4
Danayun Ma Fafasin Bantará Ma Ovaéádein Baya Ino
(Matiu 13:1-9; Ruku 8:4-8)
* Mak 3:7-9; Ruk 5:1-3Yisasi evaránen Kariri non akhempá oriven monó baya siyákan kokhon nanin banta ano eyu akhempá o átaru en mino. Átaru iyaimpin botifin un kumamen manáa e afánen o váken monó baya siamiyan mino. * Mat 13:34; Mak 4:33-34Máan tiyáken maen minó baya vaédiyáken banasi siamiyain pintena mana o vaeran baya máa semí,
“Ineno, Mana vanta ano yanayun mo fafa seno van oren mino. Danayun ma mamaren oriyákan manáa ayun mano aa akhempá eravíkan nun kayo ano mai ma eravein aíen nen mino. Manáa ayun mano manáa vara on daró baré íkan mai yaró eravukharen ainen orun ampamen mino. Ampantaré in ma áau édaviyain ma kákan á kan maen mai ma ampamein ayun mano ída kokhon bara varéin pasen ainen kafuren mino. Inká manáa ayun ma ayankun namampin eravukhá ein mano ma e ampamen édavin ayankun naman mano úkuaren mákáká uádan ída aran iren mino. Manáa ayun mano kama varafin eravukharen mai ano ampamaren kokhon aran iren mino. Manáa ano teti (30) irákan inká manáa ano sikisti (60) iran inká manáa ano mana antareti (100) vá manáa moéken imádan en mino.” Máa siren Yisasi semí, “Átaren ma van nain kayo áesin ná ma vaya iniren afová ino.”
Yisasi Ma Ovaeran Baya Fákena Ma Sian Amá Ein Baya Ino
(Matiu 13:10-17; Ruku 8:9-10)
10 Ínaimpáké banasi ma orivíkan Yisasin má bei eyo iyampon tiyan míkan mifo sirantan kan orun kádan (12) má manáa nanin banta kayo vá ana váken máa sen Yisasin inaemí, “Éi ma vaéde siya ona vaya kayoi ana mai intesá ukhen nafino.”
11 Máa síkan betin evaránen tiamemí, “Tiyarafenui yafisimpin ma aúpá baya vain mi siretin aní iyá umpo vanasi ano ma ída sentá mumunan iyain kayo ano ída kanaíen tian baeran bayai ana afová inten mino. 12 * Apo 28:26-27Mai van mi Tiyarafenui vompon dóki ano máa sikharen mino.
“Téi ma variyarúna avúavá betí ankan onanten mifo
ída veni ana afová inten mino.
Tenti vaya vetí ankan ininten mifo
ída kanaíen beni ana afová inten mino.
Máan tiyáken ume finté ída ovaránantin
betíi ume ifá uantante mino.” Ais 6:9-10
Danayun Pafasí Pákenai Ovaeran Baya Ma Sian Amá Ein Baya Ino
(Matiu 13:18-23; Ruku 8:11-15)
13 Máa siren Yisasi semí, “Mai vaeran baya ma siretí ankan ída afová inteya mai minó baya ma vaédiyá tiamenunai ana inté ureyá afová inte rafono.” 14 Máa siren betin tiamemí, “Mai yanayun ma fafasein banta ano Tiyarafenui vayan pafa siyan mino. 15 Asá ma manáa yanayun eravein mai Tiyarafenui vaya ma vanasi ano iniran ma Ban Anon mano ainen eriven betin aúkáke yo varé iyan mino. 16 Inká manáa yanayun ma on daró eravein mai vanasi ano ma ainen Tiyarafenui vaya iniren amusin é iyain mino. 17 Máan té iyan mifo vetíi arú ano ída námen aravukhan mi ída ayáká báé iyan mino. Máan tukhan mi Tiyarafenui vaya ma siyaintá ma uman nafi aufi ma erin maen ainen eraven ankamé iyan mino. 18 Manáa yanayun ma ayankun namampin eravein mai Tiyarafenui vaya ma iniyain mino. 19 * Mat 19:23-24Iniren ma vara ráke yana san ma in ineine ma erin maen Tiyarafenui vaya me ampiren ainen oré iyan mino. Moní ona van in nafi inká bara ráke yaná kokhon barano van in avúavá anon Tiyarafenui vaya me yaramádan ída aran iré iyan mino. 20 Inká kama varafin ma eravein danayun kayoi mai vanasi ano ma Tiyarafenui vaya iniren ma aran iré iyain kékái aní ukhen mino. Manáa ano teti (30) irákan inká manáa ano sikisti (60) iran inká manáa ano mana antareti (100) vá manáa moéken imádan é iyan mino.”
Daamu Ma Antúduan Kain Nan Ma Sian Baékein Baya Ino
(Ruku 8:16-18)
21 * Mat 5:15; Ruk 11:33Yisasi vetí ankan tiamemí, “Mana vanta ano ma yaamu antúduren kurafin ná kuferé iyan nafino. Áa sakhó aránaó pasá kaé iyan nafino. Ída ino. Takhókái kaé iyan mino. 22 * Mat 10:26; Ruk 12:2Minó daná ma aúpá ma váin nain mai ínaimpáké dákó inten mino. Mana vanta ano ma mana yaná dará dantin báin nain mai yaná ínaimpá afoká inten mino. 23 Átaren ma vantin ineno van inain mano áesin ná inino.”
24 * Mat 7:2Máa siren betin tiamemí, “Sireti ma vaya inire mai vayai ana kama e vá afová ono. Tiretí ankan ma ena nanin banta siamamesin maen Tiyarafenu ano máan avúaváká anan tiretin má amiren ena vá moéken aminten mino. 25 * Mat 13:12; 25:29; Ruk 19:26Manáa vantá ano inireya yoran baresin maen Tiyarafenu ano moéken afova aminten mino. Inká manáa vanta ano ma iniren doran ída varantin maen Tiyarafenu ano véin pintena mai ma mantáin nain afova yo varanten mino.
Danayun Ma E Ampamintá Ma Sian Baékein Baya Ino
26 Yisasi evaránen temí, “Tiyarafenui yafisimpin máan mi ukhen mino. Mana vanta ano yunan barafin danayun mo fafasen mino. 27 Pafa siren e váken inuran má bayan má intesá en ná ban nafi ída afová íkan mai yanayun mano veyantá e ampamen mino. 28 Mana ano ída ayaíkan barai ákonará anan mai yanayun mano e ampamen mino. E ampamaren araíen amun ana ódiaren aran imádákaren mi ínaimpáké afukhé iyan mino. 29 * Yoe 3:13; Rev 14:15Afu khakharé íkan ínaimpáké dunan duyasin damusí ma in maen mai vanta ano sope fóké mai yunan duyasé iyan mino.
Titó Daa Arantá Ma Sian Baékein Baya Ino
(Matiu 13:31-32; Ruku 13:18-19)
30 Yisasi evaránen temí, “Téi inté uresá Tiyarafenui Yafisin pintena vaya siamente rafuno. Mai vaya inte yaná kasá tian baerante rafuno. 31 Mana Yudia nanin bantai varafá ma mastati e sin daa ma vain mai aran aú an mi yakhen mino. Mai aran aú ano ída ena yaa aran aú an dakhen mifo véi sító aúi van mino. 32 Máan tukhan mi mana vanta ano ma mai aú dódan baren e ampamen kákaní uaren nun kayo ano ma kasaen o yomaniríen ayan dan orera uven konesí é iyan mino.”
33 Máan baya khayo fókéi vanasi ano ma kasaen afová oren avúaváká Yisasi ano vaya vaédiyan mana siamiyaren mino. 34 Banasifin ma váken mana vaya ída funtáden tiamiyaren mifo minó baya vaédiyan manan tiamiyaren mino. Ínaimpáké bei eyo iyampon kayo vá ana ma váken mi mai vayai ana sian amá uan amiyaren mino.
Yisasi Ma Kákan Uva Yo Siantein Baya Ino
(Matiu 8:23-27; Ruku 8:22-25)
35 Maí damú áau eraven inúpasí íkan Yisasi vetin tiamemí, “Eritifé non e khádé ena ufá oró tifano.” 36 Máa síkan betí ankan mai nanin banta me ampiren Yisasi ma kumantá ein bótifin un kumamen oríkan manáa voti kayo ano vetin dakhafen oren mino. 37 Oriyaré íkan kákan uva uaren non karantó en botifin avanen ódiaren mai votifin non mano víkaríen mino.
38 Máan tiyákan Yisasi mai voti oyampáke kanuká ánon kaúden bakharen mino. Bakharé íkan betí ankan beín avoren temí, “Aruso oe! Ádé anantá tetí ankan non ufuró tifanté umpo éi ídá mai van iniya fono.”
39 Máa síkan Yisasi e mantaaren uva asiyáken non nan temí, “Kípantiya! Púkekhano!” Máa siyain má uva kípan non mano evaránen púkekhen mino. 40 Máan turen Yisasi vei eyo iyampon kayo siamemí, “Pará tiretí ankan akhokho van iya fono. Tiretí ankampin mumunan ídá ban nafino.”
41 Máa síkan betí ankan kákantá akhokho van uren betiyan ten oreraen temí, “Ma vanta véi iyé bákan ná uva vá non má ano véin avaya iniyan nafino.”

*4:1: Mak 3:7-9; Ruk 5:1-3

*4:2: Mat 13:34; Mak 4:33-34

*4:12: Apo 28:26-27

*4:19: Mat 19:23-24

*4:21: Mat 5:15; Ruk 11:33

*4:22: Mat 10:26; Ruk 12:2

*4:24: Mat 7:2

*4:25: Mat 13:12; 25:29; Ruk 19:26

*4:29: Yoe 3:13; Rev 14:15