Pol Timotiké kukba kavin nyéga
1
1-2  * 1 Ti 1:2Méné Timoti, ménéké wuné Pol kéni nyéga kaviyu. Wuna kudi véknwutakne Krais Jisasna jébaaba yaale wuna nyaan pulak raménéka wuné ménéké mawulat kapére yo. Got wadék wuné Krais Jisasna kudi kure yaakwa du wuné ro. Rate déku kudi wuné wakweyo, déku kudi miték véknwukwa du taakwa kulé mawulé kérae miték rasaakudoké.
Naana yaapa Got ménéké mawulé lékte ménat kutkalé yate, ménéké sébéraa yate, yéknwun mawulé kwayéte, naana Némaan Ban Krais Jisas waga male yadu, méné miték raké méné yo. Waga wuné Gorét waato.
Gotna kudi wakwemuké wup yamarék yaké naané yo
* Ap 24:16 Déknyényba wuna képmawaara yéknwun mawulé yate de Gorét waatak. Yadan pulak wuné yéknwun mawulé yate Gorét wuné waato. Waatate ménéké sanévéknwute déku yéba kevérékte gaan nyaa wuné dé wale kudi bulu ménéké. Déknyényba wuné ménat kulaknyényké yawuréka méné mawulé lékte méné géraak. Géraaménénké wuné sanévéknwu. Wuné ménat tépa véké wuné mawulat kapére yo. Ménat tépa véte yéknwun mawulé yate dusék yaké wuné yo. * Ap 16:1 Méné Gotké miték sanévéknwuménéka wuné ménéké sanévéknwu. Déknyényba ména maamu léku yé Lois yéknwun mawulé yate lé Gotké miték sanévéknwuk. Ména néwaa Yunis wawo yéknwun mawulé yate lé Gotké miték sanévéknwuk. Méné wawo, bét sanévéknwubérén pulak, déké méné miték sanévéknwu. Waga wuné kutdéngék. Kutdéngte wuné kéni kudi ménat wakweyo: Déknyényba ména maaknaba taaba kutwuréka Got ménéké yéknwun mawulé dé kwayék, déku jébaa yaménuké. Got kwayédén mawuléké sanévéknwusaakute déku jébaa miték yasaakuké méné yo. Waga wuné ménat wakweyo. * Ro 8:15 Got yéknwun mawulé tiyaadénké, naana mawulé miték tédu naané apa yate raké naané yo. Akwi mu du taakwaké wawo wup yamarék yaké naané yo. Du taakwaké mawulat kapére yaké naané yo. Naané kapéredi mu yamuké, naana sépé naana mawuléké miték véte miték raké naané yo. Waga ranoké, Got yéknwun mawulé dé naanéké tiyaak.
* Ro 1:16 Yéknwun mawulé ménéké kwayédénké, méné wup yamarék yate kudi wakweké méné yo, naana Némaan Banké. Déké kuk kwayémarék yaké méné yo. Wuné raamény gaba wuné ro, Némaan Banké yéknwun kudi wakwewuréka kélik yadan bege. Wunéké kuk tiyaamarék yaké méné yo. Got apa kwayédu méné apa yate déku kudi wakweké méné yo. Wakwete sal méné wawo kaagél kutké méné yo, kapu kaapuk? Wani kaagélké wup yamarék yaké méné yo. * Ep 2:8-9; Ta 3:4-5 Got naanat débu kutkalé yak. Kutkalé yadénké, naané apuba apuba miték rasaakuké naané yo. Naanat kutkalé yatakne débu naanat waak, déku du ranoké. Yanan yéknwun jébaa véte dé naanat waga yak, kapu kaapuk? Wan kaapuk. Déku mawuléba sanévéknwute naanéké mawulé lékte miték véte dé naanat bakna kutkalé yak. Déknyényba Got dé wak, Krais Jisas yae naanat kutkalé yaduké. Kéni képmaa kuttaknamarék yadén tulé Got dé wak, Krais Jisas naanat kutkalé yadu naané déku du ranoké. 10  * Yi 2:14-15 Déknyényba Got dé waga wak. Wadéka Krais Jisas dé yaak, naanat kutkalé yaké. Yaadéka naané dérét vétakne Got déknyényba wadén kudiké naané kutdéngék. Krais Jisas yae apa yadénké, naané kiyae yalakmarék yaké naané yo. Dé yae Gotna kudi wakwedénké, naané déku kudi véknwute apuba apuba miték rasaakuké naané yo. Waga naané kutdéngék. 11  * 1 Ti 2:7 Got wunat débu wak, wuné déku kudi kure ye wakwete déku jébaaké derét yakwatnyéwuruké. 12 Wadék waga yawuréka kapéredi mu yadaka wuné kaagél kuru. Gotké wuné kutdéngék. Dé wunéké jébaa tiyaadék wuné déku jébaa yo. Yate wuné déké miték sanévéknwu. Dé wunéké miték vésaakuké dé yo. Waga wuné kutdéngék. Kutdéngte déku jébaa yamuké kaapuk wup yawurékwa. Déku jébaa yasaakuké wuné yo. Némaan Ban tépa yaadu wuné dérét véte déku jébaa yabutiké wuné yo.
13  * Ta 1:9 Adél kudi ménat wunébu wakwek. Méné apa yate wani kudi miték véknwuké méné yo. Véknwute wakwewurén pulak yaké méné yo. Krais Jisas wale nakurak mawulé yate naané déku du naané ro. Rate naané déké miték sanévéknwute, du taakwaké naané mawulat kapére yo. Méné waga rate déké miték sanévéknwusaakute deké mawulat kapére yasaakuké méné yo. Wani kudi mé véknwu. Wani kudi kulaknyénymarék yaké méné yo. 14 Gotna Yaamabi naana mawuléba dé tu. Téte dé naanéké apa tiyao. Méné déku apa kérae Gotna kudi miték véknwute wani adél kudi wupmalemu du taakwat wakweké méné yo. Wakwete jérawu yaké méné yo, de wani kudi yaalébaanmuké.
15  * 2 Ti 4:16Esiana képmaaba rakwa du taakwa akwi debu wunéké kuk tiyaak. Wani képmaaba rakwa du Piselas bét Yemosenis wawo bét wunéké kuk tiyaak. Waga méné kutdéngék. 16-17 Yadan pulak, Onesiporas kaapuk yadén. Wuné raamény gaba rawuréka dé Rom saabe wunéké sékale sékale kukba dé wunat vék. Wunéké kuk kaapuk tiyaadén. Wunat véte wupmalemu apu yae wuné wale rate yéknwun kudi wakwedéka wuna mawulé miték dé ték. 18 Némaan Ban déku kémké miték védu de miték raké de yo. Waga wuné mawulé yo. Déknyényba Epesasba rate dé wupmalemu apu Gotna du taakwaké sanévéknwute dé yéknwun jébaa yak. Waga méné kutdéngék. Némaan Ban yaaran nyaa dé Onesiporaské miték véte dérét kutkalé yaké dé yo. Waga wuné mawulé yo.

*1:1-2: 1 Ti 1:2

*1:3: Ap 24:16

*1:5: Ap 16:1

*1:7: Ro 8:15

*1:8: Ro 1:16

*1:9: Ep 2:8-9; Ta 3:4-5

*1:10: Yi 2:14-15

*1:11: 1 Ti 2:7

*1:13: Ta 1:9

*1:15: 2 Ti 4:16