16
Timoti dé Pol wale yék
* 2 Ti 1:5 Pol dé yék, Debit. Ye kukba dé Listrat yék. Jisaské miték sanévéknwukwa du nak déku yé Timoti Listraba dé rak. Déku néwaa wawo lé Jisaské miték sanévéknwuk. Lé Judana taakwa. Déku yaapa wan Gérikna du. Judana du kaapuk. * Pl 2:19-22 Jisaské miték sanévéknwute Listraba rakwa du taakwa, Aikoniamba rakwa du taakwa wawo de Timotiké wak, “Wan yéknwun du.” Naate de wak. Pol dé mawulé yak, Timoti dé wale yéduké. Mawulé yate dé Judana apa kudi véknwute dé Timotina sépé sékuk. Timotina yaapa déknyényba déku sépé kaapuk sékudén, Gérikna du rate Judana apa kudi véknwumarék yadén bege. Waga Listraba rakwa akwi Judana du de kutdéngék. De Timotina kudi véknwudoké Pol dé déku sépé sékuk. Sékudéka de Pol, Sailas, Timoti waga de yék. * Ap 15:23-29Akwi gayéba yéte de Jisaské miték sanévéknwukwa du taakwat wak, Jerusalemba rate Jisasna kudi kure yékwa du, némaan du wawo wakwen apa kudiké. Watakne de derét wak, “Guné wani apa kudi véknwuké guné yo.” Naate de wak. De derét kudi wakwedaka de Jisasna jébaaba yaalan du taakwa véknwuk. Véknwute Jisasna kudi kulaknyénymarék yate de apa ye rak. Akwi nyaa wupmalemu du taakwa de wawo de Jisasna jébaaba yaalak.
Masedoniana dut dé Pol vék
6-7 * Ap 18:23Gotna Yaamabi dé Pol Sailas Timoti derét wak, “Guné Esiana képmaaba Jisasna kudi wakwemarék yaké guné yo.” Naate wadéka de Prisiana képmaaba, Galesiana képmaaba wawo yéte Misiana képmaa saabe de Bitiniana képmaat yéké nae de yak. Yadaka dé Jisasna Yaamabi derét wak, “Kaapuk. Yémarék yaké guné yo.” Naate wadéka de Misiana képmaa talaknatakne de Troasnyét yék. Ye gaan kwae yégan pulak ye dé Pol vék Masedoniana du nak tédéka. Téte dé Polét wak, “Méné bari yae méné naanat kutkalé yaké yo.” 10 Naate wadéka dé Pol wani kudi véknwutakne ligéne raapme wadéka de Masedoniana képmaat yéké de yaabuké sékalék. Sékaldaka wuné kéni nyéga kavin ban wuné de wale yaabuké sékalék. Wani gaan Got wadéka Pol yégan pulak yadéka dé Masedoniana du dérét wak. Wadéka dé Got waga naanat wak, ye derét Jisasna kudi wakwenoké. Waga naané kutdéngék.
Lidia lé miték sanévéknwuk Jisaské
11 Sipba waare naané Troas kulaknyénytakne naané kus viyaaték taknalék tékwa képmaa Samotresnyét bari yék. Yé kwae ganbaba raapme Samotres kulaknyénytakne naané Niapolisnyét yék sipba. 12 Ye sipba dawuliye Niapolis kulaknyénytakne naané Pilipait naané yék. Déknyényba wupmalemu Romna du deku képmaa kulaknyénytakne ye de wani gayéba rak. Wani gayé Masedoniana képmaaba dé ték. Wan némaa gayé. Nyaa vétik kupuk naané wani gayéba rak. 13 Yaap ra nyaa gayé kulaknyénytakne naané kaabélat yék. Yéte kéga naané wak, “Sal Judana du taakwa kéba jawe raké de yo, Got wale kudi bulké?” Waga sanévéknwutakne ye naané vék taakwa las jawe radaka. 14 Vétakne naané de wale rate kudi bulék. Kudi bulnaka lé taakwa nak léku yé Lidia lé naana kudi véknwuk. Taiatairaba déknyényba yae lé gwaavé baapmu wut wale jébaa yate lé apakélé yéwaa nyégélék. Lé apuba apuba Gorét waatakwa taakwa. Némaan Ban Got wadéka léku mawulé yéknwun yadéka lé Polna kudi miték véknwuk. 15 * Ap 16:33, 18:8Véknwuléka naané Jisasna yéba lérét gu yaakutakne naané lé wale nakurak gaba rakwa du taakwat akwi naané Jisasna yéba gu yaakutaknak. Gu yaakutaknanaka lé naanat wak, “Némaan Banké miték wuné sanévéknwu. Wan adél. Guné wuna kudi adél yadékwaké sanévéknwute yae guné wuna gaba raké yo.” Naate wate apa yaléka naané léku kudi véknwute naané yék léku gat.
Pol bét Sailas Pilipaiba bét raamény gaba rak
16 Nak apu naané yék, Got wale kudi buldakwa taalat. Yénaka lé jébaa yate yéwaa kéraamarék yakwa taakwa nak naanat yaabuba vék. Wani taakwana mawuléba kutakwa lé nak ték. Téte waléka lé kukba yaaran muké wak. Wupmalemu du taakwat lé wakwek, deké kukba yaaran muké. Némaan du las lérét wadaka lé kutakwana kudi véknwute lé wani kudi wakwek. Wani jébaa yaléka de wani du wupmalemu yéwaa nyégélék. 17 * Mk 1:24 Pol wale yénaka lé naané wale yéte lé némaanba waate lé wak, “Wani du wan Némaan Ban Gotké jébaa yakwa du. Got gunat kutkalé yadu guné miték rasaakugunéranké de kudi wakweyo.” Naate lé wak. 18 * Mk 16:17 Akwi nyaa lé waga male lé yak. Waga male yaléka kukba dé Pol wani muké wulkiyaa dé yak. Wulkiyaa yate walaakwe dé wani kutakwat wak, “Jisas Krais apa tiyaadéka déku yéba wuné wo. Wani taakwat kulaknyénytakne nyéné yéké yo.” Naate wadéka lé wani kutakwa wani taakwat kulaknyénytakne lé bari yaage yék.
19 Wani taakwana némaan du de vék, yéwaa yaalan yaabu kaapuk yadéka. Véte de Pol bét Sailasnyét kulékik. Kulékiye apa ye de jawudakwa taalat kure yék, némaan duké. 20 * Mt 10:17-18 Bérét kure ye de Romna némaan duwat wak, “Kéni du vétik kén Judana du vétik. 21 Naana gayéba rakwa du taakwat bét yaalébaanu. Naané kéni gayéna apa kudi naané véknwu. Bét nak kudi bét wakweyo naanat. Romna duna apa kudi naané véknwu. Naané bétku kudi véknwumarék yaké naané yo.” 22 Naate wadaka de wupmalemu du taakwa bérét viyaaké nae de yak. Yadaka wani Romna némaan du de wak, Pol bét Sailasna baapmu wut putitakne bérét baagat viyaadoké. 23 Wadaka de apa yate Pol bét Sailasnyét wupmalemu apu viyaak baagat. Viyaatakne de bérét raamény gaba taknak. Taknadaka de wani Romna némaan du raamény gaké téségékwa dut wak, “Méné bétké miték téte véké méné yo, bét yaage yémuké.” 24 Naate wadaka dé raamény gaké téségékwa du wani muké kudi véknwutakne dé Pol bét Sailasnyét kure ye dé nyédé gaba taknadéka bét rak. Déknyényba de mi vétik yaabu gwaalétaknak. Wani miba dé bétku maan kusolataknadéka bét rak.
25 * Kl 3:16 Nyédé gubés Pol bét Sailas Got wale kudi bulte bét gwaaré waak Gotké. Waabétka de raamény gaba rakwa du véknwute de rak. 26 Radaka bari lé apakélé anyék kutléka dé raamény ga némaanba léwik. Léwidéka de akwi gwés deku kapmu naapik. Naapidaka dé raamény gaba rakwa akwi duna taababa gidan apa baagwi deku kapmu lépmwényék. 27 Yadaka raamény gaké téségén du ligéne raapme dé vék raamény gana akwi gwés naapiye tédaka. Véte dé wak, “Raamény gaba ran akwi du debu yaage yék.” Waga watakne dé waariyadékwa kulaa kérae dé déku taabat viyae kiyaaké nae dé yak. 28 Yadéka dé Pol némaanba waate dé wak, “Ména, ména sépé yaalébaanmarék yaké méné yo. Naané akwi naané ro.” 29 Naate wadéka dé raamény gaké téségén du dé téwayéké waadéka de pétépété kure yaalak. Kure yaaladaka dé pétépété wulae wupmét kapére yadéka dé déku sépé génék. Géndéka dé Pol bét Sailaské kwati yaanék. 30 Kwati yaanétakne raapme dé bérét kaapat kure gwaade dé wak, “Samu yawuru Got wunat kutkalé yadu wuné miték rasaakuké wuné yo?” 31 Naate waatadéka bét wak, “Némaan Ban Jisaské miték sanévéknwuménéran Got ménat kutkalé yadu méné ména kém wawo miték rasaakuké guné yo.” 32 Naate watakne bét dérét Némaan Banké kudi wakwek. Wakwebétka dé véknwuk. Déku gaba rakwa du taakwat wawo bét kudi wakwek. 33 * Ap 16:15 Wakwebétka gaan wekna tédéka dé bétku sépéba baagat viyaadanba dé bérét gu yakutnyék. Yadéka bét Jisasna yéba dérét gu yaakutaknak. Déku kémét wawo akwi bét Jisasna yéba derét gu yaakutaknak. 34 Gu yaakutaknabétka dé bérét kure yék, déku gat. Kure ye dé kadému kwayék. Kwayédéka bét kak. Wani du déku kém wale Gotké miték sanévéknwute yéknwun mawulé yate de dusék takwasék yak.
35 Ganba de Romna némaan du gayéké téségékwa duwat las wadaka de raamény gat yék. Ye de raamény gaké téségén dut wak, “Wani du vétik yébéruké de Romna némaan du wo.” 36 Naate wadaka dé raamény gaké téségén du ye dé Polét wak, “Némaan du de wo, béné yébénuké. Bulaa raamény ga kulaknyénytakne miték yéké béné yo. Béna mawulé miték téké dé yo.” 37 * Ap 22:25Naate wadéka dé Pol gayéké téségékwa duwat wak, “Ané kén Romna du ané. Ané Romna du pulak ané ro. Romna duwat wakwedakwa kudi de anat wawo wakweyo. Ané kapéredi mu kaapuk yatén. Yatéka wani Romna némaan du de du taakwana méniba de anat bakna viyaak. Viyaatakne de anat raamény gaba taknadaka ané rak. De waga yatakne bulaa anéké paakute de wo, ané akélak yétuké. Waga yétu du taakwa anat vémarék yaké de yo. Wan kaapuk. Wani némaan du waga yamarék yaké de yo. Deku kapmu yae anat wado ané raamény ga kulaknyénytakne yéké ané yo.”
38 Dé waga wadéka de gayéké téségékwa du ye bétku kudi wakwek némaan duwat. Wakwedaka wani némaan du Pol bét Sailaské kudi véknwute de wup yak, bét Romna du bege. 39 Yate de Pol bét Sailaské yék. Ye de wak, “Naané kapéredi mu naanébu yak bénat. Wani muké mawulé naané léknu. Bulaa raamény ga kulaknyénytakne béné naané wale yéké béné yo. Ye naana gayé kulaknyénytakne nak gayét yéké béné yo. Waga naané mawulé yo.” 40 Naate wadaka bét Pol bét Sailas raamény ga kulaknyénytakne bét Lidiana gat yék. Ye Jisaské miték sanévéknwukwa du taakwat véte bét derét yéknwun kudi wakwek. Wakwebétka deku mawulé miték tédéka bét wani gayé kulaknyénytakne bét yék.

*16:1: 2 Ti 1:5

*16:2: Pl 2:19-22

*16:4: Ap 15:23-29

*16:6-7: Ap 18:23

*16:15: Ap 16:33, 18:8

*16:17: Mk 1:24

*16:18: Mk 16:17

*16:20: Mt 10:17-18

*16:25: Kl 3:16

*16:33: Ap 16:15

*16:37: Ap 22:25