Korinba rakwa du taakwaké Pol taale kavin nyéga
1
Got wunat wadék wuné Pol Krais Jisasna kudi kure yaakwa du wuné ro. Rate gunat wuné wakweyo nyégaba. Sostenis wawo Krais Jisasna jébaaba débu yaalak. Yaale wuné wale rate ané kéni nyéga kaviyu gunéké. Guné Korinba rate Gotna kudi miték véknwukwa du taakwaké ané kéni nyéga kaviyu.
Déknyényba Got gunat wadék yagunén kapéredi mu kulaknyénytakne Krais Jisasna jébaaba yaale guné Gotna du taakwa ro. Guné male kaapuk waga ragunékwa. Gege gayéba rakwa wupmalemu du taakwa de wo, “Jisas Krais wan naana Némaan Ban.” Naate wate de wawo Gotna du taakwa de ro. Jisas Krais deku Némaan Ban rate naana Némaan Ban wawo dé ro.
* 1 Ko 6:11Naana yaapa Got gunéké mawulé lékte gunat kutkalé yate, yéknwun mawulé kwayéte, Némaan Ban Jisas Krais waga male yadu guné miték raké guné yo. Waga ané Gorét waato.
Pol dé Gotké yéknwun mawulé yate déku yéba kevéréknu
4-5  * Kl 1:3-4 Guné Krais Jisasna jébaaba yaalagunék Got yéknwun mawulé débu kwayék gunéké. Kwayédéka guné Krais Jisas wale nakurak mawulé yate guné ro. Rate guné miték kutdéngte yéknwun kudi male wakweyo. Waga yagunékwaké sanévéknwute, wuné Gotké yéknwun mawulé yate wuné akwi nyaa déku yéba kevéréknu. Naané Kraiské kudi wakwenaka guné miték véknwuk. Guna mawuléba miték sanévéknwute guné miték kutdéngte yéknwun kudi male wakweyo. Got akwi yéknwun mawulé gunéké débu kwayék. Kwayédéka guné naana Némaan Ban Jisas Krais yaadéranké raségéte guné miték ro. * Pl 1:6; 1 Te 3:13 Naana Némaan Ban Jisas Krais gunéké védu guna mawulé apa ye miték tésaakuké dé yo. Tésaakudu gwaamale yaadéran nyaa guné Gotna méniba yéknwun mu male yakwa du taakwa raké guné yo. * 1 Jo 1:3Got gunat débu wak, guné déku nyaan naana Némaan Ban Jisas Kraisna jébaaba yaale dé wale nakurak mawulé yate ragunuké. Got gunat déknyényba watakne, guna mawulé miték tédu guné yéknwun mu male yagunuké, dé gunéké vésaakuké dé yo. Gunat kulaknyénymarék yaké dé yo. Wan adél.
Jisasna du taakwa kémba kémba rate kaapuk miték radakwa
10  * Pl 2:2 Krais Jisasna jébaaba yaale wuna némaadugu wayéknaje nyangegu pulak rakwa du taakwa, gunat wuné wakweyo. Naana Némaan Ban Jisas Kraisna yéba wuné wakweyo. Guné guna du taakwa wale waarumarék yaké guné yo. Yate guné nakurak mawulé yate nakurak kudi bulte nakurak jébaa yate miték raké guné yo. 11  * Ap 18:24-28, 19:1-2 Taakwa nak, léku yé Klowi, léku kém de wunat wakwek, guné guna du taakwa wale waarugunékwaké. Guné guna du taakwa wale waarumarék yagunuké wuné wakweyo. 12 Wuné kéni kudiké wuné wo. Guné akwi nak nak guné kés pulak nak pulak kudi bulu. Bulte las guné wo, “Naané Polna du taakwa.” Las guné wo, “Naané Apolosna du taakwa.” Las guné wo, “Naané Pitana du taakwa.” Las guné wo, “Naané Kraisna du taakwa.” 13 Krais yae nakurak kudi male dé wakwek. Guné waga waarute kéni kudi pulak guna mawuléba guné wo, “Krais kés pulak nak pulak kudi dé wakwek.” Naate wate guné kapéredi mu yo. Guné las guné wo, “Naané Polna du taakwa.” Samuké guné waga wo? Wan Krais dé miba kiyae dé gunat kutkalé yak. Wuné kaapuk. Wan Kraisna yéba guné gu yaakuk. Wuna yéba kaapuk. Guné Kraisna jébaaba yaale guné déku du taakwa guné ro. Wuna jébaaba yaalamarék ye wuna du taakwa kaapuk ragunékwa.
14  * Ap 18:8 Guna du Krispas bét Gaiasnyét male wuné Krais Jisasna yéba gu yaakutaknak. Guna nak du taakwat kaapuk gu yaakutaknawurén. De kéga wamuké kélik wuné yo, “Pol derét gu yaakutaknadék de déku du taakwa de ro.” De waga wamuké kélik yate wuné walkamu duwat male Krais Jisasna yéba gu yaakutaknawurénké, wuné Gotké yéknwun mawulé yate déku yéba kevéréknu. 15 Guné wuna yéba gu yaakugunénké, wamarék yaké de yo. 16  * 1 Ko 16:15 Ao, bulaa wuné sanévéknwu. Wuné Stepanas déku kémét wawo wuné Krais Jisasna yéba gu yaakutaknak. Yate naknét wawo wuné déku yéba gu yaakutaknak, kapu kaapuk? Wani muké las kaapuk kutdéngwurén. 17  * 1 Ko 2:1-2, 5Wuné yeyé yeyate du taakwat Kraisna yéba gu yaakutaknawuruké, Krais kaapuk wunat wadén. Wuné yeyé yeyate déku yéknwun kudi wakwewuruké, dé wunat wak. Kutdéngkwa du wakwedakwa pulak kaapuk wakwewurékwa. Kutdéngmarék yakwa du wakwedakwa pulak wuné kudi wakweyo. Kutdéngkwa du pulak wakwewuru mukatik, guné wagunu, “Dé wupmalemu yéknwun kudiké kutdéngte dé wakweyo. Yéknwun mawulé pukaakwa du.” Naate wagunu mukatik guné Kraiské sanévéknwumarék yate wunéké male sanévéknwugunu. Krais gunéké miba kiyaadénké sanévéknwugunuké wuné mawulé yo. Yate wuné kutdéngmarék yakwa du wakwedakwa pulak wuné kudi wakweyo.
Krais dé Gotna apa naanat wakwatnyék
18  * Ro 1:16 Gotké yénakwa yaabuba yémarék yakwa du taakwa de wo, “Krais miba kiyaadén kudi wan waagété kudi.” Naané Gotké yénakwa yaabuba yékwa du taakwa naané wo, “Krais miba kiyaadén kudi wan yéknwun kudi. Krais miba kiyae dé Gotna apa naanat wakwatnyék.” 19  * Ais 29:14 Wani muké Got wadéka déku kudi déku nyégaba dé kéga kwao:
Kutdéngkwa duna mawulé yaalébaanké wuné yo.
Apa kudiké kutdéngkwa duna mawuléké kuk kwayéké wuné yo.
20 Got waga wadéka kéni képmaana muké kutdéngkwa duna mawulé débu yékéyaak yak. Kutdéngkwa duna mawulé yaga pulak? Apa kudiké kutdéngkwa duna mawulé yaga pulak? Kéni tulé rate wupmalemu kudi bulkwa duna mawulé yaga pulak? Gotna méniba walkamu male de kutdéngék.
21 Got akwi muké kutdéngte wadéka kéni képmaana muké kutdéngkwa du deku mawuléba de dérét kutdéngké de yapatik. Du taakwa déké kutdéngdoké dé Got mawulé yak. Yate dé déku nyaanét wadéka dé giyae déku jébaa wakwatnyék. Got wadéka naané déku nyaanké kudi wakwenaka de Gotna kudi miték véknwukwa du taakwa kulé mawulé kérao. Kérae apuba apuba miték rasaakuké de yo. Naané Gotna nyaanké kudi wakwenaka de kéni képmaana muké kutdéngkwa du wo, “Wan waagété kudi.” 22  * Mt 12:38; Ap 17:18 Judana du taakwa Gérikna du taakwa wawo waga de wo. Juda de las wo, “Got déknyényba vémarék yanan apa jébaa yadu naané véte kutdéngké naané yo. Krais wan naanat kutkalé yaduké Got wadén ban. Got waga yadéran naané wani kudi miték véknwuké naané yo.” Naate wadaka de Gérikna du taakwa, nak geba yaan nak du taakwa wawo de las wo, “Taale naané miték kutdéngké naané yo. Déku kudi yéknwun yadékwaké kutdéngte, naané wani kudi miték véknwuké naané yo.” 23 Naané Krais miba kiyaadénké naané kudi wakweyo. Wani kudi wakwenaka Juda de wo, “Kapéredi mu yakwa du male miba de kiyao. Got wadén ban Krais miba kiyaamarék yaké dé yo. Krais miba kiyaadén kudiké kélik naané yo.” Nak gena du taakwa de wo, “Wani kudi wan waagété kudi.” 24 Naané Juda las, nak gena du taakwa las Got naanat wadéka véknwute naané naané kutdéngék. Krais miba kiyae dé Gotna apa, Gotna yéknwun mawulé wawo dé naanat wakwatnyék. Krais miba kiyaadén kudiké naané mawulé yo. 25 Got wadéka Krais miba kiyaadék de kwatkwa du taakwa wo, “Got apa kaapuk yadékwa.” Naate wate de Gotna apaké kaapuk kutdéngdan. Gotna apa akwi duna apat dé talaknak. Kwatkwa du taakwa Gotna mawuléké de wo, “Déku mawulé waagété mawulé.” Naate wate de Gotna mawuléké kaapuk kutdéngdan. Gotna yéknwun mawulé akwi duna mawulat dé talaknak.
26  * Mt 11:25 Wuna du taakwa, guné mé sanévéknwu. Sanévéknwute guné wuna kudi adél yadékwaké kutdéngké guné yo. Déku jébaaba yaalagunuké Got gunat wadén tulé, guné kwatkwa du taakwana méniba yaga pulak guné rak? Guna du taakwa walkamu male yéknwun mawulé de pukaak. Guna du taakwa walkamu male de apa yak. Guna du taakwa walkamu male némaan du taakwa de rak. 27 Wani tulé de kwatkwa du taakwa gunéké de wak, “Wan kutdéngkaapuk yakwa du taakwa.” Naate wadaka Got dé wak, déku jébaaba yaalagunuké. Got gunat dé waga wak, kéni képmaana muké kutdéngkwa du taakwa deku yéba kevérékmarék yadoké. Wani tulé de kwatkwa du taakwa gunéké de wak, “Wan apa yakaapuk yakwa du taakwa.” Naate wadaka Got dé wak, déku jébaaba yaalagunuké. Got gunat dé waga wak, apa yakwa du taakwa deku yéba kevérékmarék yadoké. 28  * Je 2:5 Kwatkwa du taakwa de gunéké de wak, “Wan némaan du taakwa kaapuk. Wan bakna du taakwa. Deké sanévéknwukaapuk yaké naané yo.” Naate wadaka Got dé wak, déku jébaaba yaalagunuké. Got gunat dé waga wak, kéni képmaana némaan du taakwa deku yéba kevérékmarék yadoké. 29 Akwi du taakwa Gotna méniba téte de deku yéba kevérékmarék yadoké, Got waga dé yak.
30  * Ro 3:22-23; Ep 1:7 Got wadék guné Krais Jisas wale nakurak mawulé yate ro. Krais Jisas kiyaadéka naané déku jébaaba yaale yéknwun mawulé kérae Gotna jébaa Gotké wawo naané miték kutdéngék. Krais Jisas kiyaadék Got naanat véte dé wo, “Yéknwun mu yakwa du taakwa de. Wuna du taakwa de ro.” Naate dé wo. Krais Jisas naanat Setenna taababa kéraadék naané Krais wale miték ro. 31  * Jer 9:24; 2 Ko 10:17Krais Jisas waga yadénké wuné Gotna nyégaba kwaakwa kudi nak gunat wakweyo: “Du taakwa duna yéba kevérékgé mawulé yate naana Némaan Banna yéba kevérékgé de yo.” Naate wuné wakweyo.

*1:3: 1 Ko 6:11

*1:4-5: Kl 1:3-4

*1:8: Pl 1:6; 1 Te 3:13

*1:9: 1 Jo 1:3

*1:10: Pl 2:2

*1:11: Ap 18:24-28, 19:1-2

*1:14: Ap 18:8

*1:16: 1 Ko 16:15

*1:17: 1 Ko 2:1-2, 5

*1:18: Ro 1:16

*1:19: Ais 29:14

*1:22: Mt 12:38; Ap 17:18

*1:26: Mt 11:25

*1:28: Je 2:5

*1:30: Ro 3:22-23; Ep 1:7

*1:31: Jer 9:24; 2 Ko 10:17