2
Nyaa yaalakwaba yaan du de Jisaské sékale vék
Yerot Judana du taakwa deku némaan ban radén tulé Maria lé Jisasnyét kéraak, Betleyemba. Betleyem Judiaba dé tu. Kéraaléka kukba de nyétba tékwa kunké kutdéngkwa du nyaa yaalakwa taaléba yae de Jerusalemét yék. Ye saabe de wak, “Naané nyaa yaalakwaba rate nyétba tékwa kulé kunét naanébu vék. Véte naané kutdéngék. Kubusaaku nyaan débu yaalak. Dé Judana du taakwa deku némaan ban raké dé yo. Kutdéngte kunét vétakne déké naané yao, déké kwati yaane waadé daaké. Dé yaba dé ro?” Naate wadaka némaan ban Yerot véknwutakne rékaréka yate dé wak, “Sal wani nyaan kukba wuna waagu tawuké dé yo?” Naate watakne wani muké kélik dé yak. Yadéka Jerusalemba rakwa wupmalemu du taakwa de wani muké sanévéknwu wanévéknwuk.
Yerot kélik yate wadéka de Gotna gaba jébaa yakwa nyédé duna akwi némaan du, Moses wakwen apa kudiké kutdéngkwa du akwi waga de yaak. Yaadaka dé derét waatak, “Got wadén ban Krais yaba yaalaké dé yo?” * Jo 7:42 Naate wadéka de dérét wak, “Judiaba tékwa gayé, Betleyemba yaalaké dé yo. Wani muké déknyényba Gotna yéba kudi wakwen du nak Gotna nyégaba Gotna kudi kéga dé kavik:
* Mai 5:2 Guné Betleyemba rakwa du taakwa, mé véknwu.
Kukba guna gayéna du nak némaan ban raké dé yo.
Rate dé wuna du taakwa Isrelké miték véké dé yo.
Védéranké sanévéknwute de guna makwal gayé Judiana képmaaba tékwa gayé Betleyemké wamarék yaké de yo, ‘Wan bakna gayé.’
Waga wamarék yate guna gayéké waké de yo, ‘Némaa gayé.’
Waga dé kavik Gotna nyégaba.”
Judana némaan ban Yerot wani kudi véknwutakne dé wak, nyaa yaalakwa taaléba yaan du déké yaadoké. Wadéka yaadaka nak du véknwumarék yadoké dé de wale akélak kudi bulék. Bulte dé derét waatak, “Yani tulé dé wani kun nyétba batnyé yaalak?” Naate waatadéka dérét wakwedaka dé wak, “Betleyemét yéké guné yo. Ye miték mé sékal wani nyaanké. Sékale vétakne gwaamale yae guné wunat wakweké yo. Wakwegunu wuné wawo ye kwati yaane déké waadé daaké wunék.” Naate wate dé derét yénaa yak.
Yerot waga wadéka véknwutakne de yék. Yéte nyaa yaalakwaba déknyényba védan kunét de tépa vék. Wani kun nyétba taale yédéka de déku kukba yék. Yédaka dé wani kun nyaan kwaan gaba awuréba dé ték. 10 Tédéka véte yéknwun mawulé yate de duséknét kapére yak. 11 * Ais 60:6Yate de gat wulae de vék wani nyaan déku néwaa Maria wale rabétka. Vétakne kwati yaane de waadé daak déké. Yate de deku wutba tén gwalmu jaarék. Jaare de déké yéknwun gwalmu kwayék. Gol matu, yaa sérakdaka yéknwun yaama yakwa mu, yéknwun yaama yakwa gu, waga de déké kwayék. 12 Kwayétakne re kwae de yégan yak. Yadaka dé Got derét wak, “Guné Yerotké gwaamale yémarék yaké guné yo.” Naate wadéka ligéne raapme de nak yaabuba gwaamale yék deku gayét.
Josep dé déku taakwa, nyaan kure yék Isipmét
13 Wani du yédaka Josep yégan yadéka Némaan Ban Gotna kudi kure giyaakwa du nak giyae dé dérét wak, “Yerot wani nyaanké sékale vétakne dérét viyaaké dé yo. Waga yadu méné raapme wani nyaan déku néwaa wale kure yéké méné yo. Isipmét yaage yéké guné yo. Yaage ye guné wani képmaaba rasaakuké guné yo. Kukba wuné gunat wawuru guné gwaamale yaaké guné yo.” 14 Naate wadéka dé Josep bari ligéne raapme wani nyaan déku néwaa wale kure de yaage yék. Nyédé gubés dé bérét kure yaage yék Isipmét. 15 * Ose 11:1Ye saabe de Isipba rak. Yerot kiyaadéran tulé deku gayét tépa gwaamale yédaranké déknyényba rate Gotna yéba kudi wakwekwa du kavin kudi adél dé yak. Wani du Némaan Ban Gotna kudi véknwute wani kudi Gotna nyégaba kéga dé kavik: Wuna nyaan Isipba radu wuné dérét waawuru dé Isip kulaknyénytakne gwaamale yaaké dé yo.
Yerot wadéka de wupmalemu du baadit viyaapéreknék
16 Judana némaan ban Yerot Jerusalemba rate nyaa yaalakwaba yaan du déké gwaamale yédoké dé rapatik. Rapatiye rékarékat kapére yate dé wak, “Wunat yénaa debu yak.” Naate watakne dé déku mawuléba wak, “Nyaa yaalakwaba yaan du de wak, ‘Kwaaré vétik pulak déknyényba naané wani nyétba tékwa kunét batnyé vék.’ Naate de wak.” Naate watakne deku kudiké sanévéknwute dé déku waariyakwa duwat wak, “Guné Betleyemét ye, Betleyem tékwaba tékwa taalat wawo ye akwi du baadit viyaasadaké guné yo. Kwaaré vétik yan du baadi, kwaaré nakurak yan du baadi, kéraadan kulé du baadi wawo, derét akwi viyaasadaké guné yo.” Naate wadéka de ye wani baadit akwi de viyaasadak. 17 Déknyényba Gotna yéba kudi wakwen du nak, déku yé Jeremaia, dé kéni kudi Gotna nyégaba kavik:
18 * Jer 31:15Ramaba de wupmalemu du taakwa de némaanba gérao.
Wani gayéba némaanba de gérao.
Reselna képmawaara deku baadi debu kiyaak.
Kiyaasadadak de deku baadiké de gérao.
Deké némaa mawulé lékte de gérao.
Yerot wadéka déku waariyakwa du Betleyemba baadit viyaasadadan tulé Jeremaia kavin kudi adél dé yak.
Josep déku taakwa, nyaan wale waga de gwaamale yék
19 Kukba Yerot dé kiyaak. Kiyaadéka Josep déku taakwa, nyaan wale Isipba de rak. Waba rate Josep yégan yadéka dé Némaan Ban Gotna kudi kure giyaakwa du giyae dé Josepmét wak, 20 “Wani nyaanét viyaapérekgé mawulé yan du debu kiyaak. Bulaa méné raapme wani nyaan déku néwaa wale kure Isrelna képmaat gwaamale yéké guné yo.” 21 Naate wadéka Josep ligéne raapme wani nyaan déku néwaa wale kure de Isrelna képmaat gwaamale yék. 22 Josep Isrelna képmaa saabe dé véknwuk, Akeleas déku yaapa Yerotna waagu tawe Judiaba rakwa du taakwaké némaan ban radéka. Véknwutakne Judiaba ramuké wup dé yak. Yate nak yégan yadéka Got dérét wadéka dé wani nyaan déku néwaa wale kure de Galilina taalat yék. 23 * Lu 2:39; Jo 1:45-46Ye de Nasaretba rak. Josep, Maria, Jisas wani gayéba radaka Gotna yéba kudi wakwen du déknyényba kavin kudi adél dé yak. Jisaské de kéga kavik: Déké waké de yo, Nasaret ban.

*2:5: Jo 7:42

*2:6: Mai 5:2

*2:11: Ais 60:6

*2:15: Ose 11:1

*2:18: Jer 31:15

*2:23: Lu 2:39; Jo 1:45-46