Jisas Kraiské Matyu kavin kudi
1
Jisas Kraisna képmawaara deku yé
Kén Jisas Kraisna képmawaara deku yé. Jisas Devitna kémba dé yaalak. Devit Ebrayamna kémba dé yaalak.
Ebrayam wan Aisakna yaapa.
Aisak wan Jekopna yaapa.
Jekop wan Juda déku némaadugu wayéknaje wale deku yaapa.
Juda wan Peres bét Sirana yaapa. Bétku néwaa wan Tema.
Peres wan Yesronna yaapa.
Yesron wan Ramna yaapa.
Ram wan Aminadapna yaapa.
Aminadap wan Nasonna yaapa.
Nason wan Salmonna yaapa.
Salmon wan Boasna yaapa. Boasna néwaa wan Reyap.
Boas wan Obetna yaapa. Obetna néwaa wan Rut.
Obet wan Jesina yaapa.
Jesi wan Isrelna du taakwa deku némaan ban Devit déku yaapa.
Ebrayamét taale naaknwukére ye ye Devirét kukba naaknwute naané du taaba vétik sékérékne maanba kayék wan véti wan véti (14) naaknwu.
Devit wan Solomonna yaapa. Solomonna néwaa taale Yuraiana taakwa lé rak.
Solomon wan Riaboamna yaapa.
Riaboam wan Abaisana yaapa.
Abaisa wan Esana yaapa.
Esa wan Jeyosapatna yaapa.
Jeyosapat wan Joramna yaapa.
Joram wan Asaiana yaapa.
Asaia wan Jotamna yaapa.
Jotam wan Eyasna yaapa.
Eyas wan Yesekaiana yaapa.
10 Yesekaia wan Manasana yaapa.
Manasa wan Emosna yaapa.
Emos wan Josaiana yaapa.
11 Josaia wan Jekonaia déku némaadu wayékna wale deku yaapa. Wani tulé Isrelna maama Babilonba yae de Isrel wale waariyak. Waariyadaka Babilonna apa Isrelna apat talaknadéka de Babilonba yaan du Isrelna du taakwat de kérae kure yék Babilonét.
Devirét taale naaknwukére ye ye Jekonaiat kukba naaknwute naané du taaba vétik sékérékne maanba kayék wan véti wan véti (14) naaknwu.
12 Isrelna du taakwa Babilonba radan tulé Jekonaia wan Sialtielna yaapa.
Sialtiel wan Serababelna yaapa.
13 Serababel wan Abaiatna yaapa.
Abaiat wan Elaiakimna yaapa.
Elaiakim wan Esona yaapa.
14 Eso wan Sedokna yaapa.
Sedok wan Ekimna yaapa.
Ekim wan Elaiatna yaapa.
15 Elaiat wan Eleasana yaapa.
Eleasa wan Matanna yaapa.
Matan wan Jekopna yaapa.
16 Jekop wan Josepna yaapa. Josep wan Mariana du. Maria Jisasnyét lé kéraak. Déké naané wo, “Naanat kutkalé yaduké Got wadén ban Krais.”
17 Déknyényba de Isrelna du taakwat kure yék Babilonét. Wani tulé Jekonaia dé rak. Jekonaiat taale naaknwukére ye ye Got wadén ban Kraisnyét kukba naaknwute naané du taaba vétik sékérékne maanba kayék wan véti wan véti (14) naaknwu.
Maria lé Jisas Kraisnyét kéraak
18  * Lu 1:27, 35 Maria Jisas Kraisnyét kéraalén kudi kéga dé kwao. Taale Mariana néwepa de wak, lé Josep wale raluké. Wadaka kukba bét nakurakba wekna ramarék yabétka Gotna Yaamabi giyae léké apa kwayédéka lé nyaan ték. 19 Lérét kukba yaran ban, déku yé Josep, wan yéknwun mu male yakwa du. Lé nyaan téléka dé wani muké véknwute déku mawuléba dé wak, “Lé nak du wale bét kwaak. Bulaa lérét yamarék yaké wuné yo.” Naate watakne dé tépa wak, “Wuné lérét yamarék yate akwi du taakwana méniba téte lérét waatiwuréran lé nyékéri yaké lé yo. Wuné akélak lérét kulaknyényké wuné yo.” 20 Naate watakne wani muké sanévéknwute dé yégan nak yak. Yadéka Némaan Ban Gotna kudi kure giyaakwa du nak giyae dé dérét wak, “Méné Josep, Devitna képmawaara, mé véknwu. Méné wup yamarék yate Mariat yaké méné yo. Gotna Yaamabi giyae léké apa kwayédéka lé nyaan tu. Gotna Yaamabi waga kwayédénké méné wup yamarék yate lérét yaké méné yo. 21  * Lu 1:31 Lé du nyaan kéraaké lé yo. Kéraalu dé déku du taakwat Setenna taababa kérae yadan kapéredi mu yatnyéputiké dé yo. Yadéranké sanévéknwute méné déku yé Jisas waaké méné yo.” Naate dé Josepmét wak.
22-23  * Ais 7:14Déknyényba Némaan Ban Got déku yéba kudi wakwekwa dut kéni kudi wakwedéka dé Gotna nyégaba kéga kavik: Du ramarék taakwa nak nyaan téké lé yo. Te kéraalu de déku yé Emanyuel waaké de yo. Waga kavidéka wani tulé wani kudi adél dé yak. Wani yé Emanyuel kéga dé wo: Got naané wale dé ro. 24 Josep yégan yatakne ligéne raapme dé Némaan Ban Gotna kudi kure giyaakwa du wadén pulak dé yak. 25 Yate dé Mariat yak. Wani tulé dé lé wale kaapuk kwaadén. Yadéka kukba nyaan kéraaléka dé déku yé waak, Jisas.

*1:18: Lu 1:27, 35

*1:21: Lu 1:31

*1:22-23: Ais 7:14