2
Si Cristo magpakiloy para ong yaten
Mga anao, agsosolato ong nindio tang mga bagay ang asia agod indi amo magkatalak. Piro mga may magkatalak, may magpakiloy ong Dios ang Tatay para ong yaten. Anday doma, si Jesu-Cristo ang mato-lid. Tenged si Cristo mismo tang sinagda agod mapatawad tang mga kasalanan ta, ig belag lamang tang yaten, kondi ang kasalanan tang mga taw ong bilog ang kalibotan.
Gasigoro itang gailala ta ra tang Dios mga agtomanen ta tang mga tobol na. Mga may taw ang ganing, “Gailalao tang Dios,” piro indi agtomanen na tang mga tobol na, bo-lien tang taw ang asi, ig anda ong nandia tang kamatodan. Piro ang taw ang pagtoman tang bitala tang Dios, yay ang matod ang paggegma ong nandia, ig anday korang tang paggegma na. Tarin mata-wanan ta mga na-pen ita ra ong Dios: Ang taw ang ganing ang na-pen da ono ong Dios, dapat ang mangaboi pario ni Jesu-Cristo.
Ang ba-long tobol
Mga agmaleno, ang tobol ang nang agsosolato ong nindio ang mamaggeregman amo belag ta ba-long tobol, kondi dati rang laging tobol ang sindol ong nindio asing ba-lo among namagto ong ni Jesus. Naba-yan mi rang lagi na. Piro ang agsosolato ong nindio mandian midio ba-long tobol ka kaman, tenged inita amen tang kamatodan na ong kaboi ni Cristo ig mandian aggitaen ta ka ong nindio. Tenged galipat da tang maki-lep ig loloa ra tang matod ang kayagan.
Ang taw ang ganing ang tanandia gaboi ono ong mayag, piro anday gegma na ong mga logod, tanandia gabo-wan pa ka enged ong maki-lep. 10 Ang taw ang paggegma ong logod na yay ang gaboi ong mayag, ig anda ray magimong dailan ang tanandia magkatalak. 11 Piro ang indi paggegma ong logod na gabo-wan pa ong maki-lep. Midio pangarap-karap tanandia ang indi gata-wanan na tang paningan na, tenged binoray da tanandia tang maki-lep.
12 Agsolatan amo yen, mga anao, tenged pinatawad da tang mga kasalanan mi tenged ong ni Cristo.
13 Agsolatan amo yen, mga tatay, tenged gailala mi tanandia ang atan dang lagi, asing impisa pa lamang tang tanan ang bagay.
Agsolatan amo yen, mga soltiros, tenged dineg mi ra si Satanas.
14 Omaneno pa. Agsolatan amo yen, mga anao, tenged gailala mi tang Dios ang Tatay.
Agsolatan amo yen, mga tatay, tenged gailala mi tanandia ang atan dang lagi, asing impisa pa lamang tang tanan ang bagay.
Agsolatan amo yen, mga soltiros, tenged mapopoirsa amo, ig indi galipat ong nindio tang bitala tang Dios. Animan dineg mi si Satanas.
15 Indi malen mi tang kalibotan ang na asta ang mga bagay tarin ong kalibotan. Tenged ang taw ang pagmal ong kalibotan indi pagmal ong Dios ang Tatay. 16 Tenged ang mga bagay tarin ong kalibotan--pario tang mga anday sasayod ang galiliagan tang mga sadili ta, ang mga gawilian tang mga mata ta, ig ang mga bagay ang agpambog ta mga taw--ang tanan ang asia indi pagalin ong Dios ang Tatay. Asia pagalin tarin lamang ong kalibotan. 17 Malipat tang kalibotan ig ang tanan ang mga galiliagan tang tawan na, piro ang taw ang pagboat tang kaliliagan tang Dios yay ang maboing anday kataposan.
Ang kontra-Cristo
18 Mga anao, alenget da tang kataposan tang kalibotan. Naba-yan mi ra ang komabot tang kontra-Cristo. Mandian ngani doro rang limindoang mga kontra-Cristo. Animan gata-wanan ta ang alenget da tang kataposan. 19 Ang mga taw ang asi, belag dang lagi ta matod ang mga karomanan ta. Animan namansibelag tanira ong yaten. Asia, mga tanira matod ang mga aroman tang lagi, indi tanira namansibelag ong yaten. Piro namagalin tanira, animan mayag ong mga mata ta ang tanirang tanan belag ta karomanan ta.
20 Piro yamo, gaintindian mi tang kamatodan, tenged sindol da ong nindio tang Ispirito Santo. 21 Animan pagsolato ong nindio, belag ta tenged ang indi gata-wanan mi tang kamatodan, kondi tenged gata-wanan mi ra sia. Ig gata-wanan mi ka, anday bo-li ang magalin ong kamatodan.
22 Mandian, sinopa tang bo-lien? Ang bo-lien yay ang ganing ang si Jesus belag ono tang Cristo.* 2:22 Ang bitalang “Cristo” tatang titolo ang sindol ong ni Jesus bilang ang pinilik tang Dios para maglibri ong mga taw ong kasalanan nira ig maggaem ong tanan-tanan. Telekan ka ong Bokabolario. Ang mga taw ang maning atan, tanira tang mga kontra-Cristo, ang indi pangilala ong Dios ang Tatay ig ong Ana na. 23 Ang indi pangilala ong Ana, indi ka gailala ong Tatay. Piro ang pangilala ong Ana, gailala ka ong Tatay na.
24 Animan iloak mi ong popotokon mi tang sinoldok ong nindio asing primiro. Asia indi amo malbag ong Ana ig ong Tatay na. 25 Ig narin tang pinangako ong yaten ni Cristo--ang kaboing anday kataposan.
26 Ang mga bagay ang nang agsosolato ong nindio yay ang natetenged ong mga taw ang galiliag din ang manloko ong nindio. 27 Piro yamo, sindolan amo ni Cristo tang Ispirito Santo, ig tanandia indi enged palbag ong nindio. Animan belag da ta kaministiran ang may doma pang magtoldok ong nindio, tenged ang tanan ang mga bagay agtotoldok ong nindio tang Ispirito Santo. Ig matod tang agtotoldok na, belag ta kabo-lian. Animan, pario tang sinoldok na ong nindio, indi amo palbag ong ni Cristo.
28 Animan, mga anao, indi ita ra palbag ong ni Cristo, agod ong pagbalik na ong kalibotan indi ita maeyak. Ig ong pagkabot na indi ita maeyak ang tomalonga ong nandia. 29 Gata-wanan ming si Cristo mato-lid. Animan dapat mata-wanan mi ka, ang tanan ang pamagboat ta mato-lid mga ana ka tang Dios.

*2:22 2:22 Ang bitalang “Cristo” tatang titolo ang sindol ong ni Jesus bilang ang pinilik tang Dios para maglibri ong mga taw ong kasalanan nira ig maggaem ong tanan-tanan. Telekan ka ong Bokabolario.