Salmos
1
Nekas Pengker Warastin
Aintsti Yus nintimsar pujuinautikia
pasé aints ainau pachiachu asar,
nekasar pengker nintimsar warastinuitji.
Tura tunau aints wekajina nuni wekaichau asar,
nekasar pengker nintimsar warastinuitji.
Tura Yusen umirchau ainauka wishikiartin asaramtai,
nu aints ainaujai iruntsuk pujuinau asar,
nekasar pengker nintimsar warastinuitji.
Yus nintimsar pujuinautikia
Yuse chichame aneau asar,
tsawaisha tura kashisha nuke nintimsar pujustinuitji. Sal 119.1-3
Tu pujakrikia numi entsa yantamen araamua nunisketji.
Nu numi neretiri jeamtaikia
nukap nerektinuitai.
Tura nukésha minarchartinuitai.
Tu pujakrikia nekasar pengker aa nu turuatnuitji.
Antsu Yusen nintimchau ainauka tuuka pujuinatsui.
Nuka nase trigo saapen juwawa nunisarang
mengkakartin ainawai.
Tura asar Yusen umirchau ainauka
Yuse umirin ainaujaingkia
nayaimpinmaka iruntrachartinuitai.
Antsu ii Apuri ni umirin ainautinka mash nekarmaji.
Antsu Yusen nintimchau ainauka mengkaakartin ainawai. Mat 5.3-12

1:2 Sal 119.1-3

1:6 Mat 5.3-12