3
Ang mga ana tang Dios
Isipen mi lamang mga monopag kabael tang paggegma ang pinaita tang Dios ang Tatay ong yaten! Aggoyan ita nandia ang mga ana na. Ig matod ka kaman sia. Piro ang mga taw ang sakep tang kalibotan ang na, indi gata-wanan nira mga sinopa enged tanandia. Animan yay na ang itang mga ana na, indi ita ka gailala nira. Mga agmaleno, ana ita ra ka kaman tang Dios, ig indi pa mata-wanan mga monopa tang magimong matod ang pagkabetang ta ong ori. Piro gata-wanan ta ang magimo itang kapario ni Cristo ong pagbalik na tarin, tenged itaen ta tanandia mga monopa tanandia ong kamatodan. Ang tanan ang mga taw ang pamagtalig ang maning ta si tang mainabo, pamagprosigir ang magimong limpio tang kaboi nira, pario ni Cristo ang andang pisan ay kasalanan na.
Ang kada taw ang pagboat ta kasalanan, gakontra na tang Katobolan tang Dios. Tenged ang mangontra ong tobol tang Dios ya ra enged tang maliag yaning tang kasalanan. Gata-wanan ming napaning si Cristo tarin ong kalibotan para komiten tang mga talak ta, ig anda enged ay tatalak na. Animan ang taw ang indi agpalbag ong ni Cristo, indi magpadayon ang magboat ta kasalanan. Piro ang taw ang pagpadayon ang pagboat ta kasalanan, indi gaita ong ni Cristo ig indi gailala na mga monopa si Cristo.
Mga anao, indi amo paloko maski ong ninopa. Mato-lid tang taw ang pagboat ta mato-lid, pario ni Cristo. Piro ang pagboat ta kasalanan ana ni Satanas. Tenged si Satanas asing primiro pa, pagboat dang lagi ta kasalanan. Piro napaning tarin tang Ana tang Dios para langgaen na tang obra ni Satanas.
Ang taw ang rinisibi tang Dios bilang ana na indi ra magpadayon ang magkatalak, tenged may ba-long kaboi na ang nagalin ong Dios. Ig tenged ang Dios ya ray Tatay na, indi ra poiding magpadayon ang magkatalak. 10 Tarin mailala ta mga sinopa tang mga ana tang Dios ig sinopa tang mga ana ni Satanas--ang maski sinopang indi pagboat ta mato-lid obin indi paggegma ong mga logod na, tanandia belag ta ana tang Dios.
Mamaggeregman ita
11 Narin tang toldok ang naba-yan mi asing primiro pa, ang mamaggeregman ita. 12 Indi ita magpatolad ong ni Cain. Tanandia ana ni Satanas, ig pinatay na tang ari na.* 3:12 Ang istoriang na natetenged ong da Cain ni Abel mabasa ta ong Genesis 4:1-16. Angay? Tenged anday sasayod tang mga boat na, piro mato-lid tang ari na.
13 Animan, mga logod, dapat indi amo mangabereng mga ang taw ang sakep tang kalibotan ang na, anday paggegma nira ong nindio. 14 Gata-wanan ta ang indi ita ra gasakepan tang kamatayen kondi maboi itang anday kataposan, tenged agmalen ta tang mga logod. Piro ang taw ang indi paggegma ong mga logod gabo-wan pa ka enged ong gaem tang kamatayen. 15 Ang taw ang anday paggegma na ong tatang logod pario tang manigpatay ta taw. Ig gata-wanan mi ang manigpatay ta taw, anda enged ong nandia tang kaboing anday kataposan. 16 Tarin gitaen ta mga monopa enged tang paggegma--binolontad ni Cristo tang kaboi na para ong yaten. Ig dapat lamang ang ibolontad ta ka tang mga kaboi ta para ong mga logod ta. 17 Mandian, mga may taw ang may kaya na ig may inita na ang tatang logod ang pangaministiran, piro indi nate-bek ong nandia, inding pisan maning nang aggegman na tang Dios. 18 Mga anao, indi ita maggegma ong bitala obin ong anga ta lamang, kondi ipaita ta ong mga boat ta ang matod tang paggegma ta.
Tomalonga ong Dios ang masinlo tang kinaisipan ta
19 Animan mga agpaita ta tang paggegma ta ong mga boat ta, asia masigoro ita ang pamagosoy ita ong kamatodan, ig matalonga ita ong Dios ang masinlo tang kinaisipan ta. 20 Ig maski midio ang kinaisipan ta pagbandan ong sadili ta, ang Dios mas makagagaem pa ong kinaisipan ta. Ig tanandia gatako tang tanan. 21 Mga agmaleno, mga ang kinaisipan ta indi ra pagbandan ong yaten, matalonga ita ong Dios ang anday eled ta. 22 Ig maski onopay pa-dolon ta ong nandia, i-dol na ong yaten tenged agtomanen ta tang mga tobol na ig agboaten ta tang mga kaliliagan na. 23 Ig narin tang tobol na, ang magto ita ong Ana nang si Jesu-Cristo ig mamaggeregman ita, pario ka tang sinobol ni Cristo. 24 Ang tanan ang pamagtoman ong mga tobol tang Dios, indi agpalbag ong Dios, ig ang Dios indi ka agpalbag ong nira. Ig tenged ong Ispirito Santo ang sindol na ong yaten, gata-wanan ta ang tanandia pirmi ong yaten.

*3:12 3:12 Ang istoriang na natetenged ong da Cain ni Abel mabasa ta ong Genesis 4:1-16.