Pa-kaw ang Bitala ong
Yadoang Solat ni Pablo ong ni
Timoteo
Asing nagsolat si Pablo tang yadoang solat na ong ni Timoteo, naboay dang agprison si Pablo don ong Roma tenged ong pagpatako na tang Mo-yang Balita natetenged ong ni Jesu-Cristo. Si Timoteo, don pa ong Efeso ang pagtoldok ong mga pamagto ong ni Cristo.
Si Pablo mepet da ig gata-wanan na rang lagi ang indi ra lamang maboay mapatay da tanandia. Animan yading mga sinoyon na tarin para pabakeden na tang nem ni Timoteo agod magpadayon tanandia ong pagtoldok na ig ong pagagoanta na tang mga kaliwagan. Tenged yadi rang mga taw ang pamangontra ong kamatodan.
Si Timoteo pinademdem ka ni Pablo tang natetetenged ong anday sasayod ang mga ogali ang ipaita tang mga taw ong oring mga kaldaw. Ig pinamanan na ang palawid tanandia ong mga taw ang asi asta ong mga arampangen nira ang anday kointa na. Dapat ono magpadayon lamang si Timoteo ong kamatodan ang agtotoldok na, ig boaten na tang tanan ang sinalig tang Dios ong nandia bilang tatang torobolon na.
1
Yo si Pablo, ang nagimong tatang apostolis ni Cristo Jesus sigon ong kaliagan tang Dios. Sinobolo nandia agod ibalitao tang natetenged ong kaboing pinangako na ong yaten bilang mga na-pen da ong ni Cristo Jesus.
Pagsolato ong nio, Timoteo, bilang agmalenong anao. Balampa pirmi ong nio tang kaloy, kate-bek ig kao-yan ang pagalin ong Dios ang Tatay ig ong ni Cristo Jesus ang yaten ang Gino.
Pasalamat ong Dios ig pademdem ong ni Timoteo
Pagpasalamato ong Dios, ang yay ang agsirbiano ang limpio tang konsinsiao, pario tang bindoat tang mga kamepet-mepetano asing tokaw. Pagpasalamato ong nandia kada mangadio ig kaldaw may labi indio galipat ang ipangadia ka yen. Mga gademdemano tang mga lok mong siminorok asing namagbelagan ita, galangkago ta mo-ya ang itaena si yen agod magimong bogos tang kalipayano. Gademdemano ka tang pagto mo ang de-dek ong popotokon mo, pario tang pagto tang nanay mong si Eunice asta ang lola mong si Loida ang na-kaw ang namagparet. Ig gasigorō ang maning pa ka enged don tang pagto mo mandian. Tenged tarin, agpademdemena yen ang magderepa ong paggamit tang abilidad ang sindol ong nio tang Dios asing binondō tang kalimao ong kolo mo. India magdoadoa ong paggamit ta sia, tenged ang Ispirito Santo ang sindol tang Dios ong yaten indi pagtorol ta eled, kondi pagpapoirsa ig pagtabang ong yaten ang maggegma ong masig ka taw ta ig magawid tang mga sadili ta.
Animan india maeyak ang magpamatod natetenged ong yaten ang Gino. Ig indio ka ikaeyak mo maski agprisono tani tenged ong pagsirbio ong nandia, kondi mimbenga ka ong pagagoanta ta mga kaliwagan para ong Mo-yang Balita ong poirsa ang agto-dol tang Dios ong nio. Tanandia yay ang naglibri ig naggoy ong yaten agod magimo itang mga sagradong tawan na. Bindoat na narin belag ta maning ang tenged ong mga boat ta, kondi yay ang kaliliagan na sigon ong kaloy na ong yaten. Anda pa tang kalibotan pinlano na rang lagi ang aloyan ita nandia ong pagiga-pen ta ong ni Cristo Jesus. 10 Ig mandian pinaita na ra tang kaloy nang asia asing kiminabot tarin ong kalibotan tang yaten ang Maniglibri ang si Cristo Jesus. Dineg ni Cristo tang gaem tang kamatayen, ig pinatako na ong Mo-yang Balita tang natetenged ong kaboing anday kataposan.
11 Yo tatang bindoat tang Dios ang apostolis ig manigtoldok agod ipatakō tang Mo-yang Balitang na. 12 Ig sia yay ang dailan ang pagpinitinsiao mandian ta maning ta na. Piro indi agkakaeyako tang gainabong na ong yen, tenged gailalao si Cristo ang yay ang agtaligano, ig gasigorō ang mata-lingan na tang sinaligo ong nandia,* 1:12 “tang sinaligo ong nandia.” Poidi kang maliag yaning: tang sinilag na ong yen asta ong kaldaw ang magbalik tanandia. 13 Animan, ang kamatodan ang nadalan mo ong yen yay ang osoyon mo ong pagtoldok mo, mintras pagpadayona ong pagto ig ong paggegma ang agto-dol tang Dios ong yaten tenged ong pagiga-pen ta ong ni Cristo Jesus. 14 Ong tabang tang Ispirito Santo ang gistar ong yaten, ta-lingan mo ta mo-ya tang mga toldok ang sinalig ong nio agod indi matagelan ta mga maling toldok.
15 Gata-wanan mo ka ang yo, sinaliodano tang alos tanan ang mga pamagto don ong probinsia tang Asia. Asta si Figelo may si Hermogenes, sinaliodano ka nira. 16 Piro balampa aloyan ka enged tang Dios tang pamalay-balay ni Onesiforo tenged pira rang bisis ang linipayo nandia, ig indio kinaeyak na, maski gaprisō. 17 Ong matod, pagakabot na tani ong Roma, dinilemo enged nandia asta indio inita na. 18 Ig gata-wanan mo ka mga monopa kabael tang tabang na ong yen asing atano pa ong Efeso. Balampa aloyan tanandia ong kaldaw ang magosgar tang Gino.

*1:12 1:12 “tang sinaligo ong nandia.” Poidi kang maliag yaning: tang sinilag na ong yen