19
Nagpatukan Kamatayon si Jesus
Mateo 27:27-31; Markos 15:16-20
Katapos agpa'intriga-na si Pilato si Jesus para naglatigo. Agpanhimo i mga sundalo likaw tikang si tangulon ngan nagpakuruna si Jesus. Nagbistihan liwat iya si hadi'anon pammakurumbot nga kulor igot. Mangno agtikangan-na dayon mga iya pagtahod kuno' si pagburubwilta pagturakaw, “Anlanga pa kunta' i kinabuhi'-na si hadi'-na si mga Hebro!” Ngan sigi-na pa liwat mga iya tampalo.
Kahuman sinan, paguwa' gihapon si Pilato ngan agpinugad-na i mga punu'-na si mga Hebro, “Amati'a kam! Pa'intriga-ko iya si ka'am basi' sakatu'anan-bi nga gana' sa'anda'an-ko sala' si iya nga angay paratukan.” Si paguwa'-na si Jesus nga nagsul'utan si matunok kuruna pati' si hadi'anon pammakurumbot nga kulor igot, agpinugad-na mga iya si Pilato, “Atiya' na i a'a!”
Pakakulaw-na si iya si mga puno' paraghalad pati' si mga gwardya-na, agpanurakaw mga iya, “Papaku'on iya! Papaku'on iya si kudos!”
Pero anaruman dina si Pilato, “Hala, bawahu-bi iya ngan ka'am na hamok i mamapako' si iya. Pero para si ako, gana' sa'anda'an-ko sala' si iya nga angay paratukan.”
Pero agpipirit dina i mga punu'-na si mga Hebro, “Aniya' bala'od kami', ngan ato sito bala'od kinahanglan iya nagmatay tungod si pagpinugad-na nga Dadi'-na iya si Diyos.”
Ngan pakabati'-na sinan si Pilato, akatambahan i katalaw-na. Pasallod gihapon iya si palasyo ngan agtilaw-na si Jesus, “Taga singnga ba' kaw gayod?” pero ga'i anaruman si Jesus. 10 “Ay kay ga'i ako agsarumanan-mo?” lingun-na may si Pilato. “Ga'i ba' kaw akatu'anan nga aniya' gahum-ko nga pwidi kaw sapalibri-ko o sapapaku'-ko si kudos?”
11 Anaruman si Jesus, “Gana' kunta' gahum-mo pagbuhat bisan ay si ako kon ga'i kaw nagbuwanan tikang si dyata'. Sanglit bisan kon agsala' kaw si pagtalapas si katungdanan-mo, mas mahaya dina i baratunun-na si magpama'intriga si ako pada'ito si ka'aw.”
12 Tungod sinan, agpara'anda' gayod pa'agi si Pilato nga akalibri si Jesus, pero sigi dina panurakaw i mga punu'-na si mga Hebro, “Kon palibri-moy nan a'a, ma'in kaw kumpaniya-na si Emperador. Kay bisan say i maminugad nga hadi' iya, kuntra-na gayod si Emperador.”
13 Pakabati'-na sinan si Pilato, agbawa-na dayon si Jesus panggawas. Aningkulo' si Pilato si panhuhusgaran panningkulu'an ari si lugar nag'arunan I Plasa si Kinurtihan Bato. Gabata sito i pag'aron si Hebruhanon. 14 Tika'amudto na* Si Grikuhanon: i ka'annom uras, ngan kon i kabatasanan-na si mga taga Roma i nagsunud-na si Juan, i karuyag sidngon dina: alas sa'is si nalong. Kulawin si Markos 15:33. siray si Bispira si Pyista si Paglabay.
Amahalling si Pilato pada'iray si mga punu'-na si mga Hebro, “Atiya' na i hadi'-bi.”
15 Pero anurakaw dina mga iya, “Papindahon iya anan! Papindahon iya anan! Papaku'on iya si kudos!”
Lingun-na may si Pilato, “Apa'i? Papaku'-ko si kudos i hadi'-bi?”
Anaruman may i mga puno' paraghalad, “Gana' la'in hadi' kami' kon ma'in hamok i Emperador!”
16 Si katapus-tapusan, agpa'intriga-na gihapon si Pilato si Jesus pagpapako' si kudos.
Nagpapako' si Jesus si Kudos
Mateo 27:33-44; Markos 15:22-32; Lukas 23:33-43
Sanglit nagbawa si Jesus si mga sundalo. 17 Nagpapalangkit iya si kalugaringun-na kudos pada'iray si tagudtod nag'arunan Takuluk-na si Minatay. Golgota sito i pag'aron si Hebruhanon. 18 Panakka-na ari, nagpapako' iya si kudos ngan aniya' duwangan pa nagpapako' padurudambila' ngan nagpatangnga' iya.
19 Aniya' tigsurat-na si Pilato papadukuton ari si kudos nga da'ito sito: JESUS TAGA NASARET I HADI'-NA SI MGA HEBRO
20 Matapit hamok si syudad i lugar nga nagpapaku'an si Jesus, sanglit malabbat si mga Hebro i magpakabasa sinan mga allingon. Nagsurat nan si Hebruhanon, si Latin pati' si Grikuhanon. 21 Agriklamo i mga puno' paraghalad-na si mga Hebro ari si Pilato, “Makigliwaton nagpasurat nan anan: ‘Hadi'-na si mga Hebro’ lugod salli'in nga: ‘Agpinugad to a'a, ako i Hadi'-na si mga Hebro.’ ”
22 Anaruman si Pilato, “Kon ay i makigsurat-ko, kinahanglan iya gayod i mapasurat.”
23 Ngan pakapapaku'-na si mga sundalo si Jesus, nagpuruparti ampat i mga sul'ut-na, adda si balang addangan. Pero i dilalom badu'-na, iya i pagka'alang-alangan. Durudiritso hamok pan hawod i tanhun-na sito ngan gana' panahi'an-na.
24 Agsarabot mga iya, “Ga'i to gisi'-gisi'-ta kam. Pa'agi-ta na kam hamok si ripa kon say i makabawa.” Ahinabo' nan basi' atuman i mga allingon nga aka'anna' si Kasuratan:
Agpuruparti-na mga iya i panaptun-ko,
ngan agpa'agi-na si ripa i badu'-ko. Salmo 22:18
Ngan da'inan sinan i nagbuhat-na si mga sundalo.
25 Siray uras, agparapanunggo yungod si kudus-na si Jesus i nana-na, i siyaka-na danda si nana-na, si Maria nga alla-na si Clopas pati' si Maria Magdalena. 26 Pakakulaw-na si Jesus nga ari i nana-na nga agtingpid si hinigugma'-na inadalan, agpinugad-na i nana-na, “Nay, Si Hebruhanon: Danda, kulawin si hawud-na si pahina 244. aku'on iya bilang dadi'-mo pagmangno si ka'aw.”
27 Ngan agpinugad-na may i inadalan-na, “Aku'on iya bilang nana-mo.” Tikang siray, kwintado nayto danda si pamilya-na sito inadalan.
I Kamatayun-na si Jesus
Mateo 27:48-50; Markos 15:36-37; Lukas 23:36
28 Mangno ngan pakakatu'an-na si Jesus nga tapos na i dimu'an buruhatun-na ngan basi' atuman i Kasuratan, amahalling iya, “Nag'uhaw ako.” 29 Aniya' ari adda biso' nga nag'isihan malassom na bino, sanglit ag'ala' mga iya ispungha ngan aghumug-nay to si bino. Agpatulu-na mga iya i ispungha si hisop lingkawan basi' anakka si bawa'-na si Jesus. 30 Pakasupsup-na si Jesus si malassom na bino, aminugad iya, “Tapos na.” Mangno pa'ubo' iya ngan agtugutan-na i kalugaringun-na espirito pag'amban.
31 Siray allaw, iya i Bispira kay si kasanguman iya i pagtikang-na si adda si bali ka'impurtanti Allaw Pandidiskanso. Tungod kay ga'i aruyag i mga punu'-na si mga Hebro nga nag'ambanan hamok si mga kudos i mga nagpapako' hasta nga anakka si Allaw Pandidiskanso, agsarit mga iya ari si Pilato kon pwidi tigpamatti'an-na si mga kalalaki basi' tulos agkamaratay ngan ahaw'as si kudos. 32 Sanglit pamada'iray i mga sundalo pagpamatti' si primiro nagpapako' huwang-na si Jesus, mangno i kaduwangan. 33 Pero ngan pamaduguk-na mga iya si Jesus, sadiskubrihan-na mga iya nga minatay na dina, sanglit ga'i na hamok nagpamatti'an. 34 Pero addangan si mga sundalo i manundat pa gihapon buros si kagiliran-na ngan hintak pa'awas i laha' pati' buwahi'. 35 I makakulaw sito agtistigos ngan kamatu'uran gayod i mga nagsumat-na. Akatu'anan iya nga puro ungod i mahinabo' nagsumat-na ngan agsumat-nay to dimu'an basi' may kam agpanutu'o. 36 Ahinabo' nan dimu'an pagtuman si mga allingon nga aka'anna' si Kasuratan: “Gana' makapatti'an si mga ta'ulang-na bisan adda.”§ Exo 12:46; Num 9:12; Salmo 34:20 37 Ngan da'inan may i la'in pa maka'anna' si Kasuratan: “Parapamuslung-na mga iya i nagsundat-na.”* Sac 12:10
I Paglabbong si Jesus
Mateo 27:57-61; Markos 15:42-47; Lukas 23:50-56
38 Kata'ud-ta'uran, aniya' taga sunsari'i si bungto Arimatea nag'arunan Jose magsarit si Pilato pag'ala' si bangkay-na si Jesus. Inadalan-na iya si Jesus, pero ga'i iya agpahayag si kalabbatan tungod kay atalaw iya si mga igkasi-na puno' si mga Hebro. Sanglit panugut-na si Pilato, pada'iray dayon iya ngan ag'ala'-na i bangkay. 39 Amaya' si iya si Nicodemos, i manungbalay siray si Jesus ngan sangom. Agbaway to day pamada, hinimo tikang si masangngit mga tanaman mirra pati' aloe, mga trayntay kwatro kilos i kabuwat-na. 40 Pakahuman-na mga iya duwangan pagbayaw si bangkay, agputus-nay to mga iya si tinabas-tabas katsa huwang si pasangngit sigon si kabatasanan-na si mga Hebro paglabbong. 41 Aniya' ari gardin nga matapit si nagpapaku'an si Jesus, ngan aniya' ari kwiba panlalabbungan. Gana' pa gayod makalabbungan ari, 42 sanglit ari mga iya aglabbungan-na si Jesus, tungod kay matapit to kwiba ngan iya nayray i Bispira-na si mga Hebro.

*19:14 Si Grikuhanon: i ka'annom uras, ngan kon i kabatasanan-na si mga taga Roma i nagsunud-na si Juan, i karuyag sidngon dina: alas sa'is si nalong. Kulawin si Markos 15:33.

19:24 Salmo 22:18

19:26 Si Hebruhanon: Danda, kulawin si hawud-na si pahina 244.

§19:36 Exo 12:46; Num 9:12; Salmo 34:20

*19:37 Sac 12:10