Pa-kaw ang Bitala ong
Primirong Solat ang nagalin ong ni
Juan
Ang Primirong Solat ang nagalin ong ni Juan may doroang toldok na ang dorog kaimportanti para ong mga namagrisibi tang solat ang na. Primiro, kaministiran ang mamagtarabid-tabid tanira ta masinlo bilang mga taw ang na-pen da ong Dios ig ong Ana nang si Jesu-Cristo. Yadoa, indi dapat pareten nira tang maling mga toldok ang manlangga lamang tang masinlong pagtarabid-tabidan nirang asi. Sigon ong maling agtotoldok ong mga kaldaw ang asi, ang kalibotan ono poros malain. Animan ono, mga ang tatang taw tarin da ong kalibotan, maliag yaning natalidan da tanandia ta anday sayod. Animan si Jesus ono, indi poiding nagimong taw ang matod, tenged tanandia poros mo-ya. Belag lamang ta sia tang mga agtotoldok nira. Ganing pa tanira ang belag ta kaministiran ang magboat ita ta mo-ya, ig maski indi ita maggeregman ong tata may tata. Sia ono anday kaso, basta gailala ta tang Dios.
Piro ganing si Juan kabo-lian tang mga toldok ang asia. Ong kamatodan, si Jesus nagimong taw ang matod. Ig mga pamaggegma ita ong Dios ang Tatay, ig pamagto ita ong Ana nang si Jesus, indi maimong indi ita mamaggeregman ong tata may tata.
1
Ang Bitalang pagtorol ta kaboi
Pagsolat ami ong nindio natetenged ong Bitalang pagtorol ta kaboi. Tanandia atan dang lagi, ba-lo pa lamang nagimpisa tang tanan ang mga bagay. Naba-yan amen tanandia ig inita amen ong mga mata amen. Natelekan amen ig nabiotan pa ong mga kalima amen. Tanandia, ang yay ang agpagalinan tang kaboi, napaita ra ig mismong inita amen. Animan pagpamatod ig pamalita ami ong nindio tang natetenged ong nandia, ang yay ang Kaboing anday kataposan. Tanandia aroman ang lagi tang Dios ang Tatay, ig napaita ra ka ong yamen. Agbabalita amen ong nindio tang naita ig naba-yan amen agod ma-pen amo ong masinlong pagtarabid-tabidan amen ong Dios ang Tatay ig ong Ana nang si Jesu-Cristo. Ig pagsolat ami ka ong nindio mandian agod magimong bogos tang kambengan ta.
Mangaboi ong mayag
Narin tang naba-yan amen ong ni Jesu-Cristo, ig ang agbabalita amen mandian ong nindio: Ang Dios mayag, ig andang pisan ay maki-lep ong nandia. Mga ganing itang pamagtabid-tabid ita ong Dios piro pamangaboi ita pa ong maki-lep, maliag yaning pamagbo-li ita ig indi ita pamagosoy ong kamatodan. Piro mga pangaboi ita ong mayag, pario tang Dios ang gistar ka ong mayag, asia masinlo tang pagtarabidan ta ong tata may tata, ig limpion na tang tanan ang mga kasalanan ta ong dogo tang Ana nang si Jesus.
Mga ganing itang anday talak ta, aglokon ta lamang tang mga sadili ta, ig anda ong yaten tang kamatodan. Piro mga aminen ta tang mga talak ta, mataligan ta tang Dios ang magpatawad ig maglimpio ong yaten ong tanan ang mga boat tang anday sasayod, tenged mato-lid tanandia. 10 Mga ganing itang anday talak ta, agboaten ta tang Dios ang bo-lien, ig agbaliwalaen ta tang bitala na.