Pol Pailimonké kavin nyéga
1
1-2 Mawulat kapére yawurékwa du Pailimon, ménéké wuné Pol kéni nyéga kaviyu. Krais Jisasna maama déké wakwewurén kudiké kélik yate wunat raamény gaba kusola taknadak wuné ro. Krais Jisasna jébaaba yaalan du Timoti wuné wale radéka ménéké wuné kéni nyéga kaviyu. Méné naané wale Krais Jisasna jébaa yakwa du, nyéné ana nyange pulak rakwa taakwa Apia, méné waariyakwa du pulak rate naané wale apa jébaa yakwa du Akipas, ména gaba jawute Krais Jisasna jébaaba yaalan du taakwa, gunéké wuné kaviyu.
Naana yaapa Got gunéké mawulé lékte gunat kutkalé yate, yéknwun mawulé kwayéte, Némaan Ban Jisas Krais waga male yadu guné miték raké guné yo. Waga wuné Gorét waato.
Pailimon Némaan Ban Jisaské miték sanévéknwute dé Gotna du taakwaké mawulat kapére yo
4-5  * Ro 1:8-9 Méné Pailimon, Némaan Ban Jisasna jébaaba yaale wuna wayékna pulak rakwa du, méné Gotna akwi du taakwaké méné mawulat kapére yo. Méné Némaan Ban Jisaské miték sanévéknwute déku kudiké méné “Adél” nao. Waga yaménéka wunébu kudi véknwuk. Véknwutakne Got wale kudi bulte wuné ménéké sanévéknwute yéknwun mawulé yate wuné déku yéba kevéréknu. * Kl 1:9Naané Kraiské miték sanévéknwute déku du naané ro. Ranaka dé naanat kutkalé yo. Méné wawo Kraiské miték sanévéknwute déku du rate nak duwat déké kudi wakwete, kutkalé yadékwa paatéké miték kutdéngménuké, wuné Gorét waato. Méné Gotna akwi du taakwaké mawulat kapére yate derét kutkalé yaménéka deku mawulé miték dé tu. Waga yaménéka wani muké kudi véknwute yéknwun mawulé yawuréka wuna mawulé miték dé tu.
Pol Pailimonét dé waato Onisimaské
Waga yaménéka ménat wuné waato Onisimaské. Krais wadéka wuné déku yéba wakwete déku jébaa wuné yo. Yate wakwewurékwa pulak yaménuké némaanba ménat kudi wakwewuru mukatik, wan yéknwun. Waga wakwemuké kélik wuné yo. Méné wunéké mawulat kapére yaménéka wuné ménéké mawulat kapére yate wuné ménat kwekére waato. Némaanba kaapuk wakwewurékwa. Wuné Pol gwalepa du wuné ro. Raamény gaba wuné ro, Krais Jisaské kudi wakwewuréka kélik yadan bege. 10  * Kl 4:9 Waga rate wuné ménat waato Onisimaské. Déknyényba wuné raamény gaba rawuréka wuna kudi véknwute dé Némaan Ban Jisasna jébaaba yaalak. Waga ye wuna nyaan pulak dé ro. 11 Déknyényba Onisimas ménat kaapuk kutkalé yadén. Bulaa wunat dé kutkalé yo. Wunat kutkalé yate dé ménat kutkalé yo.
12 Bulaa dérét wunébu wak, dé ménéké gwaamale yéduké. Wuné déké mawulat kapére yo. Yate, dé wunat kulaknyénytakne yémuké wuné kélik yak. 13 Dé ména waagu tawute wunat kutkalé yaduké wuné mawulé yak. Gotna kudi wakwetakne raamény gaba rate wuné mawulé yak, dé wuné wale rate wunat kutkalé yasaakuduké. 14  * 2 Ko 9:7 Yate ménéké wuné sanévéknwuk. Méné taale waménu dé kéba rate wunat kutkalé yasaakuduké, wuné mawulé yak. Wuné taale wawuru dé kéba rate wunat kutkalé yasaakumuké, wuné kélik yak. Kéga wuné wak, “Wuna mawulé kaapuk. Pailimon mawulé yadékwa pulak yaké dé yo. Waga yate wunat kutkalé yaké dé yo.” Waga wuné wak.
15 Sal méné kéga waké méné yo? “Déknyényba Onisimas wunat kulaknyénytakne ye dé baapmu vétik kupuk nak taaléba rak. Bulaa gwaamale yae sal wuné wale rasaakuké dé yo? 16 Déknyényba dé wuna jébaa yan du dé rak. Gwaamale yae dé Némaan Ban Jisas Kraiské miték sanévéknwute, wuna jébaa yate, mawulat kapére yawurékwa wayékna pulak raké dé yo.” Waga waké méné yo. Déké mawulat kapére yawuréka dé wuna wayékna pulak dé ro. Méné wunat talakne méné déké mawulat kapére yaké méné yo, ména jébaa yate ména wayékna pulak radéran bege. Béné vététi Némaan Banna du raké béné yo.
17 Méné kéga waké méné yo, “Pol wale ané Némaan Banna jébaa yakwa du ané ro.” Waga wate Onisimasnyét véte waké méné yo, “Wan miték ménébu gwaamale yaak. Wuna gat mé yaala.” Naate dérét waké méné yo. Wuné yaawuréran méné wunat waga waké méné yo. Wunat waménéran pulak, dérét waga waké méné yo.
18 Onisimas ménat kapéredi mu débu yak, kapu kaapuk? Dé waga yadéran méné waménu wuné ménat kutkalé yaké wuné yo. Dé yéwaa las ménat débu bakna kéraak, kapu yaga pulak? Dé waga yadéran méné waménu wuné ména yéwaa kwayékataké wuné yo. 19  * Ga 6:11 Mé vé. Kéba wuné kapmu kéga wuné kaviyu. Wuné Pol déku kwaabu kwayékataké wuné yo. Wan adél. Waga wuné ménat wakweyo. Ména kwaabuké kudi wakwemarék yaké wuné yo. Déknyényba jébaa yate wuné ménat Gotna kudi wakwewuréka méné véknwuk. Véknwutakne kulé mawulé kérae miték rasaakuké méné yo. Wani jébaa wuné yak ménéké. 20 Wuna wayékna pulak rakwa du, wani jébaaké mé sanévéknwu. Wuné ménat yéknwun jébaa yawurénké, kéga yaménuké wuné mawulé yo. Méné naana Némaan Banké sanévéknwute Onisimaské wakwewurén kudi véknwuké méné yo. Kraisna jébaa yate ané déku du ané ro. Rate méné wuna wayékna pulak rate, wuna kudi véknwute, wakwewurén pulak yaké méné yo. Yaménu wuna mawulé miték téké dé yo. Waga ménat wuné waato.
21 Méné wuna kudi véknwute, wawurékwa pulak yaké méné yo. Waga wuné kutdéngék. Bulaa nyégaba kavite waga wuné kutdéngék. Wuné ménat wakwewurén kudi véknwute méné apa yate yéknwun mu las wawo yaké méné yo Onisimaské. Waga wuné kutdéngék.
22  * Pl 1:25Nak kudi wawo wakweké wunék. Kwaawuréran ga kawu saakéraké méné yo. Guné Gorét guné waato wunéké. Got guna kudi véknwute wunat kutkalé yadu wuné gunéké yaaké wuné yo. Waga wuné mawulé yo.
Deké dé yéknwun mawulé yo
23-24  * Kl 1:7, 4:12 * Kl 4:10; 2 Ti 4:10-11Wuné wale jébaa yakwa du Mak, Aristakas, Dimas, Luk, Epapras, waga de yéknwun mawulé yo ménéké. Yate wadaka wuné ménat wakweyo. Epapras dé wuné wale raamény gaba ro, Krais Jisaské wakwedén kudiké kélik yadan bege.
25 Némaan Ban Jisas Krais gunéké mawulé lékte gunat kutkalé yaké dé yo. Waga wuné dérét waato.
Wani wuné wakwebutik.

*1:4-5: Ro 1:8-9

*1:6: Kl 1:9

*1:10: Kl 4:9

*1:14: 2 Ko 9:7

*1:19: Ga 6:11

*1:22: Pl 1:25

*1:23-24: Kl 1:7, 4:12

*1:23-24: Kl 4:10; 2 Ti 4:10-11