13
Kaorian ang pandam ig pagpakomosta
Narin tang magimong ya-long pagpaningo atan. Ig pario tang na-tang ong Kasolatan, “Ang maski sinopay may riklamo, kaministiran ang pamatodan na ta doroa obin tolong tistigos.”* 13:1 Deuteronomio 19:15 Asing yadoang pagbisitao atan, pinamanano ra tang mga namagkatalak, ig mandian aggoliteno para ong doma maski galawido pa ong nindio: Anda ray patawad ong pagbaliko atan! Maning atan tang boateno agod pamatodan ong nindio ang si Cristo tang pagpabitala ong yen. Ig tanandia belag ta malobay ang magto-lid ong nindio. Makagagaem ang enged! Inita ka kaman tang kalolobayen na asing linansang tanandia ong kros. Piro ang gaem tang Dios tang pagboi ong nandia mandian. Bilang tatang na-pen da ong ni Cristo, may kalolobayeno ka. Piro ang gaem tang Dios ya kay ang pagboi ong yen ang aroman na, ig ya kay itaen mi mga atano si ong nindio.
Osisaen mi tang mga sadili mi, ig sigoron mi ta mo-ya ang matod tang pagto mi ong ni Cristo. Dapat mata-wanan ming si Cristo Jesus atan ka kaman ong nindio, poira lamang mga lomboang belag ta matod tang pagto mi. Pagtaligo ang itaen mi ang yo matod kang apostolis ni Cristo. Piro agpangadio ong Dios ang balampa indi amo magboat ta maski onopang malain. Asia belag ta maning agod magpaita ang yo tang tama. Maski lomboa ang midio yo tang may kakorangan, basta mangaboi amo ta mato-lid. Tenged indi makontrao tang kamatodan. Anday doma, risibieno enged. Galipayo pa maski midio malobayo, basta mambaked tang pagto mi. Animan, agpangadio ang malipat tang tanan ang mga kakorangan mi. 10 Agsosolato tang mga bagay ang narin mintras andao pa atan agod ong pagkaboto belag da ta kaministiran ang magpaitao pa ta kaitego ong paggamito tang gaem ang sindol ong yen tang Gino. Ang gaem ang narin sindol na agod pabakeden tang pagto mi, ig belag ta para langgaen.
11 Tegka ra lamang tarin, mga logod. Bilang kaorian ang bitalao ong nindio, prosigiran ming anday kakorangan ong pagkataw mi ig tomanen mi tang mga laygayo. Mamagoroyonan amo ig mamagtarabidan ta masinlo. Ong maning atan, aromanan amo tang Dios, ang yay mismo ang agpagalinan tang paggegma ig masinlong pagtarabidan.
12 Mamagkoromostan amo ta masinlo bilang mamaglogod ong ni Cristo. 13:12 Ong bitalang Grigo: Mamagkoromostan amo ong tatang sagradong itong.
Agpakomostan amo ka tang tanan ang mga sinakepan tang Dios tani.
13 Balampa pirmi atan ong nindiong tanan tang kaloy ni Ginong Jesu-Cristo, ang paggegma tang Dios, ig ang masinlong pagtarabid-tabidan ang pagalin ong Ispirito Santo.

*13:1 13:1 Deuteronomio 19:15

13:12 13:12 Ong bitalang Grigo: Mamagkoromostan amo ong tatang sagradong itong.