6
Nak duna jébaa yakwa du taakwa
* Ta 2:9-10 Nak duna jébaa yakwa du taakwa las Krais Jisasna jébaaba debu yaalak. Yaale deku jébaaké téségékwa duké kéga waké de yo: “De naana némaan du. Naané deku kudi véknwute yéknwun jébaa yaké naané yo deké.” Waga waké de yo. De deku jébaaké téségékwa duna jébaa sépélak yadaran, Krais Jisasna jébaaba yaalamarék yan du taakwa derét véte, Gotna yéké, Krais Jisaské wakwenan kudiké wawo kapéredi kudi wakweké de yo. * Pm 1:16Jébaaké téségékwa du Krais Jisaské miték sanévéknwudaran jébaa yakwa du taakwa kéga waké de yo, “Naané akwi Krais Jisasna jébaaba naanébu yaalak. Yaale naana némaan duké mawulat kapére yate deku kudi miték véknwuké naané yo.” Waga wate yéknwun jébaa yaké de yo, deku jébaaké téségékwa duké. De wamarék yaké de yo, “Naana némaan du wawo Krais Jisasna jébaaba debu yaalak. Bulaa naané deku kudi véknwumarék yaké naané yo, naané némaadugu wayéknaje nyangegu pulak ranakwa bege.” Waga wamarék yaké de yo.
Kéga yate miték raké naané yo
* 2 Ti 1:13-14; Ga 1:6-9 Méné Gotna kudiké du taakwat yakwatnyéte, wakwewurékwa kudi miték wakweké méné yo, akwi du taakwat. Naana Némaan Ban Jisas Kraisna kudi wan adél kudi. Naané wani kudi véknwute Gotna kudiké kutdéngké naané yo. 4-5 * 2 Ti 4:3-4 Du las nak pulak kudi wakwete deku yéba kevérékte deku mawuléba de wo, “Naané miték kutdéngte miték male naané ro.” Waga wate kaapuk kutdéngdakwa. Bakna de ro. Deku mawulé kapéredi ye tédéka de nak duna kudiké kélik yate, de wale de waarusaaku. Waga yate nak duké kélik yate rékaréka yate de derét waatiyu. Waatite nak duna kudiké kélik yate, du taakwaké yénaa kudi wakwete de waaru waariyo. Wani duna mawulé kapéredi ye tédéka deku mawuléba de wo, “Naané Gotna kudi véknwunaran naané wupmalemu gwalmu kéraaké naané yo.” Waga wadakwa wan yénaa kudi. De Gotna kudiké kaapuk kutdéngdan.
* Pl 4:11-12; Yi 13:5 Mé véknwu. Naana mawulé deku gwalmuké génmarék yadu naané Gotna kudi miték véknwunaran, naané yéknwun mawulé yate miték raké naané yo. Wan adél. Néwaa naanat kéraadaka naané gwalmu las kaapuk kure yaanan. Bakna naané yaak. Kukba naané kiyae gwalmu las kure yémarék yaké naané yo. Bakna yéké naané yo. Waga naané kutdéngék. Naané kadému baapmu wut kure ténaran wan yéknwun. Nak képmaaba rakwa gwalmuké génmarék yaké naané yo. Du taakwana mawulé wupmalemu gwalmuké génran deku mawulé kapéredi ye téké dé yo. Tédu waagété yado deku kapéredi mawulé derét gidu de kapéredi mu yate yalakgé de yo, kwaami yaadéba dawuliye yalakdakwa pulak. 10 * Ep 5:5Du taakwana mawulé yéwaaké géndu wupmalemu kés pulak nak pulak kapéredi mu yaké de yo. Du taakwa las yéwaa kéraaké mawulat kapére yate, Gotna kudiké kuk kwayédaka deku mawulé kapére ye tédéka de apa kaagél kuru, deku mawuléba.
Méné apa yate miték rasaakuké méné yo
11 Méné Gotna du rate méné waga yamarék yaké méné yo. Méné apa yate kéga raké méné yo. Yéknwun mu yate Gotna kudi véknwute miték raké méné yo. Méné Gotké miték sanévéknwute du taakwaké mawulat kapére yaké méné yo. Méné kaagél kutménéran apa yate miték téké méné yo. Méné nak du taakwaké yéknwun mawulé yate deké apa yamarék yaké méné yo. 12 Du, nak du wale pétépété yéte derét talaknaké mawulé yadéran, némaanba pétéké dé yo. Waga yate wani duwat talaknadu de déké yéknwun gwalmu kwayéké de yo. Méné pétékwa du pulak apa yate, Gotna jébaa yaké méné yo. Yate déku kudi miték véknwuménu déku yéknwun mawulé kwayédu miték rasaakuké méné yo apuba apuba. Déknyényba méné du taakwana méniba téte méné némaanba wak, “Némaan Banké wuné miték sanévéknwu.” Naate waménéka dé Got ménat waak, déku jébaa yate kulé mawulé kérae miték rasaakuménuké apuba apuba. 13 * Jo 18:36-37, 19:11 Got akwi mu dé kuttaknak. Kuttaknate dé yaamabi kwayék. Kwayédék de ro. Dé anat dé vu. Déknyényba Krais Jisasna maama dérét viyaapérekgé yadaka dé Pontias Pailatna méniba téte dé déku jébaaké kudi miték wakwek. Dé wawo anat dé vu. Bulaa Gotna méniba téte ménat wuné némaanba kéni kudi wakweyo. 14 Méné Gotna jébaa kulaknyénymarék yaké méné yo. Déku jébaa miték yasaakute miték raké méné yo. Déku jébaa yaalébaanmarék yaké méné yo. Yate naana Némaan Ban Jisas Krais tépa yaadéran nyaaké raségéké méné yo. 15 * Re 17:14Got déku kapmu wadu Jisas Krais tépa yaaké dé yo. Got kapmu dé yéknwun mawulé kwayu, akwi du taakwaké. Akwi némaan duwat talakne dé kapmu akwi némaan duké dé némaan ban ro. 16 Nak némaan ban kaapuk. Akwi du taakwa naané kiyao. Dé kapmu kiyaamarék yaké dé yo. Dé rasaaku. Déku gayéba apakélé nyaa pulak dé vésaaku. Naané déku gayét yéte séknaaba téké naané yo apakélé nyaa pulak védékwa bege. Dé rakwa saabamarék yaké naané yo. Du taakwa dérét déknyényba kaapuk védan. Kukba du taakwa dérét vémarék yaké de yo. Déku yéba kevéréksaakuké naané yo. Déku apa rasaakuké dé yo apuba apuba. Wan adél.
Gwalmumama du taakwa
17 Méné kéni képmaaba rakwa gwalmumama du taakwat kéga wakweké méné yo: “Guné guna yéba kevérékmarék yaké guné yo. Guné Gotké sanévéknwuké guné yo. Guné miték raké yate, kéni képmaaba rakwa gwalmuké sanévéknwumarék yaké guné yo. Wani gwalmu rasaakumarék yaké dé yo. Got akwi mu naanéké bakna dé tiyao. Naané yéknwun mawulé yate miték ranoké dé naanéké tiyao. 18 Guné du taakwat kutkalé yaké guné yo. Derét kutkalé yate wupmalemu yéknwun jébaa yaké guné yo. Guné yéknwun mawulé yate guna gwalmu munikweké guné yo, nak du taakwaké.” Naate wakweké méné yo gwalmumama du taakwat. 19 * Mt 6:19-20De wani kudi véknwute waga yadaran yéknwun mawulé kéraaké de yo. Kérae miték raké de yo. Kukba Got wale miték rasaakuké de yo apuba apuba.
Méné Gotna jébaaké miték véké méné yo
20 * Lu 12:20 * 1 Ti 4:7; 2 Ti 1:14 Timoti, méné mé véknwu. Got ménat wakwedén jébaa méné miték yaké méné yo. Déku jébaaké miték véte déku kudi miték véknwuké méné yo. Du taakwa las Gotké sanévéknwumarék yate yaamabi kudi bulte de wo, “Naané adél kudi naané kutdéngék.” Naate wate yénaa de yo. Méné deku kudi véknwumarék yaké méné yo. 21 * 2 Ti 2:18Du taakwa las debu wak, “Naané akwi adél kudi naané kutdéngék.” Waga watakne Gotna kudiké debu kuk kwayék. Kuk kwayéte Gotna yaabu kulaknyénytakne de kapéredi yaabuba yu. Méné deku kudi véknwumarék yaké méné yo.
Got ménéké mawulé lékte ménat kutkalé yaduké wuné dérét waato.
Wani wuné wakwebutik.

*6:1: Ta 2:9-10

*6:2: Pm 1:16

*6:3: 2 Ti 1:13-14; Ga 1:6-9

*6:4-5: 2 Ti 4:3-4

*6:6: Pl 4:11-12; Yi 13:5

*6:10: Ep 5:5

*6:13: Jo 18:36-37, 19:11

*6:15: Re 17:14

*6:19: Mt 6:19-20

*6:20: Lu 12:20

*6:20: 1 Ti 4:7; 2 Ti 1:14

*6:21: 2 Ti 2:18