3
Naané apa yate yéknwun mu yaké naané yo
* Ro 13:1-7; 1 Pi 2:13-14 Méné Jisas Kraisna jébaaba yaalan du taakwaké méné rate vu. Méné kéni kudi derét wakweké méné yo: Guné gapmanna kudi véknwute gapmanna jébaa yakwa duna kudi wawo véknwuké guné yo. Véknwute wakwedakwa pulak yaké guné yo. Guné akwi yéknwun jébaa yaké sanévéknwuké guné yo. * 2 Ti 2:23-25 Guné nak du taakwaké kapéredi kudi wakwemarék yaké guné yo. Akélak rate akwi du taakwaké yéknwun mawulé yate, derét waatimarék yate, miték raké guné yo. Waga derét wakweké méné yo.
* Ep 5:8-9 Déknyényba naané Jisas Kraisna jébaaba yaalamarék ye kapéredi mawulé yate, Gotna kudi véknwumarék yate, yénaa kudi véknwute, naané kapéredi mu yak. Naana kapéredi mawulé véknwute naana sépéké male sanévéknwunaka dé kés pulak nak pulak kapéredi mu naanat gik. Naané du taakwat yaalébaanké mawulé yanaka naana mawulé deku gwalmuké dé génék. De naanéké kélik yadaka naané deké kélik yak.
* Jo 3:5-7 Naané wani kapéredi mu yate sépélak ranaka naanat kutkalé yakwa ban Got naanéké mawulé lékte, naanéké mawulat kapére yate, dé naanat kutkalé yak. Yanan yéknwun jébaa véte dé naanat kutkalé yak, kapu kaapuk? Wan kaapuk. Got déku mawuléba sanévéknwute naanéké mawulé lékte dé naanat bakna kutkalé yak. Dé naanat kutkalé yate, yanan kapéredi mawulé yakutnyéputidéka déku Yaamabi naanéké kulé mawulé tiyaadék naané kulé mawulé kérae miték rasaaku.
Jisas Krais naanat kutkalé dé yak. Kutkalé yadéka naané déku du taakwa ranaka Got déku Yaamabi tiyaadéka dé apa ye naana mawuléba wulaak. Wulae dé tu. * Mt 25:34 Jisas Krais naanéké mawulé lékte dé naanat bakna kutkalé yo. Kutkalé yadékwaké, Got naanat véte naanéké waké dé yo, “Wan yéknwun mu yakwa du taakwa de.” Naate wadu naané kulé mawulé kérae miték rasaakuké naané yo apuba apuba. Waga rasaakunaranké sanévéknwute naané yéknwun mawulé yo.
Wani kudi wan adél kudi. Méné wani kudi némaanba wakweké méné yo. Waga wuné mawulé yo. Némaanba wakweménu de Gotké miték sanévéknwukwa du taakwa yéknwun mawulé yate yéknwun jébaa yasaakuké de yo. Wakwewurén kudi wan yéknwun kudi. Du taakwa wani kudi véknwudaran miték raké de yo.
Méné nak du wale yaamabi kudi bulmarék yate de wale waarumarék yaké méné yo. Méné de wale képmawaarana yéké kudi bulsaakumarék yaké méné yo. Méné derét waatimarék yaké méné yo. Méné waarumarék yaké méné yo, naané Judana apa kudiké. Méné waga waaruménéran ména mawulé kapéredi yaké dé yo.
10 * Mt 18:15-17 Du nak waarusaakuké mawulé yadéran de déku kudi véknwute kés pulak nak pulak mawulé yaké de yo. Waga yate miték ramarék yaké de yo. Méné wani dut waké méné yo, wani kudi kulaknyényduké. Waménu dé ména kudi véknwumarék yadéran méné dérét tépa waké méné yo, déku kudi kulaknyényduké. Waménu dé ména kudi véknwumarék yadéran méné déké kuk kwayéké méné yo. 11 * 1 Ti 6:3-5Wani du kapéredi mawulé yate kapéredi mu yate sépélak raké dé yo. Sépélak radu méné véte déké kutdéngké méné yo. Kutdéngte méné déké kuk kwayéké méné yo.
Deké de yéknwun mawulé yo
12 * Ep 6:21-22 Du vétik Atemas bét Tikikas bét wuné wale ro. Wuné wawuru nak ménéké yéké dé yo. Ye saabadu méné wunéké bari bari yaaké méné yo. Maas viyaakwa tulé wuné Nikopolisba raké wuné yo. Méné wanét yaaké méné yo. 13 * Ap 18:24 Méné Apolos bét apa kudiké kutdéngkwa du Sinaské kadému kwayéké méné yo, yaabuba yébéru kaadé yadu kabéréran kadému. Kwayéménu kure miték yéké bét yo.
14 * Ep 4:28Jisas Kraisna jébaaba yaalan naana du taakwa de nak du taakwat miték yate yéknwun jébaa yaké de yo. Yate de gwalmu yakaapuk yakwa du taakwaké kwayéké de yo. Naana du taakwa wani yéknwun jébaa yadoké wuné mawulé yo. Naana du taakwa bakna ramuké wuné kélik yo.
15 Wuné wale rakwa du taakwa ménéké de yéknwun mawulé yo. Yate wadaka wuné ménat wakweyo. Méné wale rakwa du taakwa Gotké miték sanévéknwute naanéké de mawulat kapére yo. Méné derét kéga wakweké méné yo, “Pol béré de gunéké yéknwun mawulé yo.”
Got gunéké mawulé lékte gunat kutkalé yaduké wuné dérét waato.
Wani wuné wakwebutik.

*3:1: Ro 13:1-7; 1 Pi 2:13-14

*3:2: 2 Ti 2:23-25

*3:3: Ep 5:8-9

*3:4: Jo 3:5-7

*3:7: Mt 25:34

*3:10: Mt 18:15-17

*3:11: 1 Ti 6:3-5

*3:12: Ep 6:21-22

*3:13: Ap 18:24

*3:14: Ep 4:28