2
I Tinakkahan-na
si mga Burubullo' Paragturo'
2Tim 3:1-9; Jud 1:4-16
Pero aniya' mga burubullo' paragsumat-na si Diyos siray nga makihuwang si mga a'a pariho si mga magpakasalakot si ka'am ina'anto nga ma'in na pira agkakirilala si pagkaburubullu'-na mga iya paragturo'. Durudaginut-na kam mga iya pagsumat si mga baha'o tuluhu'an nga akawara' dina si ungod pagtu'o hasta nga agdidiwarayan-na na mga iya lugod i Amo maglukat si pagka'uripun-na mga iya. Ngan mismo mga iya i magpa'atab si mga kamatayun-na bulag si Diyos. Malabbat i mamungyod si pagpalagtuk-na mga iya si pala'in-la'in karat'an ngan tungod si mga iya, aniya' magparapamakara'at si pa'agi pagtapit si Diyos nga ag'alagad si kamatu'uran. Tungod si mga kasaklin-na sinan mga paragturo', himulsanan-na kam mga iya pina'agi si mga pala'in-la'in isturya nga mga hinimu-himu-na hamok. Andang agpapanimulat-na si Diyos i maliyat na patok nga sabusngal-na para sinan mga a'a ngan andam na gayod iya pagtuman nga agkamaratay nan bulag si iya.
Kay bisan ngani' i mga anghel, gana' salaktawan-na si Diyos si mga magpanala' kundi' agpanabrug-na pan impyirno ngan nagpa'anna' si mga malu'om luwang basi' ga'i mga iya agpakakiwa myintras agparapangantahak si allaw paghusgar. Hasta pa ngani' i mga dahulo mga a'a gana' salaktawan-na si Diyos ngan pagkastigu-na si mga ma'in diyusnon pina'agi si unop, pwira na kas Noe, i parapasamwak si pagkamatadong nga asapod huwang i pitungan pa. Bisan ngani' i mga syudad Sodom pati' Gomora agpatukan-na si Diyos nga asunog tubtob nga agbon na hamok i mabilin ngan iyay nan i nagpumwan-na halimbawa' kon ay i tinakkahan-na si ma'in diyusnon mga a'a. Kundi' kas Lot hamok i nagsalbar-na. Matadong iya ngan nagsamukan gayod iya si mga kinabuhi'-na si mga masinupakon a'a nga lagtok si karat'an kay ngan pakasalakut-na pag'istar si mga iya, allaw sangom nagpaddihan i matadong espiritu-na tungod si mga buhat nga supak si bala'od nga pirmi sakulawan-na pati' sapamati'an-na. Kon sugad, mata'o i Paragdalom pagsalbar si mga diyusnon si mga pagpurbar si mga iya, ngan mata'o liwat pagpugol si mga ma'in matadong dungan si padayon pagkastigo si mga iya myintras agparapangantahak si allaw paghusgar, 10 labihan na si mga a'a nga nagdaluman si marigsok kasindak-na si makasasala' kina'iya ngan agpahayag-na mga iya i mga pagdiri'-na si pagdalum-na si Diyos.
Gana' mga kamamalu'an-na sinan mga paragturo' bisan ay i nagpangatubang-na ngan mahaya i mga dalum-na sanglit ga'i mga iya agkatarahap pagsamyang si mga aniya' daya'on ka'angayan-na nga awiray si langit. 11 Bisan ngani' i ditangnga' mga anghel nga mas makusog pa ngan mas gamhanan i mga katungud-na kuntra si mga kaparihu-na, ga'i agparapanamyang si pagparapanumbung-na atubang si Paragdalom. 12 Kundi' yaynan lugod mga paragturo' akapariho si mga hayop nga gana' punta-na nga agsunod hamok si alabatan-na si mga puhu'-na ngan ga'i ata'o paglikay si tidakop pati' timatay si mga iya. Sigi mga iya panamyang si mga aniya' daya'on ka'angayan-na nga ga'i ngani' mga sasayuran-na i mga kina'iya-na, ngan pariho sinan mga hayop, agpakakarawat liwat mga iya si kamatayon nga bulag si Diyos.
13 Papa'abaton mga iya si mga kasakitan nga angay bulos si mga masakit may binuhatan-na mga iya. Agkarilipay mga iya si pagpaki'inom kon allaw. Day tagiptip mga iya pati' rigsok kon pamatangka' mga iya si pakan-bi* I nagtukoy pakan, iya i kabatasanan-na si mga magpanutu'o siray nga kon agtiripon pagkumulgar huwang na i tima sinan si ungod pakan. Kulawin si 1Cor 11:17-34. ngan gana' la'in nagparapangisturya-na kon ma'in hamok i mga daya'on kalipayan. 14 Sigi hamok mga iya pamuraw-puraw kon say i mga sasindakan-na pag'ubay pero ga'i mga iya agpakagustuhan si pagparapakasala' ngan mga iya i magparapangaghat si mga mababawahon pa. Gara' mga iya si pagkabintahuso hasta nga maraldisyunun-na mga iya si Diyos. 15 Andiri' mga iya si matadong lalan sanglit agkaralilingo. Amungyod mga iya si nag'agihan-na si Balaam siray, i dadi'-na si Bosor nga mabawa si kwarta nga bayad-na si mara'at binuhatan. 16 Kundi' isog dina i sakarawat-na para si sala' nagbuhat-na tikang si adda asno, i hayop nga gana' sibu'-sibu'-na pero akapahalling lugod pariho si busis-na si a'a ngan agsimul-na i paragsumat nga akawara'an si kadunung-na.
17 Akaparihoy nan mga a'a si bubulwang nga gana' buwahi'-na pati' si dampog nga palid-na hamok si makusog bariyo. Aniya' gilulu'umi lugar nga nag'andam-na si Diyos para si mga iya 18 kay agpakasal'ungan gihapon i mga a'a nga pakalappa-na pa hamok si mga baliko' kinabuhi'-na pina'agi si mga makaruruyag allingon nga gana' kapulsanan-na pati' mga kahambugan ngan pina'agi liwat si pagpa'intom gihapon si mga kasindak-na si makasasala' kina'iya. 19 Parapana'aran-na mga iya nga agpaka'angkon si libri kamutangan pero mismo i mga kalugaringun-na, uripon si karat'an kay ahimo uripon i a'a si bisan ay magdalom si kinabuhi'-na. 20 Agpakalappay nan mga paragturo' siray si karat'an-na si kalibutan pina'agi si pakakilala-na mga iya pahalap si Paragdalom pati' Paragsalbar-ta kam Jesu-Kristo, katapos agpakasal'ungan gihapon, sanglit mas grabi i mga kamutangan-na si damuri kuntra ngan primiro. 21 Mas mahalap na hamok kunta' nga ga'i mga iya agpakamuklat si pa'agi pagtapit si Diyos nga ag'alagad si pagkamatadong kuntra nga agpakamuklat ngan katapos agpamatalikot si sagrado kasugu'an nga nagpapasa hasta nga anakka si mga iya. 22 Akapamatu'uran si mga iya nga ungod i mga parahallingon: “Agkakan-na gihapon si ido' i inuta'an-na,” Pngl 26:11 pati', “Agbwilta gihapon i pakal pan lap'ugan kahuman nagpandi.”

*2:13 I nagtukoy pakan, iya i kabatasanan-na si mga magpanutu'o siray nga kon agtiripon pagkumulgar huwang na i tima sinan si ungod pakan. Kulawin si 1Cor 11:17-34.

2:22 Pngl 26:11