6
Ang mga torobolon atan, dapat galangen nira tang mga agalen nira agod ang anday maning tang mga taw kontra ong aran tang Dios obin ong mga agtotoldok ta. Mga ang amo nira pamagto ka ong ni Cristo, belag ta dapat ang maning maski indi ra tomanen nira tenged parario ono tanirang mamaglogod ong ni Cristo. Dapat pa ngani, sirbian nira ta osto, tenged ang agsirbian nira ay mga agmalen ang aroman nirang pamagto.
Ang mga pamagtoldok ta lain ig ang mga ingganioso ta koarta
Animan, ang mga bagay ang na, itoldok mo ig ipatoman ong nira. Mga may taw ang pagtoldok ta parti ong mga agtotoldok ta, ig indi agpaoyon ong matod ang bitala tang yaten ang Ginong Jesu-Cristo, ig ong mga toldok natetenged ong madinioson ang pangaboi, ang taw ang maning atan pagpambog lamang ig anday gata-wanan na. Dorong kaliag na ang magigdiskosion ig magpapilosopo pa natetenged ong mga bitala, oman ang risolta ta sia pamagiribegan da, pamagsoroayan ig pamagirinsoltoan. Pamagena-ena pa ta dorog kalain ong masig ka taw nira ig sigi lamang tang diriskosionan. Maning don tang ogali tang mga taw ang asi tenged galangga ra tang isip nira ig indi ra gatako tang kamatodan. Kalaom nira mga magimong madinioson tanira, mamagmanggad tanira.
Ong bagay, ang taw ang matod ang madinioson ig kontinto ong pagkabetang na, degen na pa tang manggaden. Tenged nataw ita ong ta-paw tang kalibotan ang anday ekel ta, ig mga mapatay ita anda kay mae-lan ta. Animan mga may pamangan ta asta malambong, dapat magimong kontinto ita ra. Piro ang mga taw ang gangaliliag ang mamagmanggad, madaling mabo-log ong tokso. Midio na-ked tanira ong kabantay, tenged agdegen tanira tang loko-lokong mga kaliliagan nirang panlangga ong pagkataw nira ig magtolmon ong nira asta ong impirno. 10 Tenged mga koarta lamang tang palabien ta, asia ya ray tatang agpagalinan tang tanan ang klasi ta malain. Animan ang domang taw, ong sobrang kaingganioso nira ta koarta, agpalawid da ong Dios ig belag lamang ta ge-ley tang konsimision ong panemdeman nira.
Mga tobol
11 Piro yawa, Timoteo, bilang tawan tang Dios, palawida ong tanan ang bagay ang asia. Ang boaten mo, prosigiran mong magimong mato-lid, madinioson, mataligan, ig maginegmaen. Dapat pirmiang magprosigir maski may kaliwagan, ig pirming magpaita ta dibabak ang nem. 12 Magigbatoka ta mo-ya para ong pagto ta, ig don marisibi mo tang kaboing anday kataposan. Tenged ginoyana tang Dios agod oldana tang kaboing asia, asing nagpamatoda ong talongan tang yading tistigos natetenged ong pagto mo ong ni Cristo. 13 Mandian, ong talongan tang Dios ang yay pagtorol ta kaboi ong tanan, ig ong talongan ni Cristo Jesus ang nagpamatod tang kamatodan asing pinatalonga ong ni Ponsio Pilato, nani tang maningo ong nio: 14 Tomanen mo tang mga sinoyon ong nio ang de-dek ong popotokon mo ig anday maning ong nio asta ong kaldaw ang magbalik si Jesu-Cristo ang yaten ang Gino. 15 Tenged mga komabot tang tamang oras, tanandia ipaita ra ong tanan. Ig ang magpaita anday doma, kondi ang dalayawen ang Dios ang makagagaem ong tanan, ang yay ang Adi ang maggaem ong tanan ang adi, ig ang Gino ang maggaem ong tanan ang gino. 16 Tanandia lamang tang anday kamatayen na. Don tanandia ong mayag ang dorog kakilaw ang indi malengetan ta taw. Andang pisan ay taw ang gaita ong nandia, ig anda ka enged ay maita ong nandia. Ong nandia tang kadengegan ig kagaeman ang anday kataposan. Amen!
17 Mga natetenged ong mga manggaden tarin ong kalibotan, aningen mong indi tanira magpalawig, ig indi manalig ong manggad nira ang madaling malangga. Dapat magtalig tanira ong Dios ang abondang magtorol tang tanan ang bagay para ong yaten ang ikalipay. 18 Aningen mo tanira ang magboat ta poros mo-ya, agod ang mga moro-yang boat nira yay ang midio manggad nira. Toldokan mo tanirang indi magispot ang magtorol kondi mamarti tang manggad nira ong doma. 19 Ong maning don, mapagsimet da tanira ta matod ang manggad ong langit ang poiding ipapario ong mabaked ang pondasion para ong parakaboton, ig magkatinir pa tanira tang matod ang kaboi.
20 Timoteo, ta-lingan mo tang mga toldok ang sinalig ong nio. Palawida ong mga arampangen ang anday kointa na ig indi galiagan tang Dios, asta ong pagigdiskosion ang natetenged ong agganingen ang “kinata-wanan,” piro ong kamatodan belag ka. 21 Tenged may domang taw ang pamangambo ang may kinata-wanan nirang maning ta asia, ig don tanira napalawid ong tamang pagto ong Dios.
Aloyan amo enged tang Dios.