15
Banasi Ma Maman Avusese Iyain Danasinta Fákena Van Ma Yisasi Siamein Baya Ino
(Maki 7:1-13)
Mairá Yerusaremíké manáa Farasisi kéká bá man baya ma afová ukhein banta kayo vá ano Yisasi vaintá eriven máa sen béin inaemí, “Pará eni eyo iyampon kayo ano sinafu siráoni avúavá durafuren ná dunan ma nanovan ayan nare ída sesé iyan nafino.”
Máa síkan Yisasi vetí ankan evaránen tiamemí, “Mai fará tiretí ankan anafu aráoni avúavá ánain mana vákuriyayá Tiyarafenui man baya yurafuriya rafono. Para vara seyo, Tiyarafenui vompon dókifin máa sikhen mino, ‘Anóe afóeni aránaopa sá ore vá betin oo vá daiyono.’ Eks 20:12; Diu 5:16
Inká ‘Be anóe afóen ma ankayantin nain mano vá purino.’ Eks 21:17; Riv 20:9
Máa sikhen mifo inká tiretí ankan máa seya vanasi afova améiya ono, Banta ano ma ve anóe afóen ma moní ameno van inain mano kasaen Tiyarafenun amiren maen be anoifon máa sen tiaminten mino. En ma ameno seruna moní Tiyarafenun mi amé uno. Máan ma iyain mai avúavá anon e anóe afóen oo vá daiyono sen Tiyarafenu ano ma sikhein bayan durafúdeya siretíi anafu aráoni avúavá ánain manan bákuriya ono. Tiretí ankan Tiyarafenui vaya ana sireya ída mai ánain dakhafin banta kéká ompo sakhanampa vanta Aisaiya ano siretí ankani avúava san ma siádan baré ein mai fura uron mi sikharen mino.
“ ‘Ma nanin banta kayo ano oo máa fókéi sen tiví daní iyan
mifo vetí ankani ará bá ineine vá ano nenta suron mi van mino.
Betí ankan dan bukhafafói séin monó tisintiyáken
barará bantai ineine máa fói vanasi afova amiyan mino.’ ” Ais 29:13
Banasi Ma Maman Painí Íyaí Pákena Van Ma Yisasi Sein Baya Ino
(Maki 7:14-23)
10 Yisasi vanasi aran béi vaintá eríkan máa sen betin tiamemí, “Kamae inire vá ovare me ineno. 11 *Mat 12:34Nái yaná anó banta oofen ódiaren ná aúpin aravé iyan nafi mai ano ída véin maman painíé iyan mifo nái yaná anó aú pinté édaaren ná oo fenté kuvé iyan nafi mai anon béin maman painíé iyan mino.”
12 Ínaimpáké eyo iyampon kayo ano Yisasi vaintá eriven béin máa sen inaemí, “Éi afová ukhen nan ná Farasisi kéká ano ma ma vaya kayo iniren aran dosé iyan nafino.”
13 Máa síkan Yisasi evaránen tiamemí, “Inarufá bain Tifóe ano ma ída yókaré inain dunan mai veyantái minó arú bá darinten mino.*Mai ma arú bá darinten ne sikhein dunan maen mai Farasisi kéká ino. 14 *Ruk 6:39; Rom 2:19Auu yufúkukhein banta kayo ano ma auu yufúkukhein banta ma aa aníen orinten maen minó ano masípin o ádinten mino. Betí ankan auu yufúkukhein kékái váken auu yufúkukhein kayo aa aní ono van mifo vetin mo ampeno.
15 Máa síkan Pita semí, “Mai ma ovaeran baya ma seona vaya ana setin tisimesí ineno.
16 Yisasi evaránen betin inaemí, “Ma ma ovaéádan baya ana siretin má dere ídá afová iya vae. 17 Minó daná oofen ma naáden nan arápin aravuaren mi masípin esanten oré iyan mifo siretí ankan ídá mai yaná afová ukhe fono. 18 Máan tukhen mifo vanta oo fenté ma kuvé iyain mai anon aú bá ineine vá pinté édiyan pasen mi vanta maman painí é iyan mino. 19 Banta aú pinte namu ineine kayo vá banta aruan purin má ena ana safi avafun nafi ma varen non avúavá bá pamúku avúavá bá umoyan avúavá bá kópin ma kampun tin má inká ena nanin banta ma namu vaya sen asiyain mái khuvé iyan mino. 20 Minó mai avúava sinta anon Tiyarafenu avorá banta maman painí é iyan mifo ayan ída seséin ma yunan pákaren niyain mai ano va vanta fainí é iyan naino. Ída ino.”
Ena Anan Pinte Nanin Mano Ma Yisasintá Mumunan Ein Baya Ino
(Maki 7:24-30)
21 Yisasi mai varu me ampiren Taiya vá Saidoni vái varafá oren mino. 22 Oríkan mana Kenaníi anan pinte nanin maifá bain baré íkan béi Yisasi vaintá eriven oovararen temí, “Bafan, Devitin Anin noe, se siraun namu aunan mano fákakhan kákan berai siyan bá umpo sen nan arunan usintano.”
23 Máa síkan Yisasi ída evaránen mana vaya siyaimpin bei eyo iyampon kayo ano véi vaintá eriven béin ákonaen tiamemí, “Ma nanin mano ínanen oovaren eriyan ban mifo siantan orino.”
24 *Mat 10:6Máa síkan béi evaránen mai nanin tiamemí, “Isareri kékái sipisipi kayo ma afeyokein nan manan Tiyarafenu ano séin tisintá erikhé uno.”
25 Máa siyain má mai nanin mano Yisasini ádé eriven me aron kanan durafúden barafin mátimen temí, “Bafan noe, éi sen tiya ono.”
26 Máa síkan Yisasi véin evaránen tiamemí, “Iyampon kayoi yunan ma máden betíi iyan kayo ma karúdaan amin mai ída funtáken mino.”
27 Máa síkan mai nanin mano semí, “Bafan noe, éi fura siya ompo iyan kayo ano vetí afóeni sakhó aránaópá ma yunan antan eravein kasaen né iyan mino.”
28 Yisasi mai vaya iniren evaránen tiamemí, “Anasi oe, éi ákona mumunan mái vaona éi ma afoká ino van ma iyaona mai yaná afoká inten mino.” Máan ma siyain áaurá anan mai nanin araun e asefaen mino.
Yisasi Ma Kokhon Nanin Banta Ayofein Baya Ino
29 Máa siren Yisasi mai varu me ampiren Kariri non akhempá oriyan baren mana anu avapá un kumanen mino. 30 Un kumantan kokhon nanin banta ano véi vaípá eriyáken ai ayan púká ein nafi auu yufúkukhá ein nafi ai ayan ma namu ukhá ein nafi ída ma vaya siyá ein nafi inká ena aí daná ma vá ein kayo vá minó aviren mo ven arantampin aseren orera uran mai kéká ayofen mino. 31 *Mak 7:37Ayofiyan maen minó nanin banta ano onákan ída ma vaya siyá ein kayo ano vaya síkan ai ayan ma namu ukharé ein kayo evaránen puntarákan arantan ma namu ukharé ein mano e manten oríkan auu ma yufúkukharé ein kayo evaránen onákan iyaimpin banasi ano sakharen kokhon ineine en orera iyáken Isareri kékái Ayarafenun aví daníen mino.
Yisasi Ma Kamí Kamí Tauseni (4000) Vanta Yunan Amein Baya Ino
(Maki 8:1-10)
32 *Mat 14:14Daní iyákan Yisasi vei eyo iyampon kayo aran eríkan máa sen tiamemí, “Ma nanin banta maen dunan ída nan kanú manaú damúi sen má baká betin nan tirunan iyá umpo arafan bantí ma siantan oriyaren ayanafá auu entave entave intin eraven ankaminten mino.”
33 Máa síkan eyo iyampon kayo ano véin tiamemí, “Ma vanta ída van kámá barafá ifo inte fáken ná minó ano kanaíen ma naren bereti kayo máderá máan nanin banta amenté tiferafuno.”
34 Máa síkan Yisasi evaránen betí ankan inaémi, “Nái máa veretí tiretí ankan dáke fono.”
Máa sen ina íkan betí ankan temí, “Dan manápá ifo afápá kan un kádan bereti vá manáa sitó noyana kayo vái van mino.”
35 Máa síkan Yisasi mai nanin banta van barará kumaneno síkan kumanen mino. 36 Kumamíkan béi mai yan manápá ifo afápá kan un kádan bereti vá noyana kayo vá máden Tiyarafenu susu siantáden kisiren bei eyo iyampon kayo amíkan máden banasi amen oreraen mino. 37 Amíkan minó nanin banta ano nákan amú kuriyaimpin eyo iyampon kayo ano antan o éke e éken uan dan manápá ifo afápá kan un kádan unan báen mino. 38 Mai yunan ma nein mai kamí kamí tauseni (4,000) vanta ifo anasi iyampon ída yankafen mino. 39 Narákan Yisasi mai nanin banta siantan orivin maen botifin un kumamen Makhadaníi akhempá oren mino.

*15:11: Mat 12:34

*15:13: Mai ma arú bá darinten ne sikhein dunan maen mai Farasisi kéká ino.

*15:14: Ruk 6:39; Rom 2:19

*15:24: Mat 10:6

*15:31: Mak 7:37

*15:32: Mat 14:14