2
A Wɔra Fɛɛ Abono Mɛ Kyingi Lii Ibuni Dɔ Mɔ
Pɛi de fɛ baa buu Kirisito mɔ, fɛ wɔra fɛɛ asa abono mɛ wuꞌ mɛ naa mɔ. I lii fɛɛ gɛnen owi ɔbono mɔ, ilaa nyɛnyɛn de gisomaanu ɔkpa ne fɛ buu. Fɛ nu daa de gɛsinkpan so gɛkyena dɔ ilaa. Ilaa nyɛnyɛn pɛwu gɛmu mɔ ɔkpa ne fɛ buu. Mɔ ne n gyangbara ɔ sa ilaa nyɛnyɛn oduduu kpɛi-kpɛi ibono i bo afuu so mɔ. Mɔ-oduduu ne n kya wɔra gɛsun gisomaanu awura dɔ. Nkana aye pɛwu a bo gɛnen gisomaanu asa abono dɔ. Anyamesɛ ɔbolɛ gɛlaarɛ ilaa i gyi aye-amu. Ilaa ibono i bo aye ɔkon aye-nyoro dɔ de aye-nwɔnsa dɔ mɔ wolɛ ne a kpɛ a kya wɔra aberɛ abono dɔ. Imɔso Wurubuaarɛ gi kyu ginyadon de aye. Gɛnen kee ne nkana Wurubuaarɛ dɛ anyamesɛ pɛwu ginyadon.
Wurubuaarɛ berɛ, ɔ tansi ɔ gyɛ otolonbo. Lii gɛlaarɛꞌ belɛ gɛbono ɔ bo sa anyamesɛ so mɔ, ɔ sa aye mɔ asɛ gɛkyena ɔnan. Aye-ilaa nyɛnyɛn i dabɔlɛ nyida aye ne a wɔra fɛɛ asa abono mɛ wuꞌ mɔ, ɔ lɔrɔ aye, ne a san wɔra fɛɛ abono mɛ kyingi lii ibuni dɔ mɔ. I dɛ daa fɛɛ aye‑rɛ Kirisito ne n wuꞌ kyingi dabɔlɛ. Fɛ nyɛ Wurubuaarɛ amɔlɛgɛ faa mɔ, mɔ-gitolon de mɔ-gidɛnsɛ so ne fɛ nyɛ amɔ gɛnen. Gɛnɔɔbono i wɔra fɛɛ a wuꞌ kyingi mɔ, gɛnen kee ne aye‑rɛ Kirisito Yesu ginyamesɛ kolon mɔ so mɔ, i wɔra fɛɛ Wurubuaarɛ gi diirɛ aye kpe soso dabɔlɛ de Kirisito ne ɔ sa aye ɔkyenaten mɔ asɛ, ne i san wɔra fɛɛ a bo daa Wurubuaarɛ dɔ.
Wurubuaarɛ gitolon belɛ giŋ bo ɔkara. Ɔ kya laarɛ ɔꞌ lɛɛ mɔ-gitolon gidɛ nyiile asa lii nperɛ kyu i kya kpe. Imɔso ne ɔ yɛgɛ i wɔra fɛɛ ɔ kosorɛ aye dabɔlɛ de Kirisito mɔ. Ɔ kya laarɛ asa mɛꞌ wu gɛlaarɛꞌ gɛbono ɔ kya laarɛ aye-ilaa kyu lii aye‑rɛ Kirisito Yesu ginyamesɛ kolon mɔ so mɔ. Wurubuaarɛ gitolon so ne ɔ mɔlɛgɛ fɛye de fɛꞌ nyɛ mɔ asɛ gɛkyena kyu naa de fɛye-gikagyan gibono fɛ kya ka gyan Kirisito so mɔ. I mɛŋ lii fɛye-laawɔra so. I gyɛ daa ilaa kyɛɛsɛ ibono Wurubuaarɛ gi kyu kyɛɛ fɛye, de i mɛŋ sa iꞌ ba yɛɛ ɔko oꞌ nyiile mɔ-nyoro yɛɛ mɔ-ilaa dɛnsɛ giwɔra so ne ɔ nyɛ ɔkyenaten Wurubuaarɛ asɛ. 10 I lii fɛɛ aye Kirisito asonbo mɔ, a gyɛ daa Wurubuaarɛ ilaa wɔrasɛ pobɔrɔ. O kyu adawo kii lɔrɔ pɔrɔ aye kyu naa de aye‑rɛ Kirisito Yesu ginyamesɛ kolon mɔ so. Wurubuaarɛ gi lɔrɔ pɔrɔ aye de aꞌ nyɛ wɔra ilaa dɛnsɛ ibono i wolaa i bo mɔ-gɛwɔnsa dɔ ne ɔ baala yela sa aye de aꞌ nyɛ wɔra imɔ mɔ.
A Bingiri Nyamesɛ Kolon Kyu Naa De Kirisito Lɛwu So
11 Fɛꞌ nyingi yɛɛ fɛye abono mɛ korogɛ fɛye ne fɛŋ gyɛ Gyuda awura mɔ, fɛŋ wolaa bii Wurubuaarɛ ɔson. Imɔso Gyuda awura mɔ mɛ yela fɛye ginyen yɛɛ awɔrɛ amaatenbo. Ne mɛ kya tɔgɛ yɛɛ mɔmɔ berɛ, mɛ gyɛ daa awɔrɛ atenbo abono mɛ kya gyi Wurubuaarɛ nbara so. Yɛgɛ mɔmɔ-awɔrɛ giten mɔ gi gyɛ daa ansi so ilaa ibono anyamesɛ mɛ kya kyu wɔra mɔmɔ-gɛyuwolɛ so mɔ giyan. Aye‑rɛ fɛye abono a kya son Yesu mɔ berɛ, gisen dɔ ilaa ne n tiri aye.
12 Fɛꞌ laa ansi kerɛ gikyenabi gibono fɛ kyena baa kyon mɔ. Gɛnen aberɛ abono mɔ, fɛŋ ti bii Kirisito, ne fɛye‑rɛ Isirale awura abono mɛ kya son Wurubuaarɛ mɔ fɛŋ bo sɛi giwɔra. Gɛnɔ gɛbono nkana Wurubuaarɛ gɛ yɛgɛ mɔ‑rɛ Isirale awura mɛ wɔra de mɔmɔ‑rɛ mɔ mɛꞌ kyu kyena de abara mɔ, nkana gɛ gyɛ fɛye gisafo. Aberɛ abono mɔ, fɛ naa gɛsinkpan so mɔ, fɛye-ansi a mɛŋ gyan Wurubuaarɛ so yɛɛ mɔ ne n dɛ fɛye ɔ naa.
13 Nkana fɛye‑rɛ Wurubuaarɛ nsana i wɔra gɛta. Idɛ kon berɛ, fɛye‑rɛ Kirisito Yesu ginyamesɛ kolon so mɔ, Wurubuaarɛ gi bugi ansi de fɛye kyu naa de Kirisito nkalan nbono ɔ kyɛɛgɛ fuɛ sa aye mɔ so. 14 Kirisito ne n bara aye gisen yuuli. Aye Gyuda awura de fɛye asɛnsɛ abono fɛŋ wolaa bii Wurubuaarɛ ɔson mɔ, Kirisito ne n yɛgɛ ne aye‑rɛ fɛye a baa wɔra nyamesɛ kolon. Ɔ boori gɛkyo ɔpɔɔrɛ ɔbono nkana ɔ bo aye‑rɛ fɛye nsana mɔ bun. 15 Nkana aye Gyuda awura nbara bolonsɛ de aye-ilaa kyosɛ mɔ i baragɛ aye‑rɛ fɛye nsana. Gɛnen nbara de ilaa kyosɛ ibono so ne Kirisito gi kyu mɔ-nkpa fuɛ de ɔꞌ nyɛ lɛɛ giyaa kyise imɔ. Ɔ lɛɛ giyaa kyise imɔ de oꞌ kyu aye anyamesɛ gikpen ginyɔ mɔ kyu dabɔlɛ wɔra nyamesɛ kolon. O kyu aye dabɔlɛ gɛnen daa kyu naa de aye‑rɛ mɔ-ginyamesɛ kolon mɔ so. Imɔso lii Kirisito so mɔ aye pɛwu a nyɛ gisen yuuli. 16 Kirisito kya laarɛ ɔꞌ lɔrɔ aye-anyamesɛ gikpen ginyɔ pɛwu aye‑rɛ Wurubuaarɛ nsana. Ɔ lɔrɔ aye gikpen ginyɔ ne a wɔra nyamesɛ kolon kyu naa de mɔ-lɛwu ɔbono o wuꞌ lɛwu oyii mɔ so mɔ. Nfono ne Kirisito gi yela aye‑rɛ fɛye gɛkyo mɔ ɔkara. 17 Kirisito gi baa tɔgɛ Wurubuaarɛ gisen yuuli ilaa sa aye Gyuda awura abono a dɛ Wurubuaarɛ ɔson mɔ dɔ mɔ. Ne ɔ yɛgɛ fɛye abono nkana Wurubuaarɛ ɔson mɔ gyɛ fɛye gisafo mɔ kee fɛ nu gɛnen gisen yuuli gibono ilaa. 18 I lii fɛɛ Kirisito so mɔ, aye anyamesɛ gikpen ginyɔ gidɛ a kya nyɛ ɔkpa bugi aye-gisen sa aye-sɛ Wurubuaarɛ kyu naa de mɔ-Oduduu kolon mɔ so.
Wurubuaarɛ Adɛ Mɛ Dɛ Fɛɛ Obu. Kirisito Ne N Gyɛ Gɛsɛ Ɔpɔɔrɛ
19 Imɔso fɛye abono fɛ mɛŋ gyɛ Gyuda awura mɔ, fɛŋ baa fɛ gyɛ asafo Wurubuaarɛ ɔson dɔ. Fɛŋ baa wɔra fɛɛ abono mɛ tɛ ako gɛsinkpan so. Fɛ bingiri nten abi. Fɛ bo asa abono Wurubuaarɛ gi lɔrɔ ɔmɔ yela sa mɔ-nyoro mɔ dɔ. Wurubuaarɛ gɛten dɔ adɛ ne fɛ gyɛ. 20 Fɛye‑rɛ Wurubuaarɛ gɛten dɔ adɛ mɔ pɛwu fɛ dɛ fɛɛ obu. Yesu isɔɔ mɔ de Wurubuaarɛ ikalan atɔgɛbo mɔ, mɔ, mɛ dɛ fɛɛ abui abono a gyan gɛnen obu mɔ gɛsɛ ɔpɔɔrɛ mɔ so. Ne Kirisito Yesu gbaa-gbaa ne n gyɛ obu mɔ gɛsɛ ɔpɔɔrɛ. 21 Yesu ne n dɛ obu mɔ pɛwu ne obu mɔ gi kyaga gikolon ɔ yelɛ ɔ kpɛ ɔ kya lɔnga ɔ kya too. Gɛnen obu baarɛ laa baa wɔra Wurubuaarɛ gbaa-gbaa lɛɛ ɔson obu kyu naa de Wura Yesu so. 22 Lii fɛye‑rɛ Yesu ginyamesɛ kolon mɔ so mɔ fɛye kee fɛ dɛ fɛɛ Wurubuaarɛ obu baarɛ asodoo mɔ ako. Ɔ dɛ fɛye ɔ kya pɔrɔ obu ɔbono de ɔꞌ kyena mɔ dɔ kyu naa de mɔ-Oduduu mɔ so.