2
I mga Bisita
Tikang si Sirangan
Ngan panahun-na si Hadi' Herodes, a'allom si Jesus ari si Betlehem, Judea. Kahuman sinan hinabo', aniya' magpanakka si Jerusalem mga mata'o a'a tikang si sirangan, nga agpamatilaw, “Singnga i dadi' ma'allom nga tihadi' si mga Hebro? Sakulawan kami' i bitu'on magpakatu'an si ka'allum-na nga agsirak ari si sirangan, ngan pada'ito kami' pagbuwan katalahuran si iya.”
Si pakabati'-na sinan si Hadi' Herodes, aburong iya huwang si mga sakup-na ari si Jerusalem. Agtiripun-na i dimu'an mga puno' paraghalad-na si mga Hebro pati' mga paragturo' si bala'ud-na mga iya ngan agpantilaw-na, “Singnga ba' kuno' lugara a'allom i Tinu'inan Mannanalwas?” Anaruman mga iya, “Si Betlehem, Judea, kay yayto i nagsurat-na siray si paragsumat-na si Diyos:
Bisan ka'am magpangistar si Betlehem, Judea,
ma'in ka'am i pinakaminos pamilya magpamuno' si Juda,
kay aniya' puno' paluwa' anan si ka'am
nga turu'inan-ko mangngataman si mga a'a-ko nga mga ka'uru'ampuhan-na si Israel.”* Miq 5:2
Sanglit agpaban'u-na sikrito si Herodes i mga mata'o a'a ngan sakatu'anan-na tikang si mga iya i iksakto uras pagpakulaw-na si bitu'on. Katapos, agpapada'iray-na mga iya si Betlehem ngan agtugunan-na, “Pada'iraya na kam ngan anda'u-bi pahalap i dadi' ngan kon sa'anda'an-bi pakatu'anu-bi ako basi' pada'iray may ako pagbuwan katalahuran si iya.”
Pakabati'-na mga iya si tugun-na si hadi', pamalangngan dayon. Ngan pagparalangngan-na na mga iya, pakulaw gihapon i sakulawan-na mga iya bitu'on si sirangan ngan agdahulo si mga iya tubtob nga anyungod si nag'istaran-na si dadi'. 10 Bali kalipay-na mga iya si pakakulaw-na mga iya si bitu'on. 11 Panakka-na mga iya si lugar, pasallod mga iya si ruma' ngan sakulawan-na i dadi' huwang si nanay-na Maria. Anluhod mga iya ngan agpangampo' ari si dadi'. Ag'abrihan-na mga iya i mga binawa-na rigalo ngan agpahalad mga iya mga bulawan, insinso, pati' mirra. 12 Katapos, agpa'upi-na mga iya si Diyos ngan agpanugunan-na nga ga'i na pahapit ari si Herodes. Sanglit, ag'agi na hamok mga iya si la'in lalan si pagpamalik-na mga iya si mga kalugaringun-na nasyon.
I Pag'ibakwit-na kas Jose
Pan Ehipto
13 Pakataliwan-na si mga mata'o a'a, agpakulaw i anghel-na si Paragdalom ari si upi-na si Jose. Agpinugad-na iya si anghel, “Banguna ngan ibakwitin i dadi' hasta i nanay-na pan Ehipto, kay tig'anda'-nay nan dadi' si Herodes ngan maratayun-na. Ari kam dahulo ag'istar ngan dakam pa'amban ari hasta nga ga'i kam pinugad-ko.”
14 Pabangon si Jose, ngan ag'ibakwitan-na i dadi' huwang i nanay pan Ehipto. 15 Ag'istar mga iya ari tubtob si pakamatay-na si Herodes. Ahinabo' nan pagtuman si nagpinugad-na si Paragdalom pina'agi si paragsumat-na siray, “Ban'u-ko i dadi'-ko paggawas ari si Ehipto.” Oseas 11:1
16 Pakasabut-na si Herodes nga salabawan-na iya si kalistuhan-na si mga mata'o a'a, bali i kasina-na ngan agmando' iya diritso pagpanmatay si dimu'an mga kadadi'-dadi'an lalla si Betlehem tikang si dos anyos pan hawod, sigon si uras nga sakatu'anan-na tikang si mga mata'o a'a. 17 Pina'agi sinan hinabo' atuman i mga allingun-na si paragsumat Jeremias nga agpinugad:
18 Aniya' kinabati'an mga busis ari si Rama
nga bali pandinamag pati' bali i mga kabidu'an-na.
Sigi dinamag si Raquel para si mga dadi'-na
ngan andiri' kon nagli'aw iya,
tungod kay agkamaratay na mga iya dimu'an. Jer 31:15
I Pagbwilta-na kas Jose
Pan Nasaret
19 Ngan pakamatay-na si Herodes, aniya' upi-na si Jose ngan ari iya si Ehipto. Paluwa' gihapon i anghel-na si Paragdalom, 20 ngan aminugad, “Iya nayto i uras nga pwidi na sabalikan-mo i dadi' huwang i nanay-na pan Israel kay minatay na i mag'imamatay si dadi'.”
21 Sanglit, pabangon si Jose ngan bawa-na i dadi' huwang i nanay-na pagbalik pan Israel. 22 Pero akabati' si Jose nga i manalli' hadi', iya si Arkilas, i dadi'-na si Herodes, sanglit atalaw iya pada'iray. Ngan tungod kay nagwaydungan iya si upi, agdiritso mga iya si Nasaret, nga baryo si prubinsya Galilea, 23 ngan ari na mga iya ag'istar. Tungod sinan atuman i nagpinugad-na si mga paragsumat-na si Diyos: “Ararunan iya Nasareno.”

*2:6 Miq 5:2

2:15 Oseas 11:1

2:18 Jer 31:15