YEMISI MA UVANTEIN BOMPON MINO
(Yemisi)
Yemisi Vompon Ma Uvanteí Pákenai Afova Vaya Ino
Ma vompon ma uvantein banta ino.
Yisasin afá ma Yerusaremí barurá báken ma mumunan kayoi ánon bantaí ukhá ein banta Yemisi ino.
Uvarein orana ino.
AD foti-faipi (45) ráké foti-naini (49) ráké mai aúban mino. AD foti‑naini (49) fin Kanisori átaru fákakhan mino. Maí damú ma ákonaen tikharé ein baya kayo ída ma vompompin uvanten mino.
Ma vompon ma uvantein baru ino.
Yerusaremí kákan barurá inon ten iniyan mino.
Ma vompon ma uvaman amikhein kéká ino.
Yutan monó nanin banta ano ma Parestainí bara me ampiren ma karan orera ukhá ein kékái amikhen mino.
Nái ana vará ma vompon uvanten nafino.
Esé araí in bompon ma uvanteimpin Yutan monó nanin banta ano Tiyarafenui man baya ánain puntáden bákurino van ákona uantiyan inká uman erintin ma mantaan ákona inain bayan afova amikhen mino. Yisasi ma anuyontá monó baya siameiníen mi Yemisi ano monó tin avúavá ma ara ara aa ma vain mi monó nanin banta siamikhen mino. Máan ma in manon monó tin avúavápin mumunan mano kama yoran afoká iyan ne sen aní ukhen mifo mumunan manon kantasí ukhé uno ma sin mano ída ino.
1
Yemisini Amusin Baya Ino
* Mat 13:55; Apo 15:13; Kar 1:19; 1Pi 1:1Tiyarafenu vá Bafan Yisas Karaisin mái ída miyan baran doran banta séi Yemisi anon ma vompon uvaré uno. Mai ma siyan míkan mifo sirantan kan orun kádan (12) anan kéká ma Yutan barafin bain pinté ma ena varafá meren mana mana ukhein pimpái ma vompon uvamádékun oreraen mino.
Akhenókain Mano Ma Mumunan Maman Ákona Iyain Baya Ino
* Rom 5:3-5Mumunan tiyofi sifá tiváeyan noe, uman mano ma siretin amaniná ma yákó intiya mai van amusin mana in daná ino vá te afová ono. * 1Pi 1:7Mai fara vara seyo, siretí ankani mumunan ma akhenóka uan onan nain manon tiretíi mumunan moéken ákona uantantiya mantaan ákona in nono. Máan tukhen mifo áin ná mai avúavá ano orun potino. Para vara seyo, máan avúavá ano ma fara oriyan báken mi siretíi mumunan pura sen ákona uantantiyan akhenókafin ída erave ankamin nono.
Amúkin Avúava San Ma Siamein Baya Ino
* Pro 2:3-6Tiyarafenu ano ma varano sikhein daná ma afová ono van ma in nain mano vá mai ma uman nan ída ininton amusin iyáken amiyain Tiyarafenun inaesin ná amino. Máan tukhen mifo véin ma ina ono sinteya vá mai véi simintéí ina iyá uno siyákeya vá ina ono. Para vara seyo, kokhon ineine ma iyain kéká ano mai ma uva ano ma non karantó ein an mi yiyan mino. Máan avúaváká ma van nain nanin banta ano ída vá Bafan mano mana yaná timintéí uno siren ineine ino. Máan kékái ineine ano mo asuse ukhantin pasen beti ma varan nain danasinta ano non ma karantó en onóbe enóbe ein an manan danten mino.
Ona Ída Van Kéká Bá Kokhon Ona Van Kéká Bái Vaya Ino
Mumunan kéká ano ma minó dana san o afasí ma iyanten ná amusin ino. Para vara seyo, Tiyarafenu ano máan kékái kákan bí amiyan mino. 10  * Ais 40:6-7Inká mai ma minó danasinta ma kain bain kéká ano amusin ná ino. Para vara seyo, Tiyarafenu ano máan kékái oman bararasí urantin mi katafin ma vain paravan mano ma mo khafureiní inten mino. 11 Para vara seyo, áau édaven ma ákonaen á kan maen mai ma kamaen kiyaré ein paravan mano ma ainen mo kafuré iyain an mi yen mai ma kokhon ona ma kain bain kéká ano vetí ina yanasinta vá ainen o aiyoranten mino.
Minó Kama Yanasinta Ma Eriyain Mai Tiyarafenun Pinté Ana Ino
12 Mai ma akhenóka iyákan ma maifin mantaan ákonaé iyain kékái Tiyarafenu ano avábá uanté iyan mino. Para vara seyo, maifin ma mantaan ákona ukharé inain manon mai ma Tiyarafenurá ma anunu ukhein kéká ma aunan bain kamamó iyáantan ma vain baranten mino. 13 Inká akhenókafin ma orivinona ano ída vá tiyákeya Tiyarafenu anon téin akhenóka uan oniyan mino seno. Mai fara vara seyo, Tiyarafenu ano namu avúavá barano van mana ano ída véin akhenóka uan ontein bantin béi ano ída kanaíen banasi akhenóka inten mino. 14 Máan té iyan mifo setin tirá mantá ma siran niyaruna yaná anoi akhenóka in avúavá maman dákó iyá tiféuno. 15 Mai ma akhenóka in avúavá ano ma éimpin afoká uven e yarifaáda ma umeí iyaona anon purin maman dákó é iyan mino.
16 Máan tukhein nan mi mumunan tiyofi sifá tiváeyan noe, ída vá áesin kampun baya fóké tiretin do aviren tavifá orino. 17 Ayompin báken kano van ma oon kayo uvamádan ma vain danasinta Afóe Tiyarafenu vaípákéi kama yanasinta ano eriyákan béi ída aman mano ma onóbe enóbe einí é iyan mino. 18  * Yon 1:13Bei fura vaya fókéi setin maman be akhafanaí uren minó danasinta ma uvantein amaninái setin esesí urá bá tiféuno.
Baya Iniren Ma Mai Ánain Dakhafen Doran Baya Ino
19 Mumunan tiyofi sifá tiváeyan noe, minó baya ma sin nain kama e inireya ída vá aine vaya siyáke vá aranan ono. 20  * Ekr 7:9Para vara seyo, aranan ma in avúavá ano ída kanaíeya Tiyarafenu ma anunu ukhein avúavá maman dákó inono.
21  * Kor 3:8; 1Pi 2:1Máan tukhein nan mi namu avúava sinta ma siretin aúpin ma van nará pédeya Tiyarafenu ano ma vei vaya siretin aúpin doádan bain ná kama ureya mai ánain dakha fono. Para vara seyo, mai ákona anon kanaíen tiretin aya uren purin pintena evaránen aviranten mino.
22  * Mat 7:26; Rom 2:13Máan ma ukhein nan ovare vá me ineno. Mai vaya kayo ánain dakhafano van mi siamiyan mifo iniya ana vano va raino. Ída ma mai vaya kayo ánain dakhafinteya mai eyantái óen banta an daveya eyan mi máka siya va ono. 23 Para vara seyo, vaya ana inire ma ída mai ánain dakhafinte mae mai kamufin ma siretíi auná onein an diya ono. 24 Tiretiyan ódareya ma oren nan maen manádái áuné iyan mino. 25  * Rom 8:2; Yem 2:12Máan tukhen mifo mai ma ume finte ma Tiyarafenui funtákein man baya ano ma útúantaya ma vaona ma oman afova suron ureya ma mai ánain dakhafiyáke ma inká mai ma ineona vaya ma ída áun esin maen mai van Tiyarafenu ano avu uantanten mino.
26  * Íbo 141:3Monó nanin banta uno sire ma siretí ankan amafintá ma ída yafisinte mae mai siretiyantái óen banta an daveya eyan máká maáká esin mi siretíi monó tin mo asuse en beni nan aran ída vanten mino. 27 Teti Sifóe Tiyarafenun avorá ma fura sen monó nanin bantaí ukhé bano ma sinte vá aso iyamporinta vá inká baré nanin kayo vá ano ma umampin bantiya vá betin aya iyákeya ída vá áesin ná ma varákena yanasinta ano setin máden asuse ino.

*1:1: Mat 13:55; Apo 15:13; Kar 1:19; 1Pi 1:1

*1:2: Rom 5:3-5

*1:3: 1Pi 1:7

*1:5: Pro 2:3-6

*1:10: Ais 40:6-7

*1:18: Yon 1:13

*1:20: Ekr 7:9

*1:21: Kor 3:8; 1Pi 2:1

*1:22: Mat 7:26; Rom 2:13

*1:25: Rom 8:2; Yem 2:12

*1:26: Íbo 141:3