Pa-kaw ang Bitala ong
Solat ni Pablo ong mga taga
Galacia
Ang primirong namagto ong ni Jesu-Cristo poros mga Judio, tenged tanira tang mga kasimanoa ni Jesus ig ang mga agpaningan na asing pagtoldok pa tanandia ong ta-paw tang kalibotan. Ong pagta-lib tang mga takon, ang Mo-yang Balita natetenged ong ni Jesus pinatako ra ka asta ong domang mga nasion pario tang mga Grigo, Romano, ig doma pa. Ong oras ang asi, limindoa tang tatang problima. Ganing tang domang mga Judio, mga may belag ta Judio ang namagto ra ong ni Cristo, kaministiran ipatoman ka ong nira tang tanan ang mga riglaminto tang mga Judio, labi pa enged tang natetenged ong pagtori. Mandian ang pagtori, yay tatang kaogalian ang pirming aggosoyon tang mga Judio bilang tanda ang tanira mga pinilik tang Dios ig mga manigtoman tang Katobolan na. Ang Solat ni Pablo ong mga taga Galacia sinolat na agod mapabalik ong kamatodan tang mga ba-long pamagto ong ni Cristo ang itaben magparet da ong mga maling agtotoldok natetenged ong Katobolan tang mga Judio. Sigon ong ni Pablo, indi ita ra gasakepan tang Katobolan. Ong dobali ta sia, ang pagto ta ong ni Cristo yay ang kaimportantian ong tanan. Tenged risibien ita tang Dios bilang mato-lid da tenged enged ong pagto ta ong ni Cristo, ig belag ta tenged ong pagtoman ta tang Katobolan (2:16).
1
Ang pagsolat ta na yo, si Pablo, tatang apostolis. Ang namilik ig nanobol ong yen belag ta taw, kondi si Jesu-Cristo mismo ig ang Dios ang Tatay, ang ya kay nagboi ong nandia ong kamatayen. Yaming tanan ang mga logod mi tani pagpakomosta ong nindiong mga tarabidan,* 1:2 Ang mga “tarabidan tang mga pamagto ong ni Cristo” ong bitalang Grigo, yay ang mga “ekklesia.” yamong mga pamagto ong ni Cristo atan ong probinsia tang Galacia. Balampa pirmi ong nindio tang kaloy ig kao-yan ang pagalin ong Dios ang Tatay ig ong yaten ang Ginong Jesu-Cristo. Si Cristo tang nagtorol tang kaboi na tenged ong mga kasalanan ta agod ilibri ita nandia ong kalainan ang paggaem mandian ong kalibotan ang na. Bindoat na narin sigon ong kaliagan tang yaten ang Dios ig Tatay. Dayawen ta tang Dios asta ong anday kataposan! Amen.
Ang matod ang Mo-yang Balita
Gaberengo ta mo-ya ong nindio ang angay kadali lamang agtaliodan mi tang Dios ang naggoy ong nindio ang mangaboi ong kaloy ni Cristo. Piro mandian pamagparet amo ra ong domang agtotoldok ang agganingen ang “mo-yang balita” ono. Ong kamatodan, anda ray domang “mo-yang balita.” Kaso lamang, may mga taw ang pamanggolo atan ong nindio ig gangaliliag ang bali-kaden nira tang Mo-yang Balita natetenged ong ni Cristo. Tandan mi narin: Maski anghil pang nagalin ong langit, maski yami pa, mga ang agtotoldok ta tatang taw parti ka ong Mo-yang Balitang pinatako amen ong nindio asing tokaw, balampa silotan tanandia tang Dios asta ong tanopa!
Inaning amo rang lagi yamen, ig aningen amo si yen mandian: Maski sinopa, mga ang agtotoldok na parti ka ong Mo-yang Balitang rinisibi mi tanopa sia, balampa silotan tanandia tang Dios asta ong tanopa!
10 Animan, indi amo ra magisip ang galiliago lamang ang dayaweno ta mga taw. Ang kaliagano ay malipay tang Dios ong yen. Indi amo ka maning ang itaben pagprosigiro lamang ang malipay tang mga taw ong yen. Mga asia tang agboateno pa mandian, dapat indio ra rin nagimong torobolon ni Cristo.
Mga monopa si Pablo nagimong apostolis
11 Mga logod, galiliagong mata-wanan mi na: Ang Mo-yang Balitang pinatakō ong nindio, ang pinagalinan na belag ta taw. 12 Indi narisibio ong taw, ig anday taw ang nagtoldok ong yen. Si Jesu-Cristo mismo tang nagpatako ig nagpaintindi ta si ong yen. 13 Nabalitan mi ka mga monopa tang yen ang pangaboi asing pagosoyo pa ong rilihion amen ang mga Judio. Pinaliwagano ta mo-ya tang mga pamagto ong ni Cristo, ig dorong patikasego ang malipat tanirang tanan ong kalibotan. 14 Ig mga natetenged ong mga pagorosoyon ong rilihion amen, mas tokawo ong dorong masig ka Judiōng mga kaidad-idado. Mas maderepo ong nira ang magtoman ong mga toromanen tang mga kamepet-mepetan amen.
15 Piro ong kaloy tang Dios, indio pa pala pinangana, piniliko rang lagi ig ginoyano ang magimong torobolon na. 16 Ig asing galiliag da tang Dios ang ipailala na ong yen tang Ana nang si Jesu-Cristo agod mapatakō tang Mo-yang Balita natetenged ong nandia ong nindiong mga belag ta Judio, indiong lagi nagpatoldok maski ong ninopa. 17 Indio kang lagi napaning don ong Jerusalem para magigbagat ong mga nanga-kaw ong yen ang nagimong mga apostolis. Ang bindoato, napaningo don ong Arabia ig pagatapos nagbaliko si ong banoa tang Damasco. 18 Tolong takon tang nata-lib asing nailalao ong ni Cristo, ba-lō pa napaning ong Jerusalem para magigbagat ong ni Pedro. Tampolok may limang kaldaw tang pagtiniro ong nandia, 19 piro anday domang apostolis ang initao, poira lamang ong ni Santiago ang logod tang Gino.
20 Matod tang tanan ang agganingo ong solat ang na, ig gata-wanan tang Dios ang indio pagbo-li.
21 Pagatapos ta sia, dayono rang napaning ong mga probinsia tang Siria ig Cilicia. 22 Ig asta ong mga oras ang asi, ang mga pamagto ong ni Cristo don ong probinsia tang Judea indi pa gangailala ong yen, tenged indio pa gitaen nira. 23 Nabalitan lamang nira ang ganing ang dating pagpaliwag ong nira pagtoldok da mandian tang natetenged ong pagto ang langgaen na ra rin tanopa sia. 24 Animan namagdayaw tanira ong Dios tenged ong yen.

*1:2 1:2 Ang mga “tarabidan tang mga pamagto ong ni Cristo” ong bitalang Grigo, yay ang mga “ekklesia.”