7
I Paghusgar si La'in A'a
Lukas 6:37-42
Agpadayon si Jesus si pagturu'-na, “Dakam aghusgar, basi' ga'i may kam husgaran-na si Diyos. Kay bisan ay i nagpahusgar-bi si la'in, iya may i nagpahusgar-na si ka'am. Ngan bisan ay i nagsukulan-bi, iya may i surukulan pagpabalik si ka'am.
“Ay kay sakulawan-mo lugod i day panarutsuhan nga makabuta si igkasi a'a-mo, pero ga'i sapanginanu-mo i day gip'at nga makasalingkop si kalugaringun-mo mata? Pinapa'i-mo may pakapinugad si igkasi-mo, ‘Ala'an-ta kaw si makabutay nan si ka'aw,’ nga aniya' may makasalingkop si kalugaringun-mo mata? Mahalap kaw gayod agsilhig si hawan-na si la'in! Ala'on dahulo i makasalingkop si mata-mo, ngan kahuman sinan saklaru-mo na ngan sa'ala'-mo i makabuta si igkasi-mo.
“Ma'in angay si pirlas nga nagpa'itsa hamok si mga kabaktinan kay sigurado nga panurutum'akan-nay nan hamok. Si pariho pa'agi, aniya' mga sagrado nga ma'in angay nagpatubong si ka'idu'an, kay si pakatibus-na sinan bangin ka'am na i inatubang-na ngan pamang'alan-na.
I Pagpalako, Pag'anda'
pati' Pagban'o
Lukas 11:9-13
“Amalakuha kam basi' binuwanan kam. Mamuraw-purawa kam basi' aniya' sa'anda'an-bi. Aman'uha kam basi' pinadayon kam. Buhatu-bi nan kay bisan say i mamalako akabuwanan, ngan bisan say i mamuraw-puraw aka'anda', ngan bisan say i maman'o agpakadayon.
“Ay kaw klasiha a'a nga kon amalako pan i dadi'-mo, buwanan-mo dina bato? 10 O ma'in ngani', kon amalako iya daying, buwanan-mo dina sawa? 11 Pa'anna'-ta si ka'am may, bisan kon mga mara'at i kina'iya-bi dimu'an, agbuwan kam mga mahalap rigalo si mga dadi'-bi. Iya pa ba' i Tatay-bi ari si langit i ga'i mamuwan si mga mahalap si magpamalako sinan si iya! 12 Sanglit bisan ay i naghingyap-bi binuhat-na si la'in para si ka'am, buhatu-bi nan, kay yaynan i katumanan-na si Bala'od pati' si Nagpanurat-na si mga Paragsumat.
13 “Aniya' duwa pwirtahan panggawas: I adda masi'ok ngan i adda may mahaway. Malabbat i magpili' si mahaway nan kay si panlahus-na mga iya, masayon na i paglalangngan-na, bisan kon aka'abat mga iya nga iyay nan dina i magpatuttot si mga iya si kamatayon nga bulag si Diyos. 14 Lugod pili'u-bi i masi'ok bisan kon makuri i paglalangngan-bi ngan diki'it hamok i kahuruwangan-bi, kay iyay nan i lalan pada'iray si ungod kinabuhi'.
Kon Ay i Pu'on, Iya i Buwa'
Lukas 6:43-44
15 “Agbantaya kam si mga burubullo' paragsumat-na si Diyos. Pamadugok nan si ka'am nga day mga karniro i mga kiwa-na, pero i ungod gayod mga kina'iya-na mga iya akapariho si mga ma'isog hayop. 16 Sakilala-bi nan mga iya pina'agi si mga panggawi'-gawi'-na. Gana' ato magpangko' ubas nga tikang dina si pu'un-na si tangulon o ma'in ngani' i prutas igos nga tikang dina si pu'un-na si sapinit. 17 Pariho si kamutangan-na si kayo, basta marabong i pu'on, sigurado nga mahalap may sinan i binuwa'-na, pero kon bigik i pu'on, sigurado nga mara'at may liwat sinan i binuwa'-na. 18 I marabong pu'on impusibli nga mara'at i binuwa'-na, ngan mahalap dina i binuwa'-na si bigik pu'on. 19 I kada pu'on si kayo nga ga'i agbuwa' mahalap, tinabbong ngan pinabar'og. 20 Sanglit pina'agi si mga buwa'-na i pagkilala si mga iya.
21 “Ma'in i dimu'an magparaban'o si ako, ‘Paragdalum-ta kaw, Paragdalum-ta kaw,’ nga kwintado na si nagpanhadi'an-na si man langit, kundi' i mga kwintado hamok iya i magtuman si katuyu'an-na si Tatay-ko nga awiray si langit. 22 Kon anakka na i allaw si paghusgar, malabbat i maminugad si ako, ‘Paragdalom, Paragdalom, ma'in ba' agpahalling kami' i makigpasumat-mo pina'agi si gahum-na si arun-mo, ngan agpakapapinda kami' si mga mara'at espirito mismo liwat sinan aron, hasta pa agpakahimo kami' si mga makagagahom binuhatan?’ 23 Pero diritsu-ko mga iya agsaruman, ‘Ga'i kam sakilala-ko. Patalaha kam si ako kay puro kam paragbuhat si karat'an!’
I Madunong Panday
pati' i Ma'in
Lukas 6:47-49
24 “Kon sugad, i makapamati' si mga allingun-ko pati' magtuman sito si kinabuhi'-na, akapariho si madunong a'a magtindog ruma' si dyata'-na si bato. 25 Si panguran-na makusog, paluwa' i mahaya baha' ngan sakub-na payray ruma' si makusog bariyo pero ga'i to arungkab, kay takka si bato i pundasyun-na.
26 “Kundi' i makapamati' si mga allingun-ko pero ga'i to atuman si kinabuhi'-na, akapariho si ma'in madunong a'a magtindog ruma' si dyata'-na si baybay. 27 Si panguran-na makusog, paluwa' i mahaya baha' ngan sakub-na payray ruma' si makusog bariyo ngan diritsoy to arungkab hasta nga ga'i gayod nag'arim-ariman i bug'os ruma'!”
28 Pakahuman-na si Jesus agpahalling sinan dimu'an, ag'usa i magpanggubok, 29 kay si pagturu'-na, akapariho iya si addangan nga aniya' pwirsa-na si mga allingun-na pagpasunod, ma'in pariho si mga paragturu'-na mga iya bala'od.