Pol Taitaské kavin nyéga
1
1-4  * 2 Ko 8:23 Méné Taitas, ménéké wuné Pol kéni nyéga kaviyu. Wuné Gotna jébaa yakwa du rate Jisas Kraisna kudi kure yaakwa du rate wuné ménéké kaviyu. Déknyényba méné wuna kudi véknwutakne Jisas Kraisna jébaaba yaale bulaa méné wuna nyaan pulak méné ro. Wuna nyaan, ana Némaan Banna yéba ménat wuné wakweyo. Got wadén du taakwa déké miték sanévéknwute, apa yate déké las wawo miték sanévéknwudoké, wuné derét kudi wakweyo. De yéknwun mawulé yate Gotna kudi véknwute adél kudi kutdéngdoké, wuné derét wakweyo. Wani jébaa yate wuné kéga wo: Naané kulé mawulé kérae apuba apuba miték rasaakuké naané yo. Naané yéknwun mawulé yate wani muké raségéké naané yo. Waga wuné wo. Got adél kudi male dé wakweyo. Yénaa kudi kaapuk wakwedékwa. Déknyényba kéni képmaa kuttaknamarék yadén tulé Got dé wak, kulé mawulé kérae miték rasaakunaranké. Got wadén tulé déku du wani muké kudi de wakwek. Wakwedéka du taakwa kulé mawulé kérae miték rasaakudaranké de wani kudi véknwuk. Got wunat wawo dé wak, wani kudi wakwewuruké. Dé naanat kutkalé dé yo. Yadu naané miték rasaakuké naané yo apuba apuba. Wuné déku jébaa yate wuné déku kudi wakweyo.
Naana yaapa Got ménéké mawulé lékte ménat kutkalé yate, yéknwun mawulé kwayéte, naanat Setenna taababa kéraakwa ban Krais Jisas waga male yadu, méné miték raké méné yo. Waga wuné Gorét waato.
Déknyényba wuné wawuréka méné Kritna képmaaba raménéka wuné ménat kulaknyénytakne yék. Méné jébaa las wawo yaménu deku kapéredi mawulé yéknwun yaduké, wuné waga yak. Méné waménu akwi gayéba de némaan du las Krais Jisasna jébaaba yaalan du taakwaké miték véké de yo. Déknyényba wuné méné wale rate wuné ménat wak, waga waménuké. * 2 Ti 2:24-26 Wani némaan du kéga raké de yo. De miték raké de yo, akwi du taakwana méniba. De kapéredi mu yamarék yaké de yo. De nak nak nakurak taakwa male yaké de yo. Deku baadi Krais Jisaské miték sanévéknwuké de yo. Deku baadi néwepana kudi véknwuké de yo. Véknwute yéknwun mawulé yate miték raké de yo, akwi du taakwana méniba. Waga radaran wani du némaan du raké de yo. * 1 Ti 3:2-7Wani némaan du Gotna du taakwaké miték véké de yo. Védaranké de yéknwun mu yakwa du raké de yo. De kapéredi mawulé yamarék yaké de yo. De deku yéba kevérékmarék yaké de yo. De bari rékaréka yamarék yaké de yo. De waagété gu kate waagété yamarék yaké de yo. De waariyaké mawulé yamarék yaké de yo. De apuba apuba yéwaa kéraaké sanévéknwumarék yaké de yo. Nak geba yaan du deku gayét yaadaran de deké kadému kwayétakne, kwaadaran ga wawo kwayéké de yo. De yéknwun mawulé yate yéknwun jébaa yaké de yo. Deku mawulé miték téké dé yo. De yéknwun kudi male wakweké de yo. De Gotna kudi miték véknwusaakuké de yo. De kapéredi mu yamuké, deku mawulé deku sépéké miték véké de yo. De yakwatnyénan kudi miték véknwuké de yo. Véknwute wani adél kudi kulaknyénymarék yaké de yo. Waga yate de adél kudi du taakwat wakweké de yo, deku mawulé miték téduké. Wani kudiké kuk kwayékwa du taakwat wawo wakweké de yo, deku kapéredi mawuléké kutdéngdoké.
Kritna képmaaba wupmalemu yénaa yakwa du de ro
10 Bulaa wupmalemu du némaan duna kudi kaapuk véknwudakwa. Wani du de wo, “Jisas Kraisna jébaaba yaalan du taakwa de Judana apa kudi véknwuké de yo. Waga naané mawulé yo.” Waga wate némaan duna kudi véknwumarék yate, yaamabi kudi bulte, de yénaa kudi wakweyo. Yénaa kudi wakwedaka nak du taakwa deku kudi véknwudaka dé deku mawulé kapéredi yo. 11 Wani du yaamabi kudi bulte yéwaa kéraaké yénaa kudi de wakweyo. Waga yate de kapéredi mu yo. Got wani kudiké dé kélik yo. De kapéredi mu yadaka wupmalemu du taakwa deku kém wale deku mawulé kapéredi dé yo. Méné derét waké méné yo, wani yénaa kudi wakwemarék yadoké. 12 Déknyényba Kritna du nak, deku jébaaké kutdéngte dé wak, “Kritna du kéga de ro. Yénaa kudi wakwesaakute, jébaa yamuké wulkiyaa yasaakute, kwatbosa yakwa pulak kapéredi mawulé yasaakute de wupmalemu kadémat véte kwagénte de bari bari ko. Waga yate de kapéredi mu yo.” Naate dé wak.
13 Wan adél kudi. Méné wani kudiké sanévéknwute derét némaanba wakweké méné yo, waga yamarék yadoké. Wakweménu de yéknwun mawulé yate apa yate Jisas Kraiské tépa miték sanévéknwuké de yo. 14 Derét wakweménu de Judana walésaki kulaknyényké yo. Yénaa kudi wawo kulaknyényké de yo. Du las adél kudiké kuk kwayéte de yénaa kudi wakweyo. Méné ména du taakwat némaanba wakweménu de wani yénaa kudi kulaknyényké yo.
15 Du taakwa las Jisas Kraiské sanévéknwute yéknwun mawulé de yo. Yate kéni képmaaba rakwa muké sanévéknwudaka deku mawulé miték dé tu. Du taakwa las Jisas Kraiské sanévéknwumarék yate kapéredi mawulé de yo. Yate kéni képmaaba rakwa muké sanévéknwudaka deku mawulé sépélak dé tu. Tédéka de wo, “Yéknwun mu las kaapuk radékwa.” 16  * 2 Ti 3:5; 1 Jo 1:6, 2:4Naate wate kéni kudi wawo de wo, “Naané Gorét naané kutdéngék.” Naate wate yénaa de yo. Yénaa yate kapéredi mu yadaka naané derét véte naané kutdéngék. De Gorét kaapuk kutdéngdan. Deku mawulé kapéredi ye tédéka de kapéredi mu yo. De Gotna kudi véknwumarék yate yéknwun jébaa yaké de yapatiyu.

*1:1-4: 2 Ko 8:23

*1:6: 2 Ti 2:24-26

*1:7: 1 Ti 3:2-7

*1:16: 2 Ti 3:5; 1 Jo 1:6, 2:4