6
Yisasi Ma Veyan Nan Sabatii Bafan Muno Sein Baya Ino
(Matiu 12:1-8; Maki 2:23-28)
* Diu 23:25Mana Sabati yamú Yisasi uviti yunampin nókan bei eyo iyampon kayo ano uviti araní uren ayantá kasekhasu faren aitan do fútian karúdaren niyaren mino. * Yon 5:10Niyákan manáa Farasisi kayo ano ódaren betí ankan máa sen tiamemí, “Sabati yamú ma vanta ano ma mai avúavá baran are ukhein mifo fará tiretí ankan bariya fono.”
* 1Sa 21:1-6Máa síkan Yisasi evaránen betí ankan tiamemí, “Devitin má bei kéká bá ma arafan nan uaren ma mantaré ein daná tiretí ankan ídá dankádeyá afová ukhera fono. * Riv 24:5-9Tiyarafenu amá ma Deviti un pében ma monó doran banta kéká ano ana vá nano ma siren Tiyarafenu avorá kain baré ein bereti ma véi un máden bei kéká bá ma nein mai vaya sireti ída afová ukhe fono.” Máa siren Yisasi evaránen betí ankan tiamemí, “Banta Anin béi Sabatii Bafan mino.”
Yisasi Ma Mana Ayan Púkein Banta Ma Sabati Yamú Ayofein Baya Ino
(Matiu 12:9-14; Maki 3:1-6)
Ena Sabati yamú Yisasi monó átaru namumpin un pében baya sian banasi amiyákan maifin mana vanta ayan kurompákena fúkein banta vá baren mino. Yisasi monó baya siamiyákan man baya ma afová ukhein banta kéká bá Farasisi kayo vá ano maifin báken Sabati yamú aí nanin banta ayofantí ódé béin avían kópin ka ono siren aa van dosiyáken béintá dafíkaren mino. Dosiyákan Yisasi vetí ankani ineinefin afová iyáken mai ma ayan púkein banta van máa sen tiamemí, “Éi vanasi avorá orun mantano,” síkan mai vanta ano orun manten mino.
Mantavíkan Yisasi vetí ankan tiamemí, “Tiretíi inaé umpo kasaerá Sabati yamú banasi kama uantante rafu áa namú uantante rafuno. Banasi aruan puronte rafu áa ayaékun ná para vanten nafino.”
10 Máa siren Yisasi minó nanin banta onen eúkiyáken mai vanta máa sen tiamemí, “E ayan antúkano,” síkan mai vanta ano máan tíkan evaránen béin ayan kamaen mino. 11 Máan tíkan man baya ma afová ukhein banta kayo vá Farasisi kéká bá ano kákantá Yisasi nan aranan iyáken betiyan ten orera emí ma vanta setí ankan náisá ótifante rafuno.
Tiyan Míkan Mifo Sirantan Kan Orun Kádan (12) Eyo Iyampon Kayo Ma Yisasi Aní Ein Baya Ino
(Matiu 10:1-4; Maki 3:13-19)
12 Maí damú Yisasi amúkono van mana anurá ódiven mai inuran Tiyarafenurá béi amúken oriyan bákan mo kakhen mino. 13 Kakhan áau édavíkan bei eyo iyampon kayo aran erin tiyan míkan mifo sirantan kan orun kádan (12) banta aní uren betí ankan aposeri ví amen mino. 14 Mana Saimoni varé íkan be nan Pitane sen mino. Máa siren Saimonin afá Enduru ne sen Yemisi ne sen Yoni ne sen Firipi ne sen Batoromiu ne sen 15 Matiu ne sen Tomasi ne sen Yemisi Arifiusin anin ne sen mana Serotí anan banta Saimoni ne sen 16 Yemisin anin Yudasi ne sen inká ínaimpáké ma véin ma namuroí iyain banta kayo ayampin ma avían amin nain banta Yudas Iskarioti* Yudas Iskarioti e ma siyain Iskariotí baru ráke vantan ban mino. ne sen en mino.
Yisasi Ma Aí Nanin Banta Ayofein Baya Ino
(Matiu 4:24-25; Maki 3:7-12)
17 Máan turen Yisasin má bei eyo iyampon kayo vá amempá aravuaren kama ukhein avará ena kokhon bei eyo iyampon kayo vá Yudiá ankina fáke nanin banta vá Yerusaremí bá un non akhempá ma vain barú kan Taiyá bá Saidoni vá ano varéin orun manten mino. 18 Béini vaya iniyantin betí ankani aí ayofaantano van mi erikharéin mi namu aunan mano ma váken ariyá ein nanin banta Yisasi ayofen mino. 19 Máan tiyákan minó nanin banta ano onan béin pinté enará ukhein ákona eriyáken aí nanin banta ayofiyaimpin minó ano ayan dan oríkan ben au aruvono van en mino.
Yisasi Ma Vanasi Ano Avu Vá Uman Má Ma Varan Nain Afova Amein Baya Ino
(Matiu 5:1-12)
20 Máan tiyákan Yisasi vei eyo iyampon kayo oniyáken máa semí,
“Tiretí minó daná ma ída vain kayo ano amusin na ono.
Tiyarafenui yafisin tiretin nina ino.
21 * Íbo 126:5-6; Ais 61:3; Rev 7:16-17Taréa ma arafan nan iyaona kayo ano vá amusin ná ono.
Ínaimpáké naresin amú kurinten mino.
Taréa ma ifídiya vaona kayo ano vá amusin ono.
Ínaimpáké intin ono.
22 * Yon 15:19; 16:2; 1Pi 4:14Banasi ano siretin onantiya ma Banta Anin ma yakhafiyasin maen
betí ankan pura sen tiretin ará namu uantiyáken
namu vaya siyan éin avi san namu ukhen mino siren do ékanten mino.
Máan tintin ma mai yanasinta ma afoká intiya vá tiretí ankan ná amusin ono.
23 “Betí ankan ma máan avúavá ma siretin uantantiya vá tiretí amusin iya vá ará kama uron ono. Para vara seyo, inarufá kákan miyan tiretin ave ukhen mino. Pefá betí ankan anafu aráo ano máan avúavá anan sakhanampa kéká uantákaren mino.
24 “Máan tukharen mifo siretí moní nanin banta kéká ano vá dafiseno.
Tiretí ará ma kamain daná máa fefái manta ono.
25 Taréa ma yunan naren nan ma amúkunta vaona kéká ano vá dafiseno.
Ínaimpá arafan nan inono.
Taréa ma intiya vaona kéká ano vá dafiseno.
Ínaimpá auufenté ánu eravinten mino.
26 Minó nanin banta ano ma siretí ankan aví ma yaní iyantiya vá tiretí dafiseno.
Pefá betí anafu aráo ano kampun sakhanampa kéká manaí ukhein avúavá anan bariyaren mino.”
Tiretíi Namuro Ma Avábá Uantan Baya Ino
(Matiu 5:38-48)
27 Máa siren Yisasi semí, “Téinti vaya ma iniyaona nanin banta kayo ano vá tiretíi namuro vará ananu iyákeya siretí ankan ma ará namu uantiyain banta kayo vá kama ono. 28 Kama iyákeya vá manáa kéká ano ma siretin nan ma Tiyarafenu ano vá namu uantano ma sintiya vá tiretí ankan Tiyarafenun amúkuan amesin ná betin avu ino. Tiretí ankan Tiyarafenurá amúkesin ná tiretin ma namu uantan nain kékasá avábá ino. 29 Máan tiyantin ma manáa kéká ano ma maná páke ápa ankamintiya mae vá tefáke yere vá do véan bétí baípasí ono. Manáa kéká ano ma yante afuin ma yafintiya áesin ná námente afuin má dere o varano. 30 Manáa yana san ma vanasi ano éi vaípá ma inantintiya éi kasae vá ameno. Mana ano ma éin nina yaná ma mantaré intiya éi ída vá evaránen amino van ákona eya inanteno. 31 * Mat 7:12Máan tiyákeya vá ena nanin banta ano siretin intéa avúavasá uantano vará ukhanten nafi mai avúavá ana vá betin má uantano.
32 “Tiretí ankan ma anunu iyain kéká ana ma anunu inteya iye anó tireti nan inen ná kama nanin banta ino sinten nafino. Umeí ma iyain kéká ano yeren betin nan ma anunu iyain kéká anunu é iyan mino. 33 Tiretí ankan ma kama avúavá uantiyain kayo ana ma kama avúavá uantan teya iye anó tiretin nan inen ná kama nanin banta ino sinten nafino. Umeí ma iyain kéká bá ano yere manaí ukhein avúavá anan baré iyan mino. 34 Betí ankan manoi kanaíen anona ovaráne siminten mino ma sireya amiyaona mai iye anó tiretin nan inen ná kama nanin banta ino sinten nafino. Ume vanta kayo vá ano yeren umeí ma iyain kéká kasaen timinten mino sen afová iyáken amé iyan mino. 35 Máan té iyan mifo siretíi namuro vá anunu iyákeya vetin ná kama avúavá uanteyavá tiretin ma ída kanaíen anona evaránen ameren ukhein kayo vá ameno. Béin ma ída susu siantiyain kéká bá namu kéká bá deren béi kama é iyan mifo siretí máan tiyare vá kákantá moékakhein miyan ínaimpá mamareya vá Dan Bain Tiyarafenu akhasí puraseya ono. 36 Tiretí ankan Afóe ano ma vetin nan ma arunan uantiyainí eya vá tiretin má dere vá betin nan arunan uantano.
Banasii Avúavá Ma Yaimin Baya Ino
(Matiu 7:1-5)
37 * Mat 6:14“Tiyarafenu ano yere máa mana en tiretíi avúavá bá daiminafo siretí ankan ída vá enai avúavá daídeya vá namu vanta kayo ino siyákeya vetíi ume vá áuantesin ná Tiyarafenu ano siretíi ume áuantano. 38 * Mak 4:24Tiretí ankan ma ena nanin banta amesin maen Tiyarafenu ano siretin má aminten mino. Béi ma avarí inain mai víkaren morun avékaren kaiyantin bíkaaren avanen eraviyantin mi siretin aminten mifo sireti ma avarí iyá inona mai avúaváká anan temi siretin aminten mino.”
39 * Mat 15:14Yisasi máa siren betí ankan mana vaya sian baéan amemí, “Kanaisá ená auu yufúkukhein banta ano ena auu yufúkukhein aviren orinten nafino. Ída ifo míkanan mano masípin mana o ádinten mino. 40 * Mat 10:24-25Afova ma variyain kayo ano ída vei arú esantakhé iyan mifo véi ma kamaen afova ma mamaren mi vei arú bá mun manaí é iyan mino.
41 “Máan té iyan mifo éi fará e afá aváen auufen ma sító kanti vain nan mana oniyákeyá e auufen ma kákan daa khaeádan ma vain nan ída iniya fono. 42 Máan tukhen mifo éi fara e afá aváen auufentena sító kanti yo varano van iyákeyá e auufen ma yaa khaéádan mano ma iyákein ídá oniya fono. Éi kampun baya sire ída mai ánain dakhafin nanin banta ono. Esé e auufen ma yaa khaéádan ma vain nare yo kanire vá kama e oniyáke vá e afá aváen auufentena sító kanti khasae vá do varano.”
Daa Ana Vá Beni Aran Mái Vaya Ino
(Matiu 7:16-20, 12:33-35)
43 Máa siren Yisasi evaránen temí, “Kama yaa ano ída namu aran irákan inká namu yaa ano ída kama aran iran é iyan mino. 44 Banasi ano yaa aran naren ódaren kama ukhen nafi namú ukhen nafi siren oman afová é iyan mino. Banasi ano ída ayankun anan kayo rákena fiki aran kúden inká ayankuníen namu ukhein daa kayo rákena ída uvaini aran kúden é iyan mino. 45 Kama vanta aúpin kokhon kama ineine víkakhan béi kama avúavá baré iyan mifo namu vanta ano ven aúpin namu ineine víkakhan béi namu avúavá baré iyan mino. Máan ineine ma aúpin ma víkakhein mi oo ano sian dákó é iyan mino.”
Kama Afova Vain Banta Vá Ída Kama Afova Vain Banta Vá Ano Ma Má Uvaran Baya Ino
(Matiu 7:24-27)
46 * Mat 7:21Máa siren Yisasi evaránen temí, “Tiretí ankan pará Bafan noe, Bafan noe, se nan tiyákeyá te ma siamiyaruna vaya ánanin ídá bákuriya rafono. 47 Máan tiya ompo mana ano ma se varunafá eriven ma senti vaya iniren mai ánain ma vákurin nain nanin bantai avúavái siretin tiamenté uno. 48 Mai máan mi ukhen mino. Mana vanta ano ma má uvarano van ma mana kákan onámaná daró masí ufen námen araven morun kaúden ma simenti upí uren maifin kain araven ontá orun ákona uvin ma má uvá dakaréin ma anon non taaren mai má avékan maen mai vanta ano ákona namun uvantaréin ída varáké iyainíi ukhen mino. 49 Máan tukhen mifo senti vaya ma iniren ma ída mai ánain bákuriyain nanin banta mai véi mana vanta ano ma ída simentifó ákona inton para varará ana ma uvareiníi ukharéin ma ínaimpáké non taven ma mai má avékan ma ainen barákuaren namu ma einíi ukhen mino.

*6:1: Diu 23:25

*6:2: Yon 5:10

*6:3: 1Sa 21:1-6

*6:4: Riv 24:5-9

*6:16: Yudas Iskarioti e ma siyain Iskariotí baru ráke vantan ban mino.

*6:21: Íbo 126:5-6; Ais 61:3; Rev 7:16-17

*6:22: Yon 15:19; 16:2; 1Pi 4:14

*6:31: Mat 7:12

*6:37: Mat 6:14

*6:38: Mak 4:24

*6:39: Mat 15:14

*6:40: Mat 10:24-25

*6:46: Mat 7:21