3
Ya ofe kuuraisa Du oroubairode aneme irau wake fu ibinuro nono moi oroubairo i wake fu ibe me? Aneme irau erabusa mufoisa i ofe kuurekaroma? Yabairo irau eraerabusa keuwere ibinu. I dawakoe Godinu irau darawadu wake. Enoba Godima Danu irau darawadu wake yawofone yabairo ko marie. Eno mariero nono moi Du orounu Godi imukekae ba me. Ibake emenu Godi adaadake imuke dakekama Godinu ba we bou ukeka ma merama ufekuba me? Eno me, Godi Dawa emua da medifiaku. Eme yaisina meomao boboro nono Godi mane Dawae ba. Godinu bukaroma Godibake eno weaku,
Anu wefaku wakeye ba wake. Emema A kodo uraada Anu wakeye ba meya wefeisaroma nono Ama emua ma berefiakua
eno weaku.
Moi orouma eno weaisa, iya merama ufeisiie Godima mune imuke medaada iyabairo irauaiai ufekuro emema Godinu irau ukeka efeisaya eno weaisa. Ibake aneme wefeisi eno weaisa? Iya meramawere ukaisi ibake Godima iyabake Danu fanisi makakuni ie Dawa meramawere ukaku? I ari eno me. Yewa wakeye emenu imukeka wake. Yewa mi, i ari eno me! Enoronae Godi Dawa gienabu meba i orofa akaka eme yaisina aneaneme kodo ufiaku?
7-8 Moi orouma eno weaisa, iyanu meo weekaini merama ukekaini ima Godinu wakeye ba wakeya eno ma boroo yarakuro emema eraisa. Yewa wake danu ubiye Godima emenu merama ukeka yaisina mune imuke medaku ibake emema Danu ibi we ma daiwere ukenewaa ukaisaya weaisa. Eno ukaisaro ibake iyanu meo weeka wakeye iroma weaisiroma nono anemebake Godima yae merama ukaisa oroua weaku weaisa? Ibake merama ukeifero Godima irauaiai iyabairo ukeifekua eno meo weaisake nono eno weaisa, Foruma iyanu weaisi wake enaenari weakua eno meo weaisa. I weaisa wakeye meowere ibake Godima i orou yaisina fanisi daiwere mafiaku.
Moi mima gienabu meya wei wake
Aneme wemau ari? Iya Du oroue irauaiairo nono i imusu oroue meramawere? Me! Nama eno weakune, eme yaisina iya demuiya weakune. I meramawere ukekama iya Du orouini imusu orouini iya yaisina yawokakuni. 10 Godima Danu bukaroma eno weaku,
Moi mima gienabu mero eme yaisina meramawere mane. 11 Ibake eme yaisina Godinu daaba iwoka mero ibake eme yaisina Godi yodia uke dakaisa. 12 Eme yaisina emenu imusu daabaro anaisake meramawere ukaisa ibake moi mima irauaiai uke dakaku. Eme yaisina meramawere mane ukaisa. 13 Ibake emenu nodoe eme ooru ukakuneka orofa ari. Iroma urumuwere ari merama wake faraku. Emenu meanae we irukeka erabu. Nono emenu bebeku fifiro warunu iraa ari eno rabuma ibinu. 14 Enoba emenu bebekue kawere wakema wake fare ibinu. 15 Emenu umuma sabu anaisake eme ma fearakuneka. 16 Ibake emenu imusu daabaro anaada eme ma merama ukakuneka. 17 Godinu irauaiai ukeka daaba i orou emua iwoka me. 18 Emua Godi imuke dakaada Godi iifa uke dakaisaya,
Godima Danu bukaroma eno weaku.
19 Eno weakuro iya eno iwoka sinaisi, Godi Dawa Danu adina darawadu wake i Du oroubairo adinami nauwaro marie. Mariero eme yaisinanu Godibairo moko wake weeka daaba dadau ufine ibake Danu adina darawadu wake adinami mauwaro mariero eme yaisina iyae merama uke dakaisia da wefeisi. Enoba i orofa akaka orou yaisina merama ukaisaba ibake Godima kodo gienabu ufiaku. 20 Imuke eawe! I darawadu wake ukenewaa ukaisa orouma Godinu ibooro gienabu da enafeisa. Godinu darawadu wake, ima iyanu meramawere ukeka ma boroo yarakuro ibake iyanu meramawere ukeka yaisina iwoka sinaisi.
Godima aneaneme ukakuke eme ma gienabu ukakune wake
21 Nono Godinu awoena imukeka imuke eawe. Godima eme ma gienabu urieke awoena daabaro odirie. I daabae emenu imuka yaisina Yesubairo odeka ibai Godima ma boroo yariro iya yaisina ibai iya iwoka sinaisi. Ie i Mosesinu darawadunu daaba mero i daabae imusu. Adinaro Mosesinu darawadu owaowa uke odeka mini i we bou ukeka orouini emuama i awoena daabae irauaiai daabaya weaisa. 22 Enoba ainama danu imuka yaisina Yesu Kerisobairo odakuie Godima dawa ma gienabu ukaku. Godi Dawae i Du orouini imusu orouini emua yaisinabake emuae demui oroua imukaku. Aina ainama emenu imuka yaisina Yesu Kerisobairo odifeisaie Godima emua ma gienabu ufiaku. 23 Eme yaisina meramawere ukaisaba ibake emuae Godinu ma wirokeka ubi ubiro ibe dakaisake bi mame yafawere ibeibaisaba ibake emuae iraua da wefeku. 24 Godima iyabake irauaiai imukada me unu koreibiba awoenae iya Danu irau unu korekabake Danu ibooro gienabu enare ibinisi. Enoba Yesu Kerisoma iyanu merama merama ukeka mune imuke mediba ibake Godinu ibooro gienabu enare ibinisi. 25 Godima Danu arara uike Yesu Keriso feafike emenu merama merama ukeka mufike imuke medifine ibake Godima Dawa we odairo yewa dooro isare aarike iyabake feari. Godima eme yaisina ma gienabu ufine ibake Yesu Keriso we odairo isare aarike feariba awoenae aina ainama emenu imuka yaisina Yesu Kerisobairo odaisaro Godima emua ma gienabu ukakunero Iyama ibai iwoka sinaisi. I adinaro ibeibisa orouma meramawere ukeibisaro Yesu Keriso fare me i furo Godi Danu arara Yesuma emua yawofiane ukaada emenu merama merama ukeka ere medike i furo emua fanisi make darie. 26 Eno uiro nono awoenae Yesuma eme yaisinabake feari ibake aina ainama emenu imuka yaisina Yesubairo odaisaie Godima emenu merama merama ukeka mune imuke medakuke i orou yaisina we munakune. Godima eno ukaku ima danu onaminu ukekae gienabu ibake aina ainama emenu imuka yaisina Yesubairo odaisa orouini ma gienabu ukakune. Godi Dawae gienabuba eme eno uke ma gienabu ukeibakunero ibai yaisina iya iwoka sineibaisi.
27 Enoba iya Du orou iyanu ukeka sineka anemebake wefeisike iyanu ibi we ma daiwere ufeisi? Iyanu ukeka sinekabake iyanu ibi we ma daiwere da ufeisi. Godinu darawadu wake naukaisike enaenari ukaisiba ibake iyanu ibi we ma daiwere ufeisi? I ari eno me! Iyanu imuka yaisina Yesu Kerisobairo odaisiba ibake iyanu ibi we ma daiwere ufeisi. Moi mima i darawadu wake naukakuke ukakuba danu ibi we ma daiwere ufeisi? I ari eno me! Moi mima danu imuka yaisina Yesu Kerisobairo odakuba ibake danu ibi we ma daiwere ufeisi. 28 Nama eno weakune, ainama danu imuka yaisina Yesu Kerisobairo odakuie dawa Godibairo ibinua eno weakune. I darawadu wake ima dawa ma gienabu uke me ibake nama eno weakune. 29 Godiye i Du orou emenu Godi manero nono Dawae i imusu orounu Godiba me? Euwa, Dawae i imusu orouini emenu Godiya. 30 Godi Dawae una demuiba ibake Dawae i imusu orouini emenu Godi. Godima i ofe kuureka orouma Yesu Kerisobairo emenu imuka yaisina odaisaba ibake emuae ma gienabu ukakuneke nono i ofe kuure me orou emenu imuka yaisina Yesu Kerisobairo odaisa ibake emuaini iini enaenari ma gienabu ukakune. 31 Iyae i ari eno ukaisiba ibake iyanu Godi imukekama Godinu darawadu wake ma merama ukaisi? I ari eno me! Iyanu Godi imukekama Godinu darawadu wake ma ara ukaisi.