3
I mga Nagsumat-na
si Juan Paragbunyag
Markos 1:3-8; Lukas 3:2-17
Siray panahon paluwa' si Juan Paragbunyag si Disyirtu-na si Judea ngan agparawali, “Agbasula kam huwang si pagbag'o, kay matapit na gayod i paghadi'-na si man langit.” Iya i a'a nagtukuy-na si paragsumat Isaias:
Aniya' addangan ari si disyirto nga agparapasamwak,
“Hawani-bi i aragihan-na si Paragdalom;
tadungu-bi i lalan ralangnganan-na.”* Isa 40:3
Agbado' si Juan si hiniro hinimo tikang si barahibu-na si kamel ngan agpaha iya tikang si anit-na si hayop. I kinakan-na duron pati' anira'. Nagdayo iya si mga a'a nga tikang si Jerusalem pati' si kaburubungtuhan si Judea hasta si dimu'an lugar matapit si Suba' Jordan. Kahuman si pagparapangumpisal-na mga iya, agbunyagan-na Si kabatasanan-na si mga Hebro, aniya' la'in katuyu'an-na si pagbunyag kuntra si pagbunyag Kristiyano. Agsob i mga nagbunyagan i mga ma'in Hebro si laha' nga ag'ako' na si Hebruhanon pagtu'o. I kabatasanan-na mga iya pagpatugnob si buwahi', iya i pagpakulaw si gawas nga naghugasan na i a'a si mga sala'-na. mga iya si Juan ari si Suba' Jordan.
Pero si pakakulaw-na si Juan nga padugok i mga Parisiyo pati' Sadusiyo ari si nagparabunyagan-na, agpangisugan-na mga iya, “Mga alisto kam gayod pagpamakunu-kuno! Say i magsumat si ka'am nga agpakalikay kam si titakka kastigu-na si Diyos kon agpamabunyag kam? Agpakulawa kam dahulo pina'agi si mga buhat-bi nga agpamasol kam huwang si pagbag'o. Ma'in nga agpanarig na kam hamok si mga kalugaringun-bi pagpinugad, ‘Tatay kami' may si Abraham.’ Kay sumatan-ta kam, bisan tikang sito mga kababatuhan akahimo i Diyos mga dadi' para si Abraham. 10 Kay i kastigu-na akapariho si hatsa nga agpabantay-na andang si pu'un-na si mga kakayuhan, ngan bisan ay kayuha nga ga'i agbuwa' mahalap, tinabbong ngan pinabar'og.
11 “Parti hamok si buwahi' i pagbunyag-ko si ka'am, pagpakulaw nga agpamasol na kam huwang si pagbag'o. Pero kahuman si ako, aniya' mabantog nga mas labaw pa i gahum-na. Ma'in ngani' ako angay bisan pagbitbit hamok si sapatus-na. Burunyagan-na i ditangnga' si mga a'a pagpa'ayop si Espirito Santo, Parti si espirituhanon pagbunyag, kulawin i pagsabi-na sinan si Jesus ari si Buhat 1:5 pati' i pagtuman sinan ari si Buhat 2:1-4. pero burunyagan-na i ditangnga' paghusgar nga akapan'api.§ I adda pa kahulugan-na si Grikuhanon linggwahi: Burunyagan-na i mga a'a pagpa'ayop si Espirito Santo ngan burunyagan-na liwat mga iya nga akapalkasan i mga pagtutu'u-na pina'agi si mga kakurihan. 12 Aniya' andang nag'antanan-na tapan basi' sahimaliran-na i mga gini'ok ngan salalin-na ari si kamalig-na, pero papabar'ugon i mga babang si gana' kapaparungun-na api.”
I Pagbunyag si Jesus
Markos 1:9-11; Lukas 3:21-22; Juan 1:31-34
13 Sinan mga uras, anakka si Jesus ari si Suba' Jordan nga man Galilea basi' akapabunyag iya si Juan. 14 Pero agla'in-na kunta' dina si Juan i planu-na si pagpinugad, “Ako dina i magkinahanglan si titakka pagbunyag-mo. Ay kay ka'aw dina i padugok si ako.”
15 Anaruman si Jesus, “Pata'anin to hamok ina'anto kay angay gayod nga satuman-ta i dimu'an nagkinahanglan-na si Diyos.” Sanglit, angabuyon si Juan.
16 Ngan akabunyagan na si Jesus, patukal iya si buwahi'. Hintak angabri i langit ngan sakulawan-na i Espiritu-na si Diyos nga pan hawod pada'iray si iya pariho si adda sarampati. 17 Aniya' liwat kinabati'an busis tikang si langit nga agpinugad, “Iyay nan i Dadi'-ko* Si kada'an mga panahon, kon agtu'in i hadi' si addangan si gamhanan pwisto agbuwanan-na si titulo, Dadi'. Agda'inan liwat sinan i Diyos pagpublikar kon ay i katungdanan-na si Jesus. Pwira si kinabati'an busis (Mateo 17:5; Buhat 13:33), i duwa pa hinabo' nga magpamatu'od sinan, iya i pagbanhaw si iya (Roma 1:4) pati' i pag'alsa si iya pan langit (Hebro 1:3-5). nga hinigugma'-ko. Alipay gayod ako si iya.”

*3:3 Isa 40:3

3:6 Si kabatasanan-na si mga Hebro, aniya' la'in katuyu'an-na si pagbunyag kuntra si pagbunyag Kristiyano. Agsob i mga nagbunyagan i mga ma'in Hebro si laha' nga ag'ako' na si Hebruhanon pagtu'o. I kabatasanan-na mga iya pagpatugnob si buwahi', iya i pagpakulaw si gawas nga naghugasan na i a'a si mga sala'-na.

3:11 Parti si espirituhanon pagbunyag, kulawin i pagsabi-na sinan si Jesus ari si Buhat 1:5 pati' i pagtuman sinan ari si Buhat 2:1-4.

§3:11 I adda pa kahulugan-na si Grikuhanon linggwahi: Burunyagan-na i mga a'a pagpa'ayop si Espirito Santo ngan burunyagan-na liwat mga iya nga akapalkasan i mga pagtutu'u-na pina'agi si mga kakurihan.

*3:17 Si kada'an mga panahon, kon agtu'in i hadi' si addangan si gamhanan pwisto agbuwanan-na si titulo, Dadi'. Agda'inan liwat sinan i Diyos pagpublikar kon ay i katungdanan-na si Jesus. Pwira si kinabati'an busis (Mateo 17:5; Buhat 13:33), i duwa pa hinabo' nga magpamatu'od sinan, iya i pagbanhaw si iya (Roma 1:4) pati' i pag'alsa si iya pan langit (Hebro 1:3-5).