20
I Gana' Isi-na Panlalabbungan
Mateo 28:1-8; Markos 16:1-8; Lukas 24:1-10
Kadumingguhan, nga iya i primiro allaw si duminggu-na mga iya, ga'i pa agdanta' i kanalungon pada'iray na si Maria Magdalena si naglabbungan ngan sakulawan-na nga nagpaligid na dina i bato tikang si pwirtahan-na. Sanglit alahi dagos iya pagpada'iray si Simon Pedro pati' si addangan pa inadalan nga hinigugma'-na si Jesus ngan agpaminugad-na, “Ag'ala'-na mga iya i Paragdalom ari si naglabbungan ngan ga'i kami' akatu'anan kon singnga mga iya agbawa-na!”
Sanglit pada'iray dayon kas Pedro pati' i addangan pa inadalan si naglabbungan. Agpanlalahi mga iya duwangan, pero ahuros si Pedro, sanglit akadahulu'an anakka i addangan ari si naglabbungan. Paduko' iya ngan sasiripan-na i mga tinabas-tabas katsa nga bilin ari, pero ga'i iya pasallod. Panakka-na si Pedro ari si naglabbungan, pasallod dayon iya ngan sakulawan-na i mga tinabas-tabas nga bilin ari. Sakulawan-na liwat ari i pudung-pudong nga nagpapakkos si sulang-na si Jesus. Nagtipig to ngan bulag si mga tinabas-tabas. Si katapus-tapusan pasallod liwat i dahulu'an manakka inadalan. Akakulaw iya ngan anutu'o gayod. Pero ga'i pa gihapon mga iya agpakasantop si maka'anna' si Kasuratan nga agbagaw parti si kasiguraduhan nga abanhaw si Jesus.
Agpakulaw si Jesus
si Maria Magdalena
10 Mangno agbalik i mga inadalan si mga ruma'-na. 11 Pero sigi hamok dinamag si Maria ari si gawas-na si naglabbungan. Si pagparadinamag-na, paduko' iya ngan anirip si naglabbungan. 12 Aniya' sakulawan-na ari si sallod duwangan anghel, mga disutana puti' ngan agpaningkulo' si lugar naghuliran si Jesus. I addangan banda si takulukan-na ngan i addangan may si kitiran-na.
13 Agtilaw-na iya, “Mana, ay kay agparadinamag kaw?”
Anaruman may iya, “Ag'ala'-na mga iya i Paragdalum-ko, ngan ga'i ako akatu'anan kon singnga mga iya agbawa-na.” 14 Pakapahalling-na sinan, patalikot iya ngan sakulawan-na nga ari na dina si Jesus. Pero ga'i iya angilala kon si Jesus ba' ray.
15 Amahalling to, “Mana, ay kay agparadinamag kaw? Say i nagpara'anda'-mo?”
Tungod kay i pagkagasi-na nga hardiniroy to hamok ari, aminugad iya, “Kon ag'ala'-mo may dina iya, alayon sumatin ako kon singnga iya agbawa-mo, kay ala'-ko.”
16 Agpinugad-na iya, “Maria.”
Pakapakali-na sinan si Maria hintak iya pa'atubang gihapon dungan si pagpahalling si Hebruhanon, “Raboni!” nga i kahulugan-na, Ma'istro.
17 Amahalling si Jesus, “Labbahin ako, kay ga'i pa ako akabalik pada'iray si Tata'. Lugod pada'irayon i mga kabugtu'an-ko si pagtu'o ngan sumatin mga iya nga tibalik na ako si Tatay-ko nga mga Tatay-bi liwat, i Diyus-ko nga mga Diyus-bi liwat.” 18 Sanglit agpada'iray-na si Maria Magdalena i mga inadalan-na si Jesus ngan agpanumatan-nay to, “Sakulawan-ko i Ginu'o.” Pwira pa sinan, agpanumatan-na liwat to si tugun-na si iya.
Agpakulaw si Jesus
si mga Inadalan
19 Kasanguman mismo siray allaw nga iya i primiro allaw-na si duminggo, agtiriripon i mga inadalan nga trangkado i pwirtahan tungod si mga katalaw-na si mga punu'-na si mga Hebro. Pahulwa' si Jesus ngan patig'ob si mga iya ngan aminugad, “I kamurayaw awinan si ka'am!” 20 Pakapahalling-na sinan, agpakulaw-na mga iya si tamburu'-na pati' si kagiliran-na. Bali i mga kalipayan-na si mga inadalan pakakulaw-na mga iya si Paragdalom.
21 Aminugad gihapon si Jesus, “I kamurayaw awinan si ka'am! Pariho si pagpabawa-na si ako si Tata', pabawa-ko may liwat kam.” 22 Pakapahalling-na sinan, anhingasong to si mga iya ngan aminugad, “Karawatu-bi i Espirito Santo. 23 Kon agpasaylo kam si sala'-na si bisan say, nagpamasaylo na mga iya. Pero kon ga'i mga iya agpasaylu-bi, ga'i may liwat mga iya nagpasaylo.”
Agpakulaw si Jesus si Tomas
24 Si pagpakulaw-na si Jesus si mga inadalan-na siray uras, ga'i ari si Tomas, i nag'anga'an Karuwa nga addangan si Dusi. 25 Sanglit agsumatan-na iya si mga igkasi-na inadalan, “Sakulawan kami' i Ginu'o!”
Aminugad dina iya, “Ga'i ako anutu'o sinan hasta nga ga'i sakulawan-ko i mga pammaku'an, sapasuksuk-ko i kamrang-ko si mga pammaku'an si tamburo', pati' sapasul'ut-ko i tamburu'-ko si kagiliran-na.”
26 Pa'agi i adda duminggo, agtiripon gihapon i mga inadalan si ruma' panniripunan-na mga iya nga huwang na si Tomas. Bisan kon trangkado i pwirtahan, akasallod si Jesus nga agtutunggo huwang si mga iya ngan aminugad, “I kamurayaw awinan si ka'am.” 27 Mangno, agpinugad-na si Tomas, “Tuwa, kulawin ngan pasuksukon kamrang-moy nan si pammaku'an to si mga tamburu'-ko pati' pasul'uton tamburu'-moy nan si kagiliran-koy to. Dakaw abawa si pagduda kundi' agtutu'uha.”
28 Anaruman si Tomas, “Paragdalum-ko ngan Diyus-ko!”
29 Mangno agsumatan-na iya si Jesus, “Abawa kaw pagtutu'o si pakakulaw-mo si ako pero anmas pa i kalipayan-na si mga a'a nga agpanutu'o bisan kon ga'i agpakakulaw.”
30 Malabbat pa i naghimu-na si Jesus mga pangngilalahan si langitnon kasiguruhan atubang si mga inadalan-na nga ga'i nagpa'anna' ato sito libro. 31 Pero nagsurat to basi' agpanutu'o kam nga si Jesus i Tinu'inan Mannanalwas, i Dadi'-na si Diyos. Ngan tungod si pagtutu'u-bi, sa'angkun-bi i kinabuhi' nga gana' katapusan-na pina'agi si gahum-na si arun-na.