba yédan yaabu kulaknyénytakne kulé yaabuba Gotké yéte de kulé du taakwa de ro. 18 * Ro 5:10 Got wadék naané kulé du taakwa naané ro. Déknyényba naané Gotna maama naané rak. Ranaka Got wadéka Krais giyae naanéké dé kiyaak. Naané Got wale nakurak mawulé yate, déku du taakwa ranoké nae dé Krais kiyaak. Naané Gotna du taakwa ranaka Got naanat débu wak, naané nak du taakwat déku kudi wakweno de wawo dé wale nakurak mawulé yate déku du taakwa radoké. 19 * Kl 1:19-20 Got débu naanat wak, derét kéni kudi wakwenoké: “Krais giyae kéni képmaaba rakwa du taakwaké kiyaaduké Got dé dérét wak. Guné kéni képmaaba rakwa du taakwa dé wale nakurak mawulé yate déku du taakwa ragunuké, Got dé Kraisnyét waga wak. Wadék Krais kiyae yagunén kapéredi mu yatnyéputidénké, guné kapéredi mu kulaknyénygunéran Got wani kapéredi muké tépa sanévéknwumarék yaké dé yo.” Naate wakwenoké Got débu naanat wak. 20 Wadék naané gunat Kraisna kudi wakweyo. Guné Gotna du taakwa ragunuké Got dé mawulé yo. Yate naanat wadék naané gunat wakweyo. Kraisna yéba naané gunat wakweyo, guné Gotna maama ragunékwa paaté kulaknyénytakne, dé wale nakurak mawulé yate déku du taakwa ragunuké. 21 * Yi 4:15, 7:25-26Krais kapéredi mu las kaapuk yadén. Yadéka naané Gotna du taakwa ranoké dé Got naané yanan akwi kapéredi mu kérae dé Kraiské kwayék. Kwayédéka dé Gotna méniba kapéredi mu yan du dé rak. Rate, dé wale nakurak mawulé yanoké, dé yanan kapéredi muké dé kiyaak. Naané Gotna méniba yéknwun mu yakwa du taakwa ranoké, Krais yanan kapéredi muké dé kiyaak.

*5:2: Ro 8:23

*5:4: 1 Ko 15:53

*5:5: Ro 8:16, 23

*5:6: Yi 11:13-14

*5:8: Pl 1:23

*5:10: Ro 2:16

*5:15: Ro 14:7-8

*5:17: Jo 3:3

*5:18: Ro 5:10

*5:19: Kl 1:19-20

*5:21: Yi 4:15, 7:25-26