3
Ang pagbalik tang Gino
Mga agmalenong mga logod, na yadoa rang solato ong nindio. Ig ong doroang solatong narin, pinrosigirano ang ipademdem ong nindio tang mga bagay ang narin agod poawen tang mga limpiong kinaisipan mi. Galiliagong demdemen mi tang inaning tang mga sagradong propita tang Dios asing tokaw, ig ang mga tobol tang yaten ang Gino ig Maniglibri ang pinakabot tang mga apostolis ang sinobol na ong nindio. Primiro ong tanan, dapat ang mata-wanan mi nga ong oring mga kaldaw imodan amo tang mga taw ang pamangaboi sigon ong sadiling anday sasayod ang kaliliagan nira. Insolton amo nira ang ganing, “Ganing amo, si Cristo nangakong magbalik. Ta, ong ayra ta mandian? Ang mga ginikanan ta nangapatay da, piro maski monopa tang pagkabetang tang tanan ang bagay, mimpisa pa asing bindoat tang kalibotan, ya pa ka enged asta mandian.” Piro ang agganing nirang asi ang anday pagoman, belag ta matod. Agbaliwalaen nira tang kamatodan nga ang langit may ang tanek naimo asing tokaw ong gaem tang bitala tang Dios. Ig ong tatang bitala na bindoat na tang tanek magalin ong wi ig ong ka-ngan tang wi. Maning ka ta si, ginamit tang Dios tang wi agod bonawen na ig distroson ong mabael ang ba tang dating kalibotan. Ig ong gaem ka tang bitala na, ang langit may ang tanek ang aggitaen ta mandian, magpadayon pa asta ra lamang ong kaldaw ang tolpokan da ong makaeled ang apoy. Mainabo narin ong pagkabot tang kaldaw nga ang mga taw ang malalain ig indi pamangilala ong Dios osgaran da ig silotan.
Piro demdemen mi narin, mga agmaleno: Para ong Gino, ang tang kaldaw pario ong tang ribong takon, ig ang tang ribong takon magang tang kaldaw lamang. Animan ang Gino indi pagpabaya-baya ong mga pinangako na, pario tang aggisipen tang doma, kondi agpaita na ong nindio tang māboat ang pasinsia na. Pagelat lamang tanandiang magtogat tang tanan ang taw ong mga talak nira, tenged indi tanandia galiliag ang may malbag ong nandia ig silotan asta ong anday kataposan.* 3:9 “silotan asta ong anday kataposan.” Maliag yaning, silotan don ong impirno, asta ong tanopa.
10 Magbalik ang enged tang Gino, ig ang pagkabot na pario ong tatang takawan, ang indi mata-wanan ta mga tanopa. Ong kaldaw ang asi, makaeled tang dageb ang ba-yen ig golpi lamang malipat tang langit. Masirok tang kaldaw, ang bolan ig mga bitokon, ig ang tanan tarin ong kalibotan, asta ang kalibotan mismo, mapogdaw ang enged. 11 Tenged maning ta sia tang kataposan tang tanan ang bagay, animan dapat prosigiran ming mangaboing limpio ig madinioson, 12 mintras pamaglangkag amo ong Kaldaw ang magbalik tanandia. Ig boaten ta tang tanan ang masarangan ta agod madaling komabot tang kaldaw ang asi. Ong kaldaw ang asi, ang langit sirokon ig malipat, ig ang tanan ang gitaen don mangatonaw da lamang ong kinit. 13 Piro sigon ong pangako tang Dios, may ba-long langit ig ba-long tanek ang aggelaten ta, ig ang tanan don poros mato-lid ong pama-dek na.
14 Animan, mga agmaleno, mintras pamagelat amo tang kaldaw ang asi, prosigiran ming pirming masinlo tang pagigtabid mi ong Dios, limpio amo ong pama-dek na, ig anday sarawayen na ong nindio. 15 Demdemen mi enged nga ang Gino midio pagpaboay ong pagkabot na tenged lamang pagtorol pa ta logar ong mga taw agod malibri tanira ong silot ang komabot. Ya kay ang inaning tang agmalen tang logod ang si Pablo ong solat na ong nindio, sigon ong kinata-wanan ang sindol ong nandia tang Dios. 16 Ig ya kay ang inaning na ong tanan ang mga solat na, ong pagsambit na tang mga bagay ang na. Ong bagay, may domang inaning ni Pablo ong mga solat na ang maliwag ang maintindian. Animan ang mga taw ang korang tang pangintindi nira ig indi gangatako tang kamatodan, pamagtorol ta maling maliag yaning, pario tang agboaten da nira ong doma pang mga parti tang Sagradong Kasolatan. Ong maning don, pamagekel lamang tang sadili nira ong impirno!
17 Piro mga logod, gata-wanan mi ra tang natetenged ong mga bagay ang na. Animan magandam amo agod indi amo maekelan ong maling toldok tang mga taw ang anday prinsipio nira. Tenged mga magtoman amo ong nira, malipat ong nindio tang sigorado ig masinlong pagkabetang mi bilang mga pinilik tang Dios. 18 Animan magpadayon amo ong pagto ig ong masinlong ogali agod marisibi mi enged tang tanan ang kaloy ni Jesu-Cristo, ang yaten ang Gino ig Maniglibri, ig agod mas mailala mi pa enged tanandia. Dayawen ta tanandia mandian asta ong anday kataposan! Amen.

*3:9 3:9 “silotan asta ong anday kataposan.” Maliag yaning, silotan don ong impirno, asta ong tanopa.