I Kaduwa Surat-na Si
Pedro
Pagbulig Pagsabot Sito Surat
I magsurat sito, iya si Simon Pedro nga apostul-na si Jesu-Kristo (1:1). Addangan iya si magpakakulaw ngan agla'in i puhu'-na si Jesus kari'i-na mga iya si bukid (1:16-18; Mateo 17:1-5). Agpinugad iya nga iyay to i kaduwa surat-na (3:1) ngan agkilala-na si Pablo bilang “hinigugma'-ta bugto'” (3:15).
Agsurat-nay to si Pedro si katapusan banda si kinabuhi'-na (1:12-15) para si pariho gihapon mga a'a nagpansuratan-na si primiro surat-na. Tungod kay nagmatay si Pedro sallod si pagtinagal-na si Emperador Nero nga takka si ta'on 68 AD, i pagsurat sito awinan tangnga' si mga ta'on 65 pati' 68 AD (mga 35 anyos kahuman abanhaw si Jesus).
Ari si primiro surat-na si Pedro agtugon iya kon pinapa'i-na si manniniripon pag'ampo' pag'atubang si mga kakurihan inagi-na mga iya tungod si pagpasakit-na si mga iya si ga'i magpanutu'o (1Ped 4:12). Ato si kaduway to surat-na, agtugon iya kon pinapa'i-na mga iya pag'atubang si mga burubullo' paragturo' pati' si mga makibubuhaton si karat'an nga akasalakot si grupu-na mga iya (2:1; 3:3-4). Ato si duway to mga surat-na si Pedro, bilang mangngataman si mga karniru-na si Kristo (Juan 21:15-17), agtalinguha iya nga agpaka'ala' liksyon i nagpansuratan-na nga i pagtu'u-na mga iya agbungyod si mga buhat-na. Aniya' bali tallo katuyu'an-na si Pedro pagsurat sito: 1. Pagdagka si a'a nga agtubo' bilang Kristiyano (1:1-21) 2. Pagkuntra si mga sala' nagturo' (2:1-22) 3. Pag'aghat pag'andam pirmi kay sigurado nga pada'ito gihapon i Ginu'o (3:1-18).
I Pagtunga'-tunga' Sito Surat
1. I Pagpakilala (1:1-2)
2. I Pag'agda-na ngan Pagpili'-na si Diyos (1:3-11)
3. I Makigpasumat-na si Diyos si Kasuratan (1:12-21)
4. I Tinakkahan-na si mga Burubullo' Paragturo' (2:1-22)
5. I Pagpada'itu-na Gihapon si Ginu'o (3:1-18)
1
Tikang to surat si Simon Pedro. Adda ako rilihugun-na pati' apostul-na si Jesu-Kristo.
Tigsurat-koy to para si mga magpakakarawat si pagtu'o nga akapariho kahaya si balur-na si tawa' kami' tungod si pantay pagkukulaw-na si Jesu-Kristo nga Diyus-ta kam pati' Paragsalbar-ta kam.
Amalako ako nga bali pag'abundahan i mapinalangga'on pagpanginanu-na si Diyos pati' i kamurayaw-na nga sa'angkun-bi pina'agi si pagkilala pahalap si Diyos pati' si Jesus nga Paragdalum-ta kam.
I Pag'agda-na
ngan Pagpili'-na si Diyos
Juan 16:5-15; Roma 8:1-27; Gal 5:16-26
Pina'agi si diyusnon gahum-na, sakarawat-ta kam i dimu'an nagkinahanglan-ta kam pagpadayon si espirituhanon kinabuhi' pati' si diyusnon pangiwa-kiwa tungod si pagkilala-ta pahalap si mag'agda si kita. Agpanangdo' kita si pangagda-na tungod si kagamhanan-na pati' si ka'angayan-na, ngan pina'agi sinan gahom pati' ka'angayan, sabuwanan-na kita kam si mga gilalabawi ngan mga gimamahali sa'ad nga agpaka'ambit kita kam si maka'angayan kina'iya ngan agpakalibri si pala'in-la'in ato si kalibutan nga akapara'at si a'a tungod si mga mara'at karuyag.
Tungod kay iyay nan gayod i nagsa'ad nga tarakkahan-bi, maniguruha kam nga agpakatambahan i mga pagtu'u-bi si mahalap kina'iya, ngan i mahalap kina'iya-bi akatambahan si kata'o. Ngan maniguruha kam nga agpakatambahan nan kata'o si paglugaring pagdiri' si mga mara'at kina'iya, ngan tambahi-bi nan si padayon pag'ilob. Ngan maniguruha kam nga agpakatambahan nan pag'ilob si diyusnon kinabuhi' ngan tambahi-bi nan si kadaluman para si kaburugtu'an si pagtu'o, ngan tambahi-bi liwat nan kadaluman si gugma'. Kon awinan naynan dimu'an si ka'am ngan durungan agtutubo', iyay nan i makapatala si ka'am si gana' kapulsanan-na kamutangan ngan gana' maghinubya' hamok si pagkakilala-bi na si Paragdalum-ta kam Jesu-Kristo. Pero kon aniya' si ka'am nga anggana' sinan, harap iya o ma'in ngani' buta gayod kay aglimut-na nga human na dina nagpasaylo* Si Grikuhanon: naglimpyahan. i mga sala'-na siray.
10 Kon sugad mga kabugtu'an si pagtu'o, maniguruha pa kam basi' atuman i pagtubu'-na si espirituhanon kinabuhi'-bi nga iya i katuyu'an-na si Diyos si pag'agda-na ngan pagpili'-na si ka'am. Kay kon agbuhat-bi nan, sigurado nga ga'i apara' i pagla'um-bi nga atalwas kam 11 kundi' agpakasallod kam si gana' katapusan-na ginhadi'an nga bali pag'abundahan si tima nga nagpriparar para si ka'am ari si naghadi'an-na si Paragdalum-ta kam pati' Paragsalbar-ta kam Jesu-Kristo.
I Makigpasumat-na si Diyos
si Kasuratan
2Tim 3:14-17
12 Sanglit ga'i ako alimot pagpa'intom pirmi si ka'am pariho si nagparasumat-koy ray pa hamok bisan kon sakatu'anan-bi nayray ngan mga masarig na kam pag'ako' si kamatu'uran nga nag'inantanan-bi na. 13 Kundi' anakka gihapon si isip-ko nga myintras allom pa i kalibutanon puhu'-ko, ubligasyun-ko i pagpa'intom pirmi si ka'am, 14 kay akatu'anan ako nga ma'in na pira ambanan-ko nayto puho' sigon si dati sumat-na si ako si Paragdalum-ta kam Jesu-Kristo. 15 Ngan himu-ko i dimu'an pa'agi pagpasiguro nga kahuman si pa'amban-ko, pirmi nan sa'intuman-bi dimu'an.
16 Ga'i kami' agpara'inala' si mga nagparasumat kami' si ka'am hi'unong si kagamhanan-na pati' si pagpada'itu-na gihapon si Paragdalum-ta kam Jesu-Kristo tikang si mga surusurumaton nga naghimu-na si mga alisto, kundi' mismo kami' i makatistigos si pagkaharangdun-na. 17 Akakarawat iya si unra pati' si maka'angayan danta' magpalibot si iya tikang si Diyos Tata' ngan pakabati'-na si busis-na si Harangdon nga aniya' maka'angayan danta'-na nga agpinugad, “Iyay nan i Dadi'-ko Si kada'an mga panahon, kon agtu'in i hadi' si addangan si gamhanan pwisto agbuwanan-na si titulo, Dadi'. Agda'inan liwat sinan i Diyos pagpublikar kon ay i katungdanan-na si Jesus. Pwira si kinabati'an busis (Mateo 3:17; 17:5; Buhat 13:33), i duwa pa hinabo' nga magpamatu'od sinan, iya i pagbanhaw si iya (Roma 1:4) pati' i pag'alsa si iya pan langit (Hebro 1:3-5). nga hinigugma'-ko. Alipay gayod ako si iya.” Mateo 17:5; Markos 9:7; Lukas 9:35 18 Mismo kami' agpakapakali sinan busis§ Parti si kinapakalihan busis, kulawin si Mateo 3:17; 17:5 ngan i kahuruwangan-na si Pedro nga makapakali sinan ari si bukid, iya kas Juan pati' Santiago. nga tikang si langit ngan paghururuwang kami' ari si sagrado bukid.
19 Pwira pa sinan, andang na agtinagalan-ta kam i tinapuran allingun-na si mga paragsumat ngan mahalap kunta' kon sapanginanu-bi nan pariho si kapapaniguru-ta si lampara nga akasigahan i adda malu'om lugar tubtob si panakka-na si mananalong nga paluwa' i makabigwas* I nagtukoy paluwa' i makabigwas, iya i pagpada'itu-na gihapon si Tinu'inan Mannanalwas nga iya si Jesu-Kristo. pagkumpli si kadanta'-na si mga isip-bi. 20 Labaw si dimu'an, kinahanglan agpakasayod kam gayod nga gana' maka'anna' si Kasuratan nga aglugaringan-na si mga paragsumat pagpasabot i mga makigpasumat-na si mga iya si Diyos 21 kay gana' sinan nga tikang si pagdalum-na si a'a, I adda pa kahulugan-na si Grikuhanon linggwahi: nga gana' maka'anna' si Kasuratan nga salugaringan-ta pagsabot i mga makigpasumat-na si Diyos kundi' agdaluman-na si Espirito Santo i a'a ngan pakapahalling-na si mga allingon nga tikang si Diyos.

*1:9 Si Grikuhanon: naglimpyahan.

1:17 Si kada'an mga panahon, kon agtu'in i hadi' si addangan si gamhanan pwisto agbuwanan-na si titulo, Dadi'. Agda'inan liwat sinan i Diyos pagpublikar kon ay i katungdanan-na si Jesus. Pwira si kinabati'an busis (Mateo 3:17; 17:5; Buhat 13:33), i duwa pa hinabo' nga magpamatu'od sinan, iya i pagbanhaw si iya (Roma 1:4) pati' i pag'alsa si iya pan langit (Hebro 1:3-5).

1:17 Mateo 17:5; Markos 9:7; Lukas 9:35

§1:18 Parti si kinapakalihan busis, kulawin si Mateo 3:17; 17:5 ngan i kahuruwangan-na si Pedro nga makapakali sinan ari si bukid, iya kas Juan pati' Santiago.

*1:19 I nagtukoy paluwa' i makabigwas, iya i pagpada'itu-na gihapon si Tinu'inan Mannanalwas nga iya si Jesu-Kristo.

1:21 I adda pa kahulugan-na si Grikuhanon linggwahi: nga gana' maka'anna' si Kasuratan nga salugaringan-ta pagsabot i mga makigpasumat-na si Diyos