Jon taale kavin nyéga
1
Kudi dé kulé mawulé tiyao naané kérae miték rasaakunoké
1-3  * Jo 1:1-2, 4, 14Naané Kudi wale yeyé yeyan du déké kudi las wakweké naanék. Dé Gotna kudi naanat dé wakwek. Wakwete dé Jisas Krais kulé mawulé tiyao, naané kérae apuba apuba miték rasaakunoké. Déknyényba Got képmaa kuttaknamarék yadéka dé dé rak. Naané déku kudi véknwutakne naané naana méni naanébu dérét vék. Vétakne naané déku sépéba naanébu kurék. Wani kulé mawulé tiyaakwa ban naanéké giyaadéka naané dérét vék. Vétakne naané déké gunat kudi wakweyo. Dé naané miték rasaakunoké kulé mawulé tiyaakwa ban déku yaapa wale re giyae, naanat kudi wakwedéka, naané véknwutakne naané gunat déké adél kudi wakweyo. Déku kudi véknwutakne dérét vétakne naané gunat wakweyo, guné naané wale nakurak mawulé yagunuké. Got bét déku nyaan Jisas Krais wale naané nakurak mawulé naané yo. Yanakwaké sanévéknwute guné wawo naané wale akwi nakurak mawulé yate raké naané yo. Kéni kudi wuné kaviyu, yéknwun mawulé naana mawuléba sékérékduké.
Yéknwun mawulé yate naané nyaakaba naané ro
* 1 Ti 6:16; Je 1:16-17 Gotna nyaan kéni kudi wakwedéka véknwutakne bulaa naané gunat wakweyo. Got kapéredi mu kaapuk yadékwa. Yate dé gaankétéba kaapuk radékwa. Yéknwun mu male dé yo. Yate dé nyaa vékwa pulak dé ro. * 1 Jo 2:4Naané kapéredi mawulé yate kapéredi mu yasaakunaran naané gaankétéba naané ro. Naané kapéredi mu yate kéga wamarék yaké naané yo, “Naané Got wale naané nakurak mawulé yo.” Waga wanaran naané yénaa naané yo. Adél kudi kaapuk wakwenakwa. Yate naané kaapuk miték ranakwa. Naané Got yadékwa pulak yéknwun mawulé yate yéknwun mu male yanaran naané miték naané ro. Nyaakaba naané ro. Rate naané Gotna du taakwa wale nakurak mawulé naané yo. Déku nyaan Jisas Krais déknyényba kiyaadéka déku wény akwe dé yanan kapéredi mu yakutnyéputiyu. Yakutnyéputidéka naana mawulé yéknwun dé yo.
Naané kéga wamarék yaké naané yo, “Naané kapéredi mawulé kaapuk yanan.” Waga wanaran naané yénaa naané yo. Yanaka adél kudi wakwekwa ban Got naana mawuléba kaapuk tédékwa. Naané yanan kapéredi muké kélik yate Gorét kéga wanaran, “Naané kapéredi mawulé yate kapéredi mu naanébu yak.” Waga wanaran Got yanan kapéredi mu yakutnyéputiye naana kapéredi mawulé kutnébulké dé yo. Got waga yadéranké naané kutdéngék, dé adél kudi wakwete yéknwun mu male yadékwa bege. 10 Got déknyényba dé wak, “Akwi du taakwa de kapéredi mawulé yate kapéredi mu de yo.” Naate wadénké naané kéga wanaran, “Naané kapéredi mu las kaapuk yanan.” Waga wanaran kéni kudi pulak naané wo, “Got yanan kapéredi muké wakwete yénaa dé yo. Got wan yénaa yakwa ban.” Wani kudi pulak naané wo. Waga wanaran Gotna kudi naana mawuléba kaapuk tédékwa.

*1:1-3: Jo 1:1-2, 4, 14

*1:5: 1 Ti 6:16; Je 1:16-17

*1:6: 1 Jo 2:4