21
Yisasi Ma Kin An Daven Yerusaremí Ódein Baya Ino
(Maki 11:1-11; Ruku 19:28‑40; Yoni 12:12-19)
Yisasin má bei eyo iyampon kayo vá oriyaren Yerusaremí áde Orifí anurá Betfasí barurá o unen mino. O unaven Yisasi vei eyo iyampon kanan tianten temí, “Tiré kanan mesan barurá oresin ma mana donkin ma ayan nan kurantin arará bá ma van nain ná ayan nan utúde vá míkanan avire se varunarasá ereno. Eresin ma mana ano ma manáa vaya ma sinti vá tiré kanan máa ná teno, ‘Míkani yoran Bafampin ban mino’ ma sesin maen ainen mi siantanti avire erin nono.”
Máan ma ein manon pefá ma sakhanampa vanta oo ráké uaren ma máa sikhá ein mi kanaíen mino.
“Saioní nanin banta siameno.
‘Onano. Tiretí ankani kin mi eriyan mino.
Béi mana donkin ané kumamen aví ída van banta an daven eriyan mino.
Béi maen mana ané ída kumantá ein donkin amaniná kumamen eriyan mino.’ ” Sek 9:9
Eyo iyampon kanan mano oren mai ma Yisasi siameiní mo en mino. Máan turen mai donkin kan aviren meran betíi ayá au anamun daváden arará donkin ané kaúdan Yisasi mai yaró kumanen mino. Kumamen oriyákan kokhon nanin banta ano au anamun daváden aasá uvisen orin inká manáa ano yaa ayan tíkariyan uvisen orin en mino. Máan tiyákan kokhon nanin banta ano Yisasin aufá orin oyampá erin iyáken máa sen oovaremí,
“Devitin Anin avisá daní ino!”* Iburu vaya finte ‘Osana’ ma sikhein mai ‘avisá daní ino.’
“Bafan avíká ma eriyain banta vá avu uantano!” Íbo 118:25-26
“Dan uron ma vain Tiyarafenu avisá daní ono!”
10 Yisasi ma Yerusaremí barufin ódiyain má banasi ano anúden oreraen máa sen inaemí, “Ma vanta iye fino.”
11 Máa sen ina íkan mai ma oriyaré ein nanin banta ano semí, “Kariri varafá ma vain baru Nasaretíke sakhanampa vanta Yisasi ino.”
Yisasi Ma Kákan Monó Namun Pinte Ma Minó Daná Saríin Banta Kayo Yo Siantein Baya Ino
(Maki 11:15-19; Ruku 19:45‑48; Yoni 2:13-22)
12 Yisasi monó dafufin un pében ona ma sarí iyá ein banta kayo sianten mino. Moní ma arun miyan ma nun kayo yáken sarí iyaré ein takhó bá kará kayo vá béi vanaan karúdan oreraen mino. 13 Banaan karúdiyáken máa sen betin tiamemí, “Tiyarafenui vompon dóki ano máa sikhen mino, ‘Banta ano séin tima san amúkin namun nen tinten’ Ais 56:7
mifo siretí maman ‘umoyan banta kéká amasíi’ iya rono. Yer 7:11
14 Máan turen Yisasi kákan monó namumpin bákan auu yufúkukhein kéká bá arantan ma namu ukhein kayo vá ano véi vaintá eríkan kama uanten mino. 15 Máan tiyákan monó ánon banta kéká bá man baya ma afová ukhein banta kayo vá ano mai ma véi enará ukhein danasinta ma variyain oniyákan mai monó dafu finté iyamporinta kayo ano máa sen oovariyamí, “Devitin Anin avisá daní ino!” Máa síkan betí ankan ará namuen mino.
16 Ará namu iyáken Yisasin inaemí, “Ma iyamporinta ma siyain baya inká iniya nan nafino.”
Síkan Yisasi evaránen betin tiamemí, “Eyo séi iniyá umpo
‘minó arará iyamporinta anon éin aví daní é iyan ne’ Íbo 8:2
ma sikhein baya siretí ankan ídá Tiyarafenui vompon dóki fintena yankáke rafono.” 17 Máa siren béi Yerusaremí bá betin má me ampiren mai inuran Betaní barurá o varen mino.
Yisasi Ma Fiki Yaa Ana Asin Ma Kafurein Baya Ino
(Maki 11:12-14, 20-24)
18 Pe ákura suron Yisasi e mantaaren Yerusaremí evaránen oriyá íkan arafan puren mino. 19 Arafan puríkan béi onan mana fiki yaa ana aa akhempá baré íkan ádé oriven mai anafin onákan ída mana aran iren mifo anaa ana variyan baré íkan béi mai fiki yaa ana van temí, “Éi ída vá enádá bá aran irano!” Máa siyain má mai yaa ainen kafuren mino.
20 Kafuriyain má eyo iyampon kayo ano ódaren takhaen oreraen temí, “Inte uáken ná ma fiki anaa ainen kafuren nafino.”
21  * Mat 17:20; Ruk 17:6; Yon 14:12; 1Ko 13:2Máa sen ina íkan Yisasi evaránen betin tiamemí, “Téi fura siré tiretí ankan tiamiyá uno. Tireti ma ída kan ineine in ma fura seya mumunan uron ma inteya ma fiki yará ma eruna avúavá ana ída varan nompo ma anuyon nan ma e afáne un nompin orono ma sesin maen kasaen tiretí ma sinonaí inten mino. 22  * Mat 7:7-11; 18:19Tiretí ankan ma mumunan iya amúkinte mae mai ma varano van amúkin nona yaná baran nono.
Yisasini Ákona Van Ma Monó Átaru Namuntá Ma Ánoni Ukhein Banta Kéká Ano Ma Inaein Baya Ino
(Maki 11:27-33; Ruku 20:1-8)
23 Yisasi ma monó namuni yafufin un pében monó baya siamiyákan maen monó ánon banta kéká bá Isareri kayoi ánon banta kayo vá ano Yisasi vaintá eriven máa sen béin inaemí, “Éi inte ákona fosá mai yanasinta variyákeya inká iye anó éin mai yorarí ono siren ná mai ákona amikhen nafino.”
24 Máa sen ina íkan Yisasi evaránen betin tiamemí, “Tiretin má dere mana inain ina urékuya ma funtáde sisimiresí maéi mai ma yorarí ino van ma simikhein ákona ana siamenté uno. 25 Banasi ma monó non péantan mai ákona Yoni inte fákená mantaren nafino. Mai ákona maen Tiyarafenu fintesá erikharen nafi áa varará banta fintesá erikharen nafino.”
Máa síkan betíyan ten inen emí, “Mai setí ma ‘Tiyarafenu finté erikhen mino’ ma sékun maen mai véi máa sen tetin ina inten mino, ‘Mai fará Yonini vayará ída mumunan iya fono.’ 26  * Mat 14:5Máa sinten mifo mai setí ma ‘varará banta fintéi erikhen mino’ ma sékun maen mai Yoni mana sakhanampa vantan bákan minó ano afová ukhein mifo seti vanasi vará perá tifano.”
27 Máa siren betí ankan evaránen Yisasin tiamemí, “Tetí ankan ída afová ukhé tiféuno.”
Síkan Yisasi vetin tiamemí, “Mai séin má dere iye anó ákona simikhará doriya rafu mai siretin ída siamenté uno.”
Kan Anavasantá Ma Ovaéádan Baya Ino
28 Máa siren “tireti inte inin ná iniya rafono” sen inaemí, “Mana vanta ano ain iyampon kanan dákaren esékena iyampon mo máa sen tiamemí, ‘Tanin noe, saréa uvaini yunampin ná mo yorano.’
29 “Máa síkan mai iyampon mano semí, ‘Tifon kiyá uno,’ siren ineine uvákon den ínaimpáké oren mino.
30 “Máa siran be afóe ano ena iyampon baintá onóben mai ma sein baya ana mo síkan mai iyampon mano ‘eyo oronté uno’ siren ída oren mino.
31 “Mai iyampon kanan pinté iye anó be afóen oo yaiyen nafino.”
Síkan betí ankan temí, “Eséke ano ino.”
Máa síkan Yisasi vetin tiamemí, “Téi fura siré tiretin tiamiyá uno. Takisi varan banta kayo vá pamúku nanin arinta vá ano naren tiretin esanten Tiyarafenui yafisimpin oferanten mino. 32  * Ruk 3:12; 7:29-30Mai fara vara seyo, Yoni siretimpin afoká uven puntákein avúavá tiretin aní iya siretí ída ventá mumunan e ompo takisi varan banta kayo vá pamúku nanin arinta vá ano anan bentá mumunan en mino. Tiretí ankan mai ódare ompo ída ará baédeya ventá mumunan e ono.
Uvaini Yunan Anaará Ma Namu Yafisirí in Banta Kéká Pákena Ma Sian Baéádan Baya Ino
(Maki 12:1-12; Ruku 20:9-19)
33  * Ais 5:1-2“Ena ovaeran baya ifo vá tiretí ankan ná ineno. Mana vanta ano uvaini yunan dóden dafuí uren maen uvaini afu kúduren ma yasáden anu kasin nain masí maifin uáden inká dunan anará ma yafisin nain mana yan bain namun uvamá daren nentá bain barufá orono van iyáken manáa vanta kéká ano yafíantano van mai yunan anan me vetin ayampin kaen mino.” 34 O varé íkan uvaini aran kúdin damusí íkan maifin ma yoriyain banta kayo vaípákena uvaini aran ma kúduádan o varano van bei yoran banta kéká tiantan oren mino.
35 “Oríkan maen mai yunampin ma yoriyaré ein banta kayo ano mai yoran banta kéká dakhádan orera iyákan mana fákaren ankamen ena aruan puren inká ena onámaná ankamádan puren mino. 36 Máan turan mai yunan ana afóe ano evaránen pe ma siantan orikhá ein esantaren kokhon doran banta siantan oríkan maen mai yunampin ma yoriyaré ein kayo ano mai ma fefá ma ukharé ein avúavá ana mai yoran banta kayo amaniná kaen mino. 37 Máan mana iyaimpin ‘te sanin avayan ininten mino’ siren dunan afóe ano ínaimpáké be anin tiantan mai kéká baípá oren mino.
38  * Mat 27:18“Oríkan maen mai yunampin ma yoran banta kayo ano ve anin ódaren betiyan máa sen oreraemí, ‘Ma vanta anon minó be afóen nina yanasinta varanten mifo erí tifé béin aruan púdé benina yanasinta vará tifano.’ 39  * Ibu 13:12Máa siren betí ankan béin pákaren mai yunan dafu fintena yarifen akhempá morúden aruan puren mino.
40 “Máan ten mifo siretí ankan inte esá té iniya rafono. Ínaimpá mai uvaini yunan afóe ma eriven maen mai yunampin ma yoriyá ein banta kayo amaniná inte yaná avúavasá kainten nafino.”
41 Máa síkan betí ankan béin tiamemí, “Mai ma namu avúavá barein banta kayo me aruan púden maen uvaini aran ma kúdin damú ma erintin ma kúduren bariyan ma véi siran nain máa uvaini aran ma kanaíen béin ameren kéká ayampin mi mai yunan ana kainten mino.”
42  * Rom 9:33; 1Pi 2:6-8Máa síkan Yisasi vetin tiamemí, “Tiretí ankan ídá Tiyarafenui vompon dókifin ma ma vaya vain mai yankáke fono. Mai vaya máan mi sikhen mino,
“ ‘Má uvaran banta kayo ano ma yo maman karúdein onámaná ano
maman má dádaimpin mana ákona onámanasí ukhen mino.
Mai Bafan mánon máan turan
mai anon tetin tivorá kama ukhen mino.’ ” Íbo 118:22-23
43 “Máan tukhái séi siretin tiamiyá uno. Tiyarafenu ano siretí ankan ayan pintena vei yafisin baru e yafiaren maen maifin ma kamaen aran iran nain nanin bantan aminten mino. 44 Banta ano ma mai onámaná daró ma erave ankaminona ano kisikhasi inono. Inká mai onámaná ano ma mana vanta amaniná ma eravinten ankaman tafin tafin uádanten mino.”* Manáa feanten bompon dókifin mai vesi ída van mino.
45 Yisasi ma yunan anará namu yafisirí in banta kayorá ma sian baerein baya van monó ánon banta kéká bá Farasisi kayo vá ano setin nan mi siyan mino sen afovaen mino. 46 Afová uren betí ankan Yisasin pákano van en mifo vanasi ano Yisasi nan sakhanampa vanta ino sen iniyákan mai van betí ankan banasi van péden ifá en mino.

*21:9: Iburu vaya finte ‘Osana’ ma sikhein mai ‘avisá daní ino.’

*21:21: Mat 17:20; Ruk 17:6; Yon 14:12; 1Ko 13:2

*21:22: Mat 7:7-11; 18:19

*21:26: Mat 14:5

*21:32: Ruk 3:12; 7:29-30

*21:33: Ais 5:1-2

*21:38: Mat 27:18

*21:39: Ibu 13:12

*21:42: Rom 9:33; 1Pi 2:6-8

*21:44: Manáa feanten bompon dókifin mai vesi ída van mino.