5
Pandeg ita ong tabang tang pagto ta
Ang mga taw ang pamagparet ang si Jesus tang Cristo,* 5:1 “Cristo.” Telekan ong Bokabolario. tanira mga ana tang Dios. Mandian, ang sinopay pagmal ong tatay, magmal ka ong mga ana na. Mga agmalen ta tang Dios ig agtomanen ta tang mga tobol na, asia masigoro ita ang malen ta ka tang mga ana na. Tenged ang matod ang pamaggegma ong Dios, ya ray ang mga pamagparet tang mga tobol na. Ig belag ka ta mabelat tang mga tobol na. Tenged itang tanan ang mga ana tang Dios, pandeg ita kontra ong malain ang sikad tang kalibotan ang na. Deg ita ka kaman tenged mismo ong pagto ta. Ig sinopa tang pandeg kontra ong kalibotan? Anday doma, ang mga taw ang pamagparet ang si Jesus Ana tang Dios.
Ang pamatod natetenged ong ni Jesu-Cristo
Si Jesu-Cristo tang napaning tarin ong kalibotan. Tanandia mismo tang binoniagan ong wi, ig tanandia ka tang nagpatorok tang dogo na ong kamatayen na. Ang Ana tang Dios indi lamang binoniagan ong wi, kondi nagpatorok pa tang dogo na. Agpamatodan tang Ispirito ang narin matod, tenged kamatodan lamang tang agganing tang Ispirito. Bali tolo tang pagpamatod natetenged ong ni Jesus mga sinopa tanandia— ang Ispirito, ang wi, ig ang dogo. Ig ang tolong asia pamagoroyonan ong pagpamatod nira. Agpareten ta tang pamatod tang mga taw. Piro mas mabelat pa enged tang pamatod tang Dios, tenged asia pamatod tang Dios mismo ang agto-dol na natetenged ong Ana na. 10 Animan, ang taw ang pamagto ong Ana tang Dios pamagparet ka ong pamatod tang Dios. Piro ang indi magparet, agboaten nirang bo-lien tang Dios, tenged indi agpareten nira tang pamatod na natetenged ong Ana na. 11 Ig maning ta na tang pamatod tang Dios--aggoldan ita nandia ta kaboing anday kataposan, ig ang kaboing na pagalin mismo ong Ana na. 12 Ang taw maboi ang anday kataposan mga ang Ana tang Dios asi ong nandia. Piro mga anda ong nandia tang Ana tang Dios, anda ka ong nandia tang kaboing anday kataposan.
Ang kaboing anday kataposan
13 Agsosolato tang mga bagay ang na ong nindio, yamong mga pamagtalig ong Ana tang Dios, agod mata-wanan ming may kaboi mi rang anday kataposan. 14 Panalig da tang nem ta mga lelenget ita ong Dios, tenged gata-wanan ta mga ang agpa-dolon ta kompormi ong kaliliagan na, pama-yan ita nandia. 15 Ig mga gata-wanan ta ang agpama-yan ita nandia, masigoro ita kang i-dol na tang agpa-dolon ta.
16 Mandian, mga may itaen ming tatang logod ang pagboat ta kasalanan, ipangadi mi tang taw ang asi, ig oldan tanandia tang Dios ta ba-long kaboi. Ang agsambiteno yay ang taw ang pagboat ta kasalanan ang indi magekel ta kamatayen ang anday kataposan. Tenged may kasalanan ang magekel ta kamatayen, ig indio ganing ang ipangadi mi tang taw ang pagboat ta maning atan. 17 Kasalanan tang tanan ang mga boat ang anday sasayod. Piro may kasalanan ang indi magekel ta kamatayen.
18 Gata-wanan ta, ang mga taw ang nagimong ana ra tang Dios, indi ra magpadayon ang magboat ta kasalanan. Tenged agta-lingan tanira ni Jesu-Cristo, ig indi tanira matandeg ni Satanas.
19 Ig gata-wanan ta ang ana ita ra tang Dios, maski ong gaem ni Satanas tang tanan ang taw ong kalibotan ang indi pangilala ong Dios.
20 Ig gata-wanan ta pa ang napaning tarin tang Ana tang Dios ang nagpaintindi ong yaten agod mailala ta tang matod ang Dios. Animan nanga-pen ita ra ong matod ang Dios bilang mga nanga-pen da ong Ana nang si Jesu-Cristo. Tanandia tang matod ang Dios, ig pagtorol ta kaboing anday kataposan.
21 Mga anao, palawid amo lamang ong belag ta Dios ang matod. 5:21 Poidi kang maliag yaning: palawid amo ong mga dios-diosan.

*5:1 5:1 “Cristo.” Telekan ong Bokabolario.

5:21 5:21 Poidi kang maliag yaning: palawid amo ong mga dios-diosan.