5
Mga toyon ong ni Timoteo bilang tatang pangolokolo
Ang mga mepet ang lali, indi bitalan mo kondi ampangan mo lamang tanira ang pario ta tatay mo. Ig ang mga soltiros, ibilang mong midio ka mga logod mo. Ya ka ang mga mepet ang babay, galangen mong pario ta nanay mo, ig ang mga soltiras pa ibilang mong midio ka mga logod mo, ang dapat dorog ka limpio tang ogali mo ong nira.
Galangen mo ka ig tabangan tang mga babay ang balo ang anda ray pagasikaso ong nira. Piro mga may ana na obin ampo, dapat tanira ra lamang tang magasikaso ong nandia. Maning atan tang primirong obligasion nira ong Dios ang dapat mata-wanan nira, ang magtabang ong sadiling pamilia nira ig magbelet ong ginikanan nira, tenged maning atan tang galiliagan tang Dios. Ang balo ang anda ra enged ay pagasikaso ong nandia, Dios da lamang tang agtaligan na, ig kaldaw may labi pagampo tanandia ig pama-dol ta tabang. Piro ang balong anday domang aggintindien na kondi ang sadili nang kalipayan, maski boi pa tanandia, ong pama-dek tang Dios patay da. Animan ipatoman mo ong mga pamagto atan tang mga tobol ang na, agod anday maning tang mga taw ong nira. Mga may tatang taw ang indi pagintindi ong mga kaparintian na, labi ra enged ong sadiling pamilia na, midio agtaliodan na ra ka tang pagto na ong Dios, ig nagimong malain tanandia sobra pa ong mga taw ang indi pamagto.
Mandian, ong listan mo tang mga babay ang balo ang dapat tarabangan tang mga pamagto, ang igapil mo atan mga balo lamang ang mimpisa ong enem ang polok ang takon tang idad na ig naminta lamang napakatawa.* 5:9 Ang “naminta lamang napakatawa”, mga ong bitalang Grigo, poidi kang maliag yaning: indi napangonlali 10 Dapat ilalado tanandia ong pagboat ta mo-ya, pario tang napabael na ta osto tang mga ana na, nagamoma ta mo-ya ong mga bisita, nagpadibabak tanandiang nagsirbi ong mga sinakepan tang Dios, naglipay ong mga agliwagan, ig nagprosigir ong pagboat ta maski onopang kao-yan.
11 Piro ang mga balong mamola pa, inding lagi igapil mo ong listan. Tenged mga komabot si tang kaliagan nirang magpakatawang oman, pabayan da nira tang pagsirbi nira ong ni Cristo. 12 Animan osgaran tanira tenged pinalpatan nira tang pangako nira asing primiro ong ni Cristo ang magsirbi lamang ong nandia. 13 Mapagadal pa tanirang magtinamad-tamad ig mamaglibot-libot ong mga kababalayan. Ig ang anday sayod pa, mamagtsismis da ig mamagpalabet ong kaboi ta doma, oman mamagiristorian ta mga bagay ang belag ta dapat ang arampangen nira. 14 Animan ang kaliagano, mo-ya pa pakatawa ra lamang tanirang moman, magkatinir pa tanira ta ana, ig magintindi tang sadiling pamalay-balay nira, agod ang kasoay ta anday maning nira. 15 Agganingo na tenged may domang mga balo atan ang agpalawid da ong Dios, ig si Satanas da tang aggosoyon nira. 16 Animan, mga may babay ang pagto ong ni Cristo ig may parinti nang balo, ang babay ang asi ra lamang tang magasikaso ong parinti nang balo agod indi ra mabelatan tang mga pamagto ong pagsagod ong parinti na, kondi matabangan da nira tang mga balong anda ra enged ay pagintindi ong nira.
17 Mandian, mga natetenged ong mga pamangolokolo ta masinlo ong mga pamagto, dapat lamang galangen tanira ig solan ta osto, labi pa ang mga pamagprosigir ong pagpatako ig pagtoldok tang bitala tang Dios. 18 Pario tang na-tang ong Kasolatan: “Indi be-ketan tang anga tang baka ang aggamiten ong panggiek.” 5:18 Deuteronomio 25:4. Maliag yaning, dapat mate-bek tang may baka ig indi be-ketan tang anga na. Oman ang baka mapamangan ta ge-ley mintras pagobra. Ig ganing pa, “Ang manigobra dapat lamang ang oldan tang sol na.” 19 Indi intindien mo tang onopay bandan ong tatang pangolokolo, mga anday doroa obin tolong taw ang magtistigo kontra ong nandia. 20 Piro mga may pangolokolo ang pagpadayon ang pagboat ta kasalanan, samblengen mo ong talongan tang tanan agod eldan ang magpatolad tang doma.
21 Timoteo, agtobolona yen ong talongan tang Dios ig ong ni Cristo Jesus asta ong mga anghil tang Dios, ang boaten mo enged tang mga ordin ang na ang anda enged ay agdapigan mo. Ong mga agboaten mo, dapat pario tang pama-dek mo ong tanan. 22 India magaporang mamilik ta mga taw ang mangolokolo ig bondoan mong lagi tang kalima mo. Magandama, itaben maomida ong mga kasalanan ta doma. Palawida ong tanan ang kalainan.
23 Belag lamang ta wi tang inemen mo. Manginema ka ta ge-ley ang bino tenged sia matabang ong torok-torokan mo ig ong domang mga masit ang agsintien mong pirmi. 5:23 Bino tang pangaldaw-kaldaw ang agpatabid tang mga taw ong pamangan nira asing timpo pa ni Jesus. Belag ta masiadong maiteg. Telekan ka ong Bokabolario.
24 Ang kasalanan tang doma, gitaen dang lagi maski anda pa tanira ong talongan tang osgado. Piro ang doma ka, ang kasalanan nira maboay pa ba-lo mata-wanan. 25 Maning ka atan tang mga boat ang mo-ya. Ang doma gata-wanan ang lagi. Piro maski indi pa gata-wanan, ong kaboayan lomboa ka enged.

*5:9 5:9 Ang “naminta lamang napakatawa”, mga ong bitalang Grigo, poidi kang maliag yaning: indi napangonlali

5:18 5:18 Deuteronomio 25:4. Maliag yaning, dapat mate-bek tang may baka ig indi be-ketan tang anga na. Oman ang baka mapamangan ta ge-ley mintras pagobra.

5:23 5:23 Bino tang pangaldaw-kaldaw ang agpatabid tang mga taw ong pamangan nira asing timpo pa ni Jesus. Belag ta masiadong maiteg. Telekan ka ong Bokabolario.