2
De Kraiské miték sanévéknwuké de yo
Guné Krais Jisasna jébaaba yaale Kolosiba rakwa du taakwa, gunéké yawurén apa jébaaké kutdénggunuké wuné mawulé yo. Krais Jisasna jébaaba yaale Leodisiaba rakwa du taakwaké wawo wuné apa jébaa yo. Wuna ménidaama vémarék ye Krais Jisasna jébaaba yaalan nak du taakwaké wawo wuné waga apa jébaa yo. * Ep 3:3-4, 16-19 Wani kudi wuné gunat wakweyo, guné wup yamarék yate guna mawuléba apa yagunuké. Guné waga yate guna du taakwaké mawulat kapére yate de wale nakurak mawulé yate guné las wawo miték kutdéngké guné yo Krais Jisaské. Kutdénggunu yéknwun mawulé guna mawuléba sékérékgé dé yo. Sékérékdu guné Got déknyényba paakwe bulaa wakwedékwa kudiké kutdéngké guné yo. Waga kutdénggunuké wuné mawulé yo. Got wakwedékwa kudi wan Krais Jisasna kudi. * 1 Ko 1:30 Krais akwi adél kudi kutdéngdéka yéknwun mawulé débu sékéréknék déku mawuléba. Krais kapmu naanat kutkalé yadu naané adél kudiké miték kutdéngte yéknwun mawulé male yaké naané yo.
* Ro 16:18Du las gunat wupmalemu kudi wakwete gunat yénaa yamuké wuné kélik yo. Yate wuné wani kudi gunat wakweyo. Guné wale ramarék yate, séknaaba rate, gunéké sanévéknwute, wuné wani kudi gunat wakweyo. Wuna mawulé guné wale dé tu. Tédéka wuné kudi véknwu, guné Kraiské miték sanévéknwute déku kudiké “Adél” naate guna mawuléba apa yate miték ragunékwaké. Véknwute wuné yéknwun mawulé yate dusék yate ro.
Krais wale nakurak mawulé yate miték rasaakuké naané yo
Guné Krais Jisaské miték sanévéknwute dérét gunébu wak, “Méné naana Némaan Ban. Wan adél.” Naate wagunéka bulaa wuné gunat wakweyo. Guné dé wale nakurak mawulé yate rasaakuké guné yo. * Ep 3:16-18 Yate guna mawuléba déké apa ye raké guné yo, yéknwun mi képmaaba apa ye tékwa pulak. Naané déké gunat yakwatnyén kudiké miték sanévéknwute, guné waké guné yo, “Krais Jisasna kudi wan adél kudi. Déku du taakwa apuba apuba rasaakuké naané yo.” Naate wate guné Gotké yéknwun mawulé yate déku yéba apuba apuba kevérékgé guné yo.
Guné jérawu yaké guné yo. Wupmalemu kudi bulkwa du taakwa las gunéké yae gunat yénaa kudi wakwete gunat tébétdo guné Krais Jisasna jébaaké kuk kwayémuké, jérawu yaké guné yo. Wani du taakwa adél kudi kaapuk wakwedakwa. Yénaa kudi male de wakweyo. De képmawaarana kudi, kéni képmaana muké male de wakweyo. Krais Jisas wani kudiké derét kaapuk yakwatnyédén. Guné deku kudi véknwumuké jérawu yaké guné yo. * Jo 1:14 Wani kudi wuné gunat wakweyo, Gotna akwi kudi Krais Jisasna mawuléba sékérékne tédéka, Got Kraisna sépéba tédékwa bege. 10 * Ep 1:21-22 Wani kudi wuné gunat wakweyo, guné Krais wale nakurak mawulé yate Gorét kéraagunén yéknwun mawulé male yagunékwa bege. Krais apa yakwa akwi némaan duké dé némaan ban ro.
11 * Ro 2:28-29Guné Krais Jisasna jébaaba yaalagunéka dé wadéka guné yagunén kapéredi mawuléké gunébu kuk kwayék. Déknyényba Juda de “Gotna du,” naate deku du nyaanna sépé de sékuk. Guné nak pulak paaté yate guné “Kraisna du taakwa,” naate Krais wale nakurak mawulé yate, déknyényba yagunén akwi kapéredi mawuléké gunébu kuk kwayék. 12 * Ro 6:4-5 Guné Kraisna yéba gu yaakwe Krais yan pulak guné yak. Dé kiyaadéka de dérét waaguba rémtaknadaka Got wadéka dé tépa nébéle raapmék. Guné Kraisna yéba gu yaakute guné wawo waga guné yak. Guné guba dawuliye guné tépa raapme yaalak. Guné Gotké miték sanévéknwute Gotna apaké sanévéknwugunéka Got wadék guné kulé du taakwa guné ro.
13 * Ep 2:1, 4-5 Mé véknwu. Kiyaan du de nak duna kudi véknwuké de yapatiyu. Kiyaan du kudi véknwuké yapatidakwa pulak, guné déknyényba kapéredi mu yatakne nak gena du taakwa rate Gotké kutdéngmarék yate guné Gotna kudi véknwuké guné yapatik. Yagunéka Got guna kapéredi mawulé kutnébule wadék bulaa guné déku kudi véknwute guné Krais Jisas wale miték rasaaku.
14 * Ep 2:14-16Déknyényba Gotna akwi apa kudi véknwute wadén pulak yaké naané yapatik. Yate naané kapéredi mawulé yate Gotna méniba kapéredi mu yakwa du taakwa naané rak. Got yanan kapéredi muké naanat waatidakwa kudi miba viyaapata takna pulak dé yak, Krais naanéké miba kiyaadén bege. Bulaa Got yanan kapéredi mu naanat yakatamarék yaké dé yo, Krais miba kiyae wani kapéredi mu yakutnyéputidén bege. 15 Krais miba kiyae kéni képmaana némaan du, Setenna jébaaba wulaan némaan duké wawo dé némaan ban ro. Radéka déku apa deku apat talaknadéka dé kapmu apat kapére yate deku némaan ban radéka de akwi du taakwana méniba rate apa yamarék yate de bakna ro.
Naané Krais wale naané kiyaak
16 * Ro 14:1-12 Krais Jisas waga yadék bulaa gunat wuné wakweyo. Du las gunéké ye, kadému las guké wawo yaakétké mawulé yadaran, guné deku kudi véknwumarék yaké guné yo. De Moses wadén apakélé yaa sérakne kagunéran nyaa, kulé baapmu gayaléran nyaa, yaap ra nyaa wawo guné jébaa yamuké waatidaran guné wani duna kudi véknwumarék yaké guné yo. 17 Wani mu bari kaapuk yaké dé yo. Krais apuba apuba rasaakuké dé yo. Naané déké miték sanévéknwunaran dé naanat adél kudi wakwedu naané adél kudi kutdéngké naané yo. Kutdéngte naané Krais wale nakurak mawulé yakwa du taakwa wani duna kudi véknwumarék yaké naané yo. 18 Wani du gunéké ye de waké de yo, “Naané Gotna kudi kure giyaakwa duna yéba naané kevéréknu. Naané yégan pulak yate Gorét naanébu vék. Naané apuba apuba naané wo, ‘Naana mawulé kapéredi dé yo.’ Naate wate naana yéba kevérékmarék yanaka naana yéknwun mawulé guna mawulat débu talaknak.” Waga waké de yo, deku kapéredi mawulé véknwute. Guné deku kudi véknwumarék yaké guné yo. 19 * Ep 4:15-16 De Krais Jisaské kuk kwayétakne deku kapéredi mawulé male de véknwu. Dé wale nakurak mawulé kaapuk yate radakwa. Waga yadakwaké, guné deku kudi véknwumarék yaké guné yo. Naané waga kaapuk yanakwa. Krais Jisas déku jébaaba yaalan akwi du taakwaké kubu du rate dé naanéké miték vu. Dé duna maakna pulak dé ro. Naané duna sépékwaapa pulak naané ro. Duna maakna, maan taaba, apa, sépé wawo miték tédéran wani du apa yate dé miték tu. Miték tédékwa pulak, Krais Jisaské miték sanévéknwukwa du taakwa déku kudi véknwute dé wale nakurak mawulé yate apa yate de miték ro. Got deké apa kwayédéka de apa yate miték ro.
20 * Ga 4:3-5, 9 Guné Krais wale guné kiyaak. Kiyae guné kéni képmaana kapéredi muké sanévéknwukaapuk yaké guné yo. Yate guné kéni képmaaba rakwa kwatkwa du pulak ramarék yaké guné yo. De kéni apa kudi de véknwu. 21 “Guné waatinan mu kutmarék yaké guné yo. Guné yaakétnan kadému kamarék yaké guné yo. Guné wakwenan mu kutmarék yaké guné yo.” Naate wado guné wani apa kudi véknwumarék yaké guné yo. 22 * 1 Ko 6:13Wani képmaana mu akwi késké dé yo. Wani apa kudi wakwekwa du deku mawuléba sanévéknwute de wani kudi wakweyo. Deku mawuléba sanévéknwute de wani muké du taakwat yakwatnyu. 23 Yadakwaké sanévéknwute guné deku kudi véknwumarék yaké guné yo. Wani du de wo, “Guné Gotna kudi kure giyaakwa duna yéba kevérékgé guné yo. Guné kéga waké guné yo, ‘Naana mawulé kapéredi dé yo.’ Naate wate guna yéba kevérékmarék yate guné kapéredi mu yamuké guné guna sépat viyaaké guné yo.” Naate wadaka nak du taakwa de deké wo, “Wani du wan yéknwun mawulé pukaakwa du.” Naate wate de kaapuk miték sanévéknwudakwa. Wani duna kudi wan yaamabi kudi male. Du taakwa wani duna kudi véknwute, wadan pulak yate, de deku kapéredi mawuléké kuk kwayéké yapatiké de yo. Yate deku kapéredi mawulé véknwute kapéredi mu yaké de yo. Yadaranké sanévéknwute, guné wani duna kudi véknwumarék yaké guné yo.

*2:2: Ep 3:3-4, 16-19

*2:3: 1 Ko 1:30

*2:4: Ro 16:18

*2:7: Ep 3:16-18

*2:9: Jo 1:14

*2:10: Ep 1:21-22

*2:11: Ro 2:28-29

*2:12: Ro 6:4-5

*2:13: Ep 2:1, 4-5

*2:14: Ep 2:14-16

*2:16: Ro 14:1-12

*2:19: Ep 4:15-16

*2:20: Ga 4:3-5, 9

*2:22: 1 Ko 6:13