4
Kraisna jébaa kutsaakute naané kaagél kutké naané yo
* 2 Ko 5:15 Guné Jisas Krais wale nakurak mawulé yaké guné yo. Dé kéni képmaaba rate déku sépéba dé kaagél kurék. Sal guné wawo kaagél kutké guné yo? Wani muké guné wup yamarék yaké guné yo. Guné kaagél kutte guné kapéredi mu yaké mawulé yamarék yaké guné yo. * 1 Jo 2:16-17 Yate guné kéni képmaaba rate guné kéni képmaaba rakwa kwatkwa duna kapéredi mawulé véknwumarék yaké guné yo. Guné Got mawulé yadékwa pulak yaké guné yo. * Ep 2:2-3; Ta 3:3 Déknyényba guné Gotna kudi véknwumarék yakwa du taakwa rate guné kwatkwa du taakwa yadakwa pulak, guné kés pulak nak pulak kapéredi mu yak. Wani kapéredi mu kéga: Nak du taakwa wale kapéredi mu yadakwa, kapéredi mawulé véknwute kapéredi mu yadakwa, waagété gu kate waagété yadakwa, apakélé yaa sérakne wupmalemu kadému wupmalemu gu wawo kate kapéredi mu yadakwa, Gotké sanévéknwumarék yate yénaa gotna yéba kevérékdakwa, waga kapéredi mu de yo. Déknyényba guné wawo waga guné yak. Bulaa guné wani kapéredi mu kaapuk yagunékwa. Gotké sanévéknwumarék yakwa du taakwa kapéredi mu yate, guné de pulak ramarék yagunékwaké kwagénte, de gunat kapéredi kudi wo. Wate de gunat waatiyu. Wani muké kapére mawulé yamarék yaké guné yo. Mé sanévéknwu. Kukba de saakiye apakélé kot véknwuran némaan ban Gotna méniba téké de yo. Téte de yadan kapéredi muké Gorét wakweké de yo. Wakwedo Got kulé rakwa du taakwa, kiyaan du taakwaké wawo kudi wakweké dé yo. * Ro 8:10Got du taakwat yadan kapéredi mu yakatadéka de kiyaak. Kéni képmaaba rakwa akwi du taakwat yadan kapéredi mu yakataké dé yo. Nak du de kiyaan du taakwat Gotna kudi wakwek, Got rasaakudékwa pulak deku wuraanyan rasaakudoké.
Got tiyaadén apa kérae derét kutkalé yaké naané yo
* Ro 12:9-13 Akwi gwalmu kaapuk yaran tulé bari yaaké dé yo. Bari yaadéranké sanévéknwute guné yéknwun mawulé yate miték raké guné yo. Guné Got wale kudi bulké yéknwun mawulé yate miték rasaakuké guné yo. Rate kéni némaa muké mé sanévéknwu. Nak némaa mat débu talaknak. Guné Jisas Kraisna jébaaba yaalan nak du taakwaké mawulat kapére yaké guné yo. Yagunu de gunéké mawulat kapére yaké de yo. Guné deké waga mawulat kapére yagunéran gunat yadakwa kapéredi muké sanévéknwumarék yaké guné yo. Guné nak du taakwat kutkalé yate de guné wale rate kadému kadoké, guné yéknwun mawulé yate derét waké guné yo. Wani muké nyégi yamarék yaké guné yo.
10 * Ro 12:6-8; 1 Ko 12:4-7Guné kés pulak nak pulak jébaa yagunuké, Got gunéké kés pulak nak pulak apa débu kwayék. Got kwayédénké sanévéknwute, guné nak nak wani apa kérae guna du taakwat kutkalé yaké guné yo. 11 Got gunéké kudi wakwekwa apa kwayédéran guné déku kudi derét wakweké guné yo. Got gunéké derét kutkalé yakwa apa kwayédéran guné wani apa kérae derét kutkalé yate de wale jébaa yaké guné yo. Akwi jébaa yate guné yéknwun mu male yaké guné yo, nak du taakwa gunat véte Jisas Kraiské sanévéknwute Gotna yéba kevérékdoké. Dé apa yasaakuké dé yo apuba apuba. Dé némaan ban rasaakuké dé yo apuba apuba. Wan adél.
Naané Kraisna du taakwa kaagél kutké naané yo
12 Mawulat kapére yawurékwa du taakwa, gunat wuné wakweyo. Guné Jisas Kraiské miték sanévéknwugunu Got guna mawulé yaknwuké wate kusékétdu kapéredi mu gunéké yaaké dé yo. Yaadu guné apakélé kaagél kutké guné yo. Kutte guné kapére mawulé yamarék yate kwagénmarék yaké guné yo. Kéga wamarék yaké guné yo, “Samuké dé wani kapéredi mu naanéké male yao?” 13 Waga wamarék yate guné yéknwun mawulé yaké guné yo. Yate kéga waké guné yo, “Déknyényba Jisas Kraisnyét kapéredi mu yadaka dé apakélé kaagél dé kurék. Bulaa naanat wawo kapéredi mu yadaka naané kaagél kuru. Kukba dé apat kapére yate gwaamale yaadu naané wawo dé wale rate apa yaké naané yo.” Naate wate yéknwun mawulé yaké guné yo, gunéké yaaran kapéredi muké. 14 * Mt 5:11 * 1 Pi 2:19-20 Guné Jisas Kraisna jébaa kutsaakugunu, du taakwa gunat waatite gunat kapéredi kudi wadaran, guné yéknwun mawulé yaké guné yo, Gotna Yaamabi guna mawuléba tédékwaké kutdénggunéran bege. Gotna Yaamabi apa yate yéknwun mu male dé yo. 15 Nak du taakwa de kéni kapéredi mu yo. De nak du taakwat viyaapérekdakwa, sél yadakwa, kés pulak nak pulak kapéredi mu yadakwa, nak du taakwa yan jébaa yaalébaandakwa, waga yadaka nak du wani kapéredi mu yakatadaka de kaagél kuru. Guné wani kapéredi mu yamarék yaké guné yo. 16 * Ap 5:41 Guné Jisas Kraisna jébaa kutsaakugunu, de kélik yate gunat yaalébaando, guné kaagél kutgunéran guné wani kaagélké nyékéri yamarék yaké guné yo. Guné yéknwun mawulé yate Gotna yéba kevérékgé guné yo, guné Jisas Kraisna du taakwa ragunékwa bege.
17 Got apakélé kot véknwute némaan ban raran tulé débu yaak. Got taale déku du taakwa yan muké kudi wakwete yadan kapéredi mu kaatadéran yaga pulak déku kudi véknwumarék yakwa du taakwa yan kapéredi mu kukba kaataké dé yo? Derét némaanba yakataké dé yo. 18 * Pro 11:31Wani muké Gotna nyégaba kéni kudi dé kwao:
Got apa jébaa ye yéknwun mu male yakwa du taakwat kérae kure yéké dé yo déku gayét.
Déké kuk kwayéte kapéredi mu yakwa du taakwa yaga pulak Gotna gayét yéké de yo? Kaapuk. Yémarék yaké de yo.
19 Wani muké sanévéknwute guné kéga yaké guné yo. Got mawulé yadu du kapéredi mu gunat yado guné kaagél kutgunéran guné Gotké miték sanévéknwute guna mawuléba apa yate yéknwun mu male yaké guné yo. Yate guna mawuléba kéga waké guné yo, “Got dé naanat kuttaknak. Kuttakne dé naanéké miték véké dé yo apuba apuba. Naanéké kuk tiyaamarék yaké dé yo. Wan adél.” Waga waké guné yo.

*4:1: 2 Ko 5:15

*4:2: 1 Jo 2:16-17

*4:3: Ep 2:2-3; Ta 3:3

*4:6: Ro 8:10

*4:7: Ro 12:9-13

*4:10: Ro 12:6-8; 1 Ko 12:4-7

*4:14: Mt 5:11

*4:14: 1 Pi 2:19-20

*4:16: Ap 5:41

*4:18: Pro 11:31