Pa-kaw ang Bitala ong
Yadoang Solat ang nagalin ong ni
Juan
Ang sinolatan ni Juan ong Yadoang Solat na ay tatang “pinilik ang babay” asta ang mga ana na (birsikolo 1). Sigon ong doma, ang matod ang agsambiten ni Juan ong mga bitalang asia ay tatang gropo tang mga pamagto ong ni Jesus ong oras ang asi. Ang kaimportantian ang toldok ong ge-ley ang solat ang narin yay ang dapat mamaggeregman ita ong tata may tata, ig indi dapat magparet ong mga bo-lien ang mga manigtoldok.
1
Ang pagsolat ta na yo, tata ong mga mepet ang pamangolokolo ong mga pamagto ong Dios.
Pagsolato ong nio, pinilik ang babay, asta ong mga ana mo. Matod ang agmalen amo yen. Ig belag lamang ta yo tang pagmal ong nindio, kondi ang tanan ang gailala ong kamatodan. Agmalen amo yen tenged ong kamatodan ang narisibi ta, ig narin da ong yaten asta ong tanopa.
Balampa pirmi ong yaten tang kaloy, kate-bek, ig kao-yan ang pagalin ong Dios ang Tatay ig ong ni Jesu-Cristo ang Ana na mintras pamagosoy ita ong kamatodan ig pamaggeregman ita.
Ang kamatodan ig ang pagigegma
Galipayo ta mo-ya ang initao tang doma ong mga ana mo ang pamagosoy ong kamatodan, pario tang sinobol ong yaten tang Dios ang Tatay. Ig mandian, aggalangen ang babay, may ipakiloyo rin ong nio. Naning agsosolato ong nio belag ta ba-long tobol, kondi dati rang tobol ang sindol ong yaten asing primiro, ang mamaggeregman itang tanan. Maning ta na tang sinobol ong nindio asing primiro pa, ang mamaggeregman amo. Mga matod ang aggegman ta tang Dios, maliag yaning tomanen ta ka tang mga tobol na.
Doro rang mga taw ang manloloko ang namagwasag tarin ong kalibotan, ang indi pamagparet ang si Jesu-Cristo nagimong taw. Ang mga taw ang maning atan manloloko ig mga kontra-Cristo. Animan pandam amo agod indi malipat tang binedlayan mi, kondi bogos ang marisibi mi tang primiong aggelaten mi ang magalin ong Dios.
Ang taw ang paglampas ig agbo-wanan na tang mga sinoldok ni Cristo, anda ong nandia tang Dios. Piro ang taw ang pagpadayon ang pagosoy ong mga sinoldok ni Cristo, indi tanandia galbag ong Dios ang Tatay asta ong Ana na. 10 Animan mga may taw ang agpaning ong nindio ig ang agtotoldok na ay parti ong toldok ni Cristo, indi padayonon mi ong pamalay-balay mi ig indi risibien mi. 11 Tenged ang maski sinopay magrisibi ong nandia, gapil da ka ong mga boat nang anday sasayod.
Oring mga bitala
12 Doro pa rin tang yaningo ong nindio, piro mo-ya pa indi ra isolato. Pagtaligo ang mapamisitao atan ig mapagarampang-ampang ita ta masinlo agod magimong bogos tang kambengan ta.
13 Pagpakomosta ong nio tang mga ana tang logod mong babay ang pinilik ka tang Dios ang pario mo.