4
Eibaramunu ukeka sineka iyabairo we ma iwoka ukakuni wake
Eibaramu dawae iya Du orou iyanu dawako sisia sirorari mi. Eibaramu danu imuka Godibairo odi wake wemaro nauawe. Eibaramu dawae i Godi imukeka daaba yodia ukeebe fou uriba me ari? Eibaramu danu imusu waiya ufike Godinu ibooro gienabu enafironae wake keuwere wefine nono meronae da wefine. Nanu wake wemaro nauawe. Eibaramu dawa irauaiai ukeka uke da uiba ibake wake yafawere da wefeku. Godinu bukaroma eno weaku, Eibaramuma Godinu wake nauike danu imuka yaisina Godibairo odiba ibake Godima i minu imuka ma gienabu uike ae irauaiai miya eno wei. Nono moi mima waiya ufekuie danu moko oi mufeku. Enoba ie me makeka me. Dawa waiya ufekuba ibake danu moko oi mufeku. Moi orouma emenu wirokekabake waiya uke dakaisaro nono Godima emenu imuka me ma giena ukakune. Enoba ainama darawadu wake naukadama nono danu wirokeka i darawaduroma mune dakakukema nono danu imuka yaisina Godibairo odakuie Godima i mibake eno we imukaku, i minu imuka yaisina Nabairo odakuba ibake danu imukae gienabua eno we imukaku. Deiwidi dawaini enaenari eno wei, Godima i darawadu wake naukaisakema nono i darawadu wakero emenu wirokeka enaenari mune dakaisa orou emenu imuka ma gienabu ukakunero rooro daiwere ukaisaya wei. Deiwidima ibaibake eno wei,
Godima aina aina emenu meramawere ukeka mune imuke medakuke emenu meramawere ukeka ma isurakuba i oroue rooro daiwere ukaisa. Iyanu Dai Waria Mima emenu meramawere ukeka Danu oroubairo ode dakakuke Dawama munakuke imuke medaku ibake rooro daiwere ukaisaya,
Deiwidima eno wei.
I rooro ukekae i ofe kuuraisa orou mane emenu rooro ukekaba ba i ofe kuure dakaisa orouini emenu rooro ukeka? I rooro ukekae i Godi imukaisa orou emenu rooro ukeka. Enoya nanu adinaro wene wake nono wemaro nauwe, Eibaramuma danu imuka yaisina Godibairo odiro Godima ie irauaiaiya we imuike Eibaramu danu imuka ma gienabu ui. 10 Dawa abonodo eno ui? Dawae danu ofe kuure me i furo eno ui. 11 Eibaramu dawa danu ofe kuure me i furo danu imuka yaisina Godibairo odiro Godima danu imuka ma gienabu ui. Eno uike nono danu imuka gienabu imukeibi ibake danu ofe kuuri. I ofe kuurekae danu imuka gienabu ukekanu ubu. Dawa eno uiba dawae i ofe kuure mero nono emenu imuka yaisina Godibairo odaisa orounu babae. I ofe kuure me orou emenu Godi imukekae emenu irau ukekaya Godima eno we imukaku. 12 Nono Eibaramu dawae i ofe kuureka orouini emenu babae. I Eibaramu danu ofe kuure mero me ibeibi i furo danu imuka yaisina Godibairo odi, enaenari i ofe kuureka orouma emenu ofe kuurekabake imukenewaa uke dakaisake emenu Godi imukeka imukama Godibairo odaisaie Eibaramu dawae i orou emenu babae.
Eibaramu dawa Godi imukekama Godinu we bou ukeka muni wake
13 Godima Eibaramuini danu sisia sirorari orouini i orofa akaka yaisina mufisane we bou ui. Enoba Eibaramu dawa i darawadu wake naukenewaa ui ibake Godima i wake we bou ui? Eno me! Eibaramu dawama danu imuka yaisina Godibairo odi ibake Godima Eibaramu ma gienabu uike dawabairo i doo muneka wake we bou ui. 14 Ibake Godima i darawadu wake naukeibisa oroubairo i we bou ukeka wake emuabairo wefironae emuama i darawadu wake naukaisake ukenewaa ukaisaba ibake i Godi imukaisabai irauaiai meke nono i we bou ukeka wakeini irauaiai me. 15 Emema Godinu darawadu ma merama ukaisaba ibake Godima emuabake dino daiwere ukaku. Nono moi darawadu moibai meronae emema i darawadu ma merama uke da ufisane.
16 Enoba i Godima eribaie i orouma Godi Danu wake nauisa ibake Godima i wake emuabairo we bou urie. Eno uiba ibake ie Godinu imukaro ukaada unu koreka iyabairo ma’i. Ibake Eibaramunu sisia sirorari orou yaisinabairo enaenari marie. I darawadu wake naukeibisa orouini i Eibaramuma Godi imukeibi i ari eno imukeibisa orouini emua yaisinabairo i we bou ukeka me marie. Eibaramu dawae iya i Godinu wake naukaisi orou yaisina iyanu babae. 17 Godinu bukaroma Eibaramubake eno weaku, Nae i orofa akakaro eme yaisina emenu babae a odiaya eno weaku. Godima i we bou ukeka wake weiba ibake ie ba. Eibaramu i we bou ukeka wake nauike danu imuka yaisina Godibairo odi. I Godima fearaisa orou fearaisa iroma ma uyarakuneke i adinami nauwaroma i ibe me eraerabusa iroma we mune demuiro odakunero faraisa weaku ibake Godima anemerabu we bou ufekuie i eraerabusa enaenari ba ufeku. 18 Godi Dawa eno uiroma nono Eibaramu dawabairo amaraku meroma nono dawa danu imuka yaisina Godibairo odenewaa uike i arawere we bou ukeka ma nuna uke da uike enaenari ufekua eno we imui. Ibake Eibaramu dawa Godima dawabake amara mafine imukada dawa koro ukeibi. Danu imuka yaisina Godibairo odenewaa uiba ibake dawae i orofa akakaro eme yaisinanu sisia sirorari dai mi sini. Godinu bukaroma enaenari eno weaku, anu sisia sirorari orou keuwere sifeisaya eno weaku. 19 Eibaramu dawa iwoka ui, dawae ba iri ofe siniba ie feareka minu ofe ari sini. Danu oyae wani aderedi (100). Danu aweka Sera dawa ewai uriba dawa amara da dofekua eno we imukeroma nono dawama Godi imukeka imuka koko ake dakeibike nono Godibairo danu imuka yaisina odenewaa ukeibi. 20 Enoba Eibaramuma Godinu wakeye meo wakeya we da uike imukenewaa ui. Dawama Godi imukekae arawere imukeibi ibake Godibairo we ma irauaiai ukeibi. 21 Dawae eno we imui, Godima aneme aneme we bou ukakuie Dawa bunawereba ibake Danu weaku wake enaenari ukakua eno we imukenewaa ukeibi. 22 Eibaramu dawa eno ukeibiro Godima Eibaramu dawama Godi imukekabake dawae irauaiai miya eno we imukeibi.
23-24 Godima Eibaramu dawae irauaiai miya weroma i wake Eibaramu dawa manebake Danu bukaro owaowa uke ode da uike iya yaisina i owaowa efene ibake i bukaro wake owaowa uke odi. Iyanu Dai Waria Mi Yesu feariroma nono ma uyari Godi, Dawabairo iyanu imuka yaisina odifeisiie iyae irau oroua eno wefeku. 25 Yesu Keriso Dawae iyanu meramawere ukekabake feariro nono Godima iyanu imuka ma gienabu ufine ibake Dawa nono ma uyariro uyari.