6
I Pagbuwan si mga Anggana'
Agpadayon si Jesus si pagturu'-na, “Agmatuha kam paghimo si mga matadong binuhatan-bi para hamok sakulawan-na si a'a. Kay kon agda'inan kam sinan, gana' na sakarawat-bi bulos tikang si Tatay-bi si langit.
“Sanglit kon aglimos kam si mga anggana', dakam agpangirog si mga a'a nga mahalap agparapamakunu-kuno nga mga rilihuso pina'agi si pagpabandilyu-na mga iya si mga nagbuhat-na ari si mga sinaguga pati' si mga kalsada para hamok nagdayaw si mga a'a. Sumatan-ta kam si kamatu'uran, sakarawat-na na mga iya i bug'os bulos nga nagpanhingyap-na. Lugod kon amuwan kam limos si mga anggana', dakam agpakatu'anu-bi i kawiri tamburu'-bi kon ay i naghimu-na si kawanan tamburu'-bi. Si da'inan pa'agi, ga'i kinatu'anan i pagbuwan-bi. Sanglit i Tatay-bi nga makasayod si sikrito nagbuhat-bi, iya i manprimyo si ka'am.
I Pa'agi si Pagpangadyi'
Lukas 11:2-4
“Kon agpangadyi' kam, dakam ag'irog si mga a'a nga mahalap agparapamakunu-kuno nga mga rilihuso pina'agi si karuyag-na mga iya pagpangadyi' nga agtutunggo ari si mga sinaguga pati' si mga iskina-na si mga kalsada para hamok kinakulawan si mga a'a. Sumatan-ta kam si kamatu'uran, sakarawat-na na mga iya i bug'os bulos nga nagpanhingyap-na. Lugod kon mangadyi' kam, pasallura kam si kwartu-bi, sirrahi-bi ngan mangadyi'a kam si Tatay-bi nga ga'i sakulawan-bi. Mangno i Tatay-bi nga iya i makasayod si sikrito pinahallingan-bi, iya i manprimyo si ka'am. Ngan kon agpangadyi' kam, dakam agparaburubwiltahu-bi pariho si mga urasyun-na si mga a'a nga ga'i agtutu'o Diyos kay i mga pagkagasi-na nga kinapakalihan mga iya tungod si kalabbat-na si mga allingun-na. Dakam angirog si mga iya, kay akatu'anan i Tatay-bi kon ay i mga nagkinahanglan-bi myintras pa kam amalako.
“Lugod kon mangadyi' kam da'ituhu-bi sito:
Tatay kami' nga awinan si langit,
pakulawon ato si kinabuhi' kami' i kasagradu-na si arun-mo,
10 dalumin kami' nga kinakulawan i paghadi'-mo ato,
tumanon si kami' i katuyu'an-mo ato si kalibutan
pariho si pagtuman-mo may si mga sari'i si langit.
11 Buwanin kami' si karakanon kami' nga tama' si ina'anto allaw.
12 Pasayluhon kami' si mga sala' kami',
sigon si pagpasaylo kami' may si dimu'an makasala' si kami',
13 ngan patuttuton kami' nga ga'i kami' agsala' kon nagtintar kami',
ngan patalahon kami' si aniya' mara'at katuyu'an-na.
14 “Kay basta agpasaylo kam si la'in nga akasala' si ka'am, pasaylu-na may kam liwat si Tatay-bi si langit. 15 Pero kon ga'i kam agpasaylo si sala'-na si la'in, ga'i may liwat pasaylu-na si Tatay-bi i mga sala'-bi.
I Pagpu'asa
16 “Ngan kon agpu'asa kam, dakam angirog si mga a'a nga mahalap agparapamakunu-kuno nga mga rilihuso pina'agi si pagpaklaro nga masurub'on i mga bayhun-na huwang i pag'anna' agbon si mga takuluk-na, basi' kinatu'anan si mga a'a nga agpamu'asa mga iya. Sumatan-ta kam si kamatu'uran, sakarawat-na na mga iya i bug'os bulos nga nagpanhingyap-na. 17 Lugod kon agpu'asa kam, agpanhupa kam ngan anguram'usa kam, 18 basi' ga'i kinaklaruhan si mga a'a nga agpu'asa kam, kundi' i Tatay-bi nga ga'i kinakulawan iya hamok i makatu'anan sinan. Sanglit i Tatay-bi liwat i mamuwan si ka'am primyo, kay iya i makasayod si sikrito nagbuhat-bi.
I Manggad nga Awiray si Langit
Lukas 11:34-36
19 “Dakam agparatipon para si mga kalugaringun-bi manggad ato si kalibutan nga nagbaruki' o ma'in ngani' nagtakla' ngan pwidi liwat sarangka-na si mga mannangkaw i mga nag'anna'an-bi. 20 Lugod, agtipuna kam para si mga kalugaringun-bi manggad nan nga awiray si langit nga ga'i nagbaruki', ga'i nagtakla' ngan ga'i liwat pwidi sarangka-na si mga mannangkaw i nag'anna'an. 21 Buhatu-bi nan kay maski singnga kina'anda'an i kayamanan-bi, awiray may liwat ari i kabaraw-bi. 22 I mga mata-bi akapariho si lampara anan si puhu'-bi. Kon mahalap i mata-bi, panno' may si danta' i bug'os puhu'-bi. 23 Pero kon mara'at to, bali may liwat lu'om i puhu'-bi. Sanglit kon malu'om i danta' anan si puhu'-bi, day ay i kalu'um-na sinan!
24 “Gana' ato makasirbi duwangan amo kay sigurado nga addangan hamok sinan i naghigugma'-na ngan addangan may i nagsikway-na. Ma'in ngani', unungan-na i kaduwangan ngan sikway-na i primiro. Gana' si ka'am makapadungan pagsirbi si Diyos pati' si manggad.
I Ma'in Angay Nagkabarakahan
Lukas 12:22-31
25 “Sanglit sumatan-ta kam, dakam abaraka mahi'unong si pagpanginabuhi'-bi kon ay i karakanun-bi pati' irinumun-bi o bisan mahi'unong si mga puhu'-bi kon ay i mga papabadu'un-bi. Ma'in hamok parti si pagkakan i kinabuhi' ngan ma'in hamok parti si pamado' i puho'. 26 Kulawi-bi daw i mga manuk-manok nga agparapanlayug-layog; ga'i mga iya agsaburak ngan ga'i ag'ani o agparapangangkot pan kamalig, pero agtubungan-na mga iya si Tatay-bi ari si langit. Mas mahaya i balur-bi kuntra si kamanuk-manukan! 27 Say si ka'am i makapalanga bisan adda hamok uras si kinabuhi'-na* I adda pa kahulugan-na si Grikuhanon linggwahi: i makatamba adda pyi si kalanga-na. pina'agi si kabaraka-na?
28 “Dakam liwat abaraka si pagpanaptun-bi. Kulawi-bi daw i ka'angayan-na si mga lalag burak. Ga'i mga iya agballi ngan ga'i aghimo. 29 Kundi' sumatan-ta kam, bisan si bug'os kayamanan-na si Hadi' Solomon gana' sapasul'ut-na pariho kahalap si adda sinan mga burak. 30 Agpamanaptunan-na ngani' mahalap si Diyos i mga gabon si katahuk-tahukan, nga allom ina'anto pero papabar'ugon asumo, ka'am pa ba' i ga'i pinanaptunan-na mahalap? Kulang pa kam si pagtapod! 31 Sanglit dakam agparapaminugad, ‘Ay daw sito i karakanun-ta?’ ‘Ay daw sito i irimnun-ta?’ pati' ‘Ay daw sito i pagpanaptun-ta?’ 32 Iyay nan i mga kahuruwangan-na si dimu'an nagparapanhingyap-na si mga ga'i magpanutu'o Diyos ngan sakatu'anan-na na si langitnon Tatay-bi i nagkinahanglanan-bi sinan. 33 Lugod padahulu'u-bi i pag'anda' si pa'agi nga agpakasakop kam si mga nagpanhadi'an-na si Diyos hasta i pagkamatadung-na, ngan pinumwan may liwat nan dimu'an mga inanna' si ka'am. 34 Sanglit dakam agkabarakahi-bi i asumo kay katungdanan-na si manunod allaw pagpanginano si kalugaringun-na. I kasibutan-na si kada allaw, tama' hamok nga sa'agwanta-na si a'a para sinan allaw.”

*6:27 I adda pa kahulugan-na si Grikuhanon linggwahi: i makatamba adda pyi si kalanga-na.