Pablo Timoteon Papin Ataksha Akuptukmauri
1
Chicham aatramuri
1-2 Aneetiru uchiru Timoteowa: Wiitjai Pabloitjai. Yus wakerau asamtai Jesucristo akupkamuitjai. Cristo Jesúsjai tsaningkiaru ainaun mash pujut nangkankashtinun susatatjai Yus tinu asa, nu etserkata tusa akuptukuitai. Ii Apaachiri Yus, tura ii Apuri Jesucristo amincha yainmakarti, tura wait anentramrarti, tura angkan pengker pujustinasha amincha suramsarti tusan, amin aatkun pujajai. (Hech. 16.1; 1.Tim. 1.2)
Cristo pachisar chichastinka natsaaraip
Uchiru, wikia tsawaisha kashisha tuke: Yus amin yainmakti tusan, amin pachisan maaketai tajai. Yaanchuik wína wear Yusen umirin armia nunisnak wisha tunaanaka nintimtsuk Yusen umirkun pujajai. Uchiru, wi kanaamtai ame eantramiamena nuna tuke nintimsan pujajai. Tura asan ataksha wararnaisami tusan amin jiistasan wakerajme. Tura amin wainkanka nekasan warastatjai. Ameka Cristo nekasampita timiame nunaka kajinmatsjai. Ami nukuchrum Loida tura ami nukuram Eunicesha yaanchuik Yusen nekasampita tinu armiayi. Tura amesha nunismek tu pujame tusan nekajme. (Hech. 16.1-2)
Tura asan tajame: Wi muukmin uwejrujai achikian Yusen seamtai, Yus ni kakarmarin amin suramsamia nujai ataksha Yuse takatringkia kakaram takakmasta. Yus shamamunka suramsachmiaji, antsu ni kakarmarin, tura ni anengkratairincha, tura nekas paan nintimratnuncha iin suramsamiaji.
Ii Apuri Cristo pachisar chichastincha natsaaraip. Tura wikia Cristo chichame etserin asan, kársernum pujamtaisha natsantruraip. Tura amesha Cristonam uwemratin chicham etserin asam, wait wajaktincha shamkaip. Ame wait wajakmincha Yus ni kakarmarincha suramsatnuitai. Yuska iincha uwemtikramramiaji. Tura wína takatur takakmastaram tusa, pengker takakmakur pujatsrining iincha untsurmakmiaji. Tura Cristo Jesús yaanchuik aints ainaun najanchayat, iin anenmau asa, ni aintsritin uwemtikramratas wakerutmakmiaji. 10 Tura Yuska yamai iin uwemtikramratnun Jesucriston akupturmaku asa, ni anengkratairin nekamtikramamiaji. Ni Uchiri jakamunmaya inankin asa jatancha nepetkamiayi. Nunia tuke wijai pujustaram tusa, pujut nangkankashtinun ninu ainautinka suramsamiaji. Nu nekaataram tusa, Cristonam uwemratin chichaman iinka nekamtikramamiaji.
11 Nu chichamka etserin ata tusa Yus winaka inaitukmiayi. Tura judíochu ainamunam wína chichamur nuiniarta tusa akuptukmiayi. (1.Tim. 2.7) 12 Ju takatan takakmau asan, wikia waitnajai, antsu pengké natsaamatsjai. Cristo yaachita tusan nekau asan, tura niincha umiru asan, wikia nunaka nekajai. Nungka amukatin kinta jeatsaing, Cristo timiá kakaram asa, wína takatan surusmia nunaka tuke mash pengker waitruktinuitai.
13 Wi pengker nuikiartamu antuku asam, nuka kajinmatsuk metek nuikiartukta. Ameka Cristo Jesúsnau asam, ni nekasampita tusam chikich ainausha aneeta. 14 Yus ni nuikiartutirin amin suramsau asamtai, Yuse Wakani iin pujurtamji nuna kakarmarijai aints ainau pengker nuiniarta tajame.
15 Uchiru, Asia nungkanmaya ainau winaka mash ukurkiari. Figelosha, tura Hermógenescha wina ukurkiari. Amesha nusha nekaamame. 16-17 Wikia kársernum pujai, Onesíforo juni Romanam taa, natsantrutsuk ningki eatkinij wajau asa, winaka waittsuka inaituschamiayi. Tura wína waitkau asamtai, nintirun nukap waramtikrusmiayi. Tura asamtai Onesíforo wearinka Yus wait anentrati tajai. 18 Iikia Efesonam pujarin, nusha iin nukap yainmakmiaji. Amesha nuka nekame. Tura nungka amukatin kinta jeamtai, ii Apuri niincha wait anentrati tajai.

1:1-2 (Hech. 16.1; 1.Tim. 1.2)

1:5 (Hech. 16.1-2)

1:11 (1.Tim. 2.7)