2
Godima kodo ufeku odobake wei wake
Nono ya oroude! Yae imusu oroubake wayai weaisake enaenari meramawere ukaisaie ya orou eforo we dakaisake yanu onarou wayai weaisake meramawere ukaisa. Ainama nanu wene wake enaenari meramawere ukakuie Godima dawa kodo ba uraku. I kodo urakubai iya iwoka sinaada iraua weaisi. Nono naiyemuku, yae i ari eno ukaisa oroubake wayai weaisaroma nono yaini iini enaenari meramawere ukeibaisa. Yae eno ukeibaisaba Godima ya kodo da uraada fanisi da mafiaku eno we imukaisa? Yewa mi, i ari eno me! Godima yabake imukari ukaada ibake sabu dino ukeroma fanisi make dakakune ibai imukaisaba me? Eno Danu imukari daiwere yabairo ukakuro nono yae arara me Danu irau ukeka. Ibake Godima ya orou yanu merama merama ukekaroma imuke medifone ibake yabake imukari ukaada irauaiai uke yarakune. Yae Godinu wake nauke mero yanu imuka arawereba ibake merama merama ukeka imuke medekabai ya arara me. Ibake yanu imukae i meramawere ukeka enaro owerieba ibake yanu meramawere ukekae i ari eno daiwere ufeku. Enoba i fanisi makeka odoro Godima ya gienabu fanisi daiwere mafiaku. I odoro Godima eme yaisina kodo gienabu ufeku. Godima emenu irauaiai o merama ufeisa enaenarike emenu mokoe enaenari mafiaku. I merama ukeka oroubake Dawama fanisi mafiakuke nono i irauaiai ukeka oroubake emenu mokoe irauaiaike mafiaku. Aina ainama irauaiai ukekaini Godinu arakekaini irau ibi weekaini ibene ibene me ibekaini mufisane yodia ukaisake ibai irauaiai ukenewaa ukeibaisaie Godima emuabake me ibene ibene ibeka mafiaku. Eno uke mafiakuro nono ainama emenu arara mane ukaisake irau ukeka medaisake meramawere mane ukeibaisaie Godima emuabake dino uke yafiakuke fanisi daiwere mafiaku. Enoba i meramawere ukaisa orouma imuka merama ukaada fanisi ufeisake oferi daiwere waufeisa. I Du orou yako eno oferi waufoisaro nono yanu umuroe i imusu orou emuae yanu umuro i ari eno oferi waufeisa. 10 Godima i irauaiai ukaisa orounu ibi we ma daiwere ufekuke emenu imuka ubarenaro nega negabu ufiakuke we ma irauaiai ufiaku. Ibake ya Du oroubairoko eno ufiakuke nono yanu umuroe i imusu orouini enaenari ufiaku. 11 Godima i orofa akaka orou yaisina emuae demuiya Danu imukaro eno imukakuba ibake i merama ukeka orou yaisinabake fanisi gienabu mafiakuke nono i irauaiai ukeka orou yaisinabake emenu moko gienabu irauaiaike mafiaku.
12 Enoba nono i Mosesinu darawadu iwoka me mima meramawere ufekuke feafekuie dawa i feare dakaku inaaro anifeku. Anifekuro Godima i mibake Mosesinu darawaduroma kodo da ufeku. Nono Mosesinu darawadu imukaku mima meramawere ufekuke feafekuie dawaini enaenari feari dakaku inaaro anifekuro nono Godima i mibake Mosesinu darawaduroma kodo idua ufeku. 13 I Mosesinu darawadu wake mane naukaisa oroue emuabake Godima irau oroua da wefeku. Nono i darawadu wake naukaisake enaenari ukaisa oroue Godima emuabake irau oroua wefeku. 14 I imusu orou emuabairo Mosesinu darawadu ibe mero nono i orou emenu awarama Mosesinu darawadu wake iwoka ukaada enaenari ukaisaie emuabairo darawadu meba ibake emenu imukekae emenu darawadu ari idua. 15-16 Emua eno ukaisaie Godima i darawadunu ubi emenu imukaro owaowa uke odinao uke odiba ibake eno ukaisa. Godima eme yaisina emenu imukaro fe yare ibekawere imukeka ma boroo yaraada wefekuro i wakenu ubibake Yesuma emuabairo kodo daiwere ufiaku. Nama Godinu wake gienabu irauaiaike weakune i ari eno enaenari ufeku. I odoro i orou emenu imukae emenu onarounu ere weeka ibake ima emenu ukeka meramawere wayai wefekuba ibake emenu ukekae irauaiai eno wefeku o meramawere wefeku i ari eno ibai emenu imuka imusu imusu iwoka sinaisa.
I Du orouini darawadubake wei wake
17 Nanu naiyemuku, yama iyae Du oroua weaisa. Yabairo Mosesinu darawadu ibinuro imukaisake yama iya Godi iwokaya weada wake keuwere weaisa. 18 Yae Godinu arararo iwoka ukaisa. Yanu sisa orouma Mosesinu darawaduroma we ma iwoka ukaisaro yae i meramawere ukeka o irauaiai ukeka ibai ya iwoka ukaisa. 19 Yae eno weaisa, iyae Godinu imukeka iwokaba ibake i naisa kikori bobo orou ari dumuro enaada merama ukaisa orou Godinu irau ibeka daaba we ma iwoka ufiakikia eno weaisa. Iyae i dumuro ibaisa orounu edoro ariya yama eno we imukaisa. 20 Yae nono eno weaisa, i me sara wake weaisa orounu imukeka ma owefeke i iwoka daiwere me orou we ma iwoka ufiakikia eno weaisa. Mosesinu darawadu yaisina iyabairo ibinuba iwoka yaisinaini ba imukekaini iwoka sinaisia eno weaisa. 21 I weaisa ibaie idua irau weaisakema nono yama imusu orou we ma iwoka ukaisake nono yanu onarou we ma iwoka ukaisaba me? Waira da uawe weaisade ya waira ukaisaba me? 22 Moi minu aruma aweka da enare odiawe weaisade nono ya moi minu aruma aweka enare odaisaba me? I ba me godi ya arara mero weaisade nono i ba me godinu uwararo ibinisa eraerabusa waira ukaisaba me? 23 I Mosesinu darawadue iyanua weaisade nono Mosesinu darawadu ma merama ukaada Godinu ibi ma ino ukaisaba me? 24 Godinu bukaroma eno weaku, yae meramawere ukaisaba Godinu wake nauke dakaisa ibai moi orouma eraisake ibake Godinu ibi we ma merama ukaisaya eno weaku.
25 Yama Mosesinu darawadu ukenewaa ukaisaie yanu ofe kuurekae dawa irauaiai, ima ya unu korakune. Nono yama Mosesinu darawadu ma merama ukaisa i dawa yanu ofe kuureka irauaiai me. Ibai yama eno ukaisaro Godima erakuke yanu ofe kuurekae ofe kuure me ariya eno we imukaku. 26 Enoba moi ofe kuure dakaku imusu mima i darawadu yaisina ukenewaa ukakuie i mi dawa ofe kuureka mi ari Godima dawae ba Du mi ariya eno we imukaku. 27 Enoba i ofe kuure dakaku mima i darawadu wake enaenari ukakuro nono ya ofe kuurekabake owaowa oisa darawadu bobo orouma i darawadu uke dakaisaba i ofe kuure dakaku mi dawama yabake wayai wake wefeku. 28 Ainadei dawa ba Du mi? Danu amae babae ba Du orouronae dawae ba Du farafa mi me. I ba ofe kuurekae ofe kuureka mane me. 29 I ba Du mi dawae Godinu imukeka ba danu imukama imukaku mi. Enoba i ba ofe kuurekae imuka ubarenaro koko dou umane kuunao Godinu Imumu Irauma eno ukaku. Godinu Imumu Irauma awoena imukeka emenu imukaro makakunero nono i darawadunu wakema eno uke me. Eno uke meba ibake emema emenu ibi we ma daiwere uke dakaisaroma nono Godima emenu ibi we ma daiwere ukakune.