2
Si Pablo rinisibi tang domang mga apostolis
Pagata-lib tang tampolok may epat ang takon, nagbaliko si ong Jerusalem, aromano si Bernabe, ig ingkelano pa si Tito. Napaningo don tenged yay ang pinatako tang Dios ong yen ang dapat ang boateno. Ig nagigbagato don ong mga taw ang aggilalaen ang pangolokolo ong mga pamagto ong ni Cristo, ig namagampangan aming yami-yami lamang. Pinaintindio ong nira tang natetenged ong Mo-yang Balitang yen ang agpatako ong mga belag ta Judio. Bindoato narin, itaben indi ami mamaginigoan natetenged ong agtotoldoko ig asia lomboang arangan lamang tang bedlayo asing tokaw asta mandian. Piro rinisibi ka nira tang pinaintindio, tenged ang aromanong si Tito, maski belag ta Judio, indi rineges nirang magpatori.* 2:3 Ang kaogalian tang mga Judio ay patorian tang mga ana nirang lali bilang tanda ang tanira mga pinilik tang Dios ig mga manigtoman tang Katobolan. Telekan ong Bokabolario, ong “Pagtori.” Piro ang pirapang taw gangaliliag pa rin ang torian tanandia. Ang mga taw ang asi, nanga-led ong yaten ang pamangambong tanira mga logod ta ong Gino. Ong kamatodan, gangaliliag lamang tanira ang magosioso natetenged ong pagorosoyon ta ong ni Cristo Jesus, ang libri ita ong yading toromanen. Tenged ang kaliagan nira ay boaten ami si nirang midio mga torobolon ang sigi lamang pagtoman ong Katobolan tang mga Judio. Piro indi ami napaoyon ong nirang kaliagan maski ge-ley lamang, agod ta-lingan amen para ong nindio tang matod ang Mo-yang Balita.
Piro ang mga taw don ong Jerusalem ang aggilalaen ang mga pangolokolo, anda kay dinolang nira ong mga agtotoldoko. Ong bagay, anday bali ong yen mga danopa tanira. Tenged ang Dios indi pamilik ta taw sigon ong mga katengdanan nira. Piro ang nainabo, inilala nirang yo ka kaman tang sinaligan tang Dios ang magpatako tang Mo-yang Balita natetenged ong ni Cristo ong mga belag ta Judio, pario ang si Pedro tang sinaligan nang magtoldok ong mga Judio. Tenged ang Dios tang namilik ong ni Pedro ang magimong tatang apostolis para ong mga Judio, ig ya kay ang namilik ong yen ang magimong apostolis para ong mga taw ang belag ta Judio. Animan si Santiago, si Pedro, ig si Juan, ang yay ang mga inilalang mga pangolokolo, asing itaen nira ang sindolano tang Dios tang obrang na, yami ni Bernabe rinisibi ami nira bilang aroman nira ong pagpatako tang Mo-yang Balita. Ig namaginigoan ami ang tanira tang paning ong mga Judio, ig yami ong mga belag ta Judio. 10 Basta ganing tanira, indi ka pabayan amen ang tabangan tang mga Judiong malilised. Ig ya ka enged tang agprosigiranong boaten.
Sinambleng ni Pablo si Pedro
11 May naminta, asing napaning si Pedro don ong banoa tang Antioquia, sinamblengo tanandia ig pinrangkao, tenged may agboaten nang mali. 12 Tenged asing primiro, asing indi pa gakabot tang domang mga karomanan ni Santiago, pagiga-pen pa si Pedro ang pamangan ong mga logod ta ang belag ta Judio. Piro asing pag kabot nira, nagimpisa ra tanandiang mapabelag ig indi ra magiga-pen ong mga belag ta Judio. Inledan tanandia ang itaben samblengen tanandia tang mga Judiong asing galiliag ang patorian tang tanan. 2:12 Sigon ong kaogalian tang mga Judio, bawal ang magsaro ong mga belag ta Judio, tenged ang mga belag ta Judio asta ang mga pamangan nira maboling ono ong pama-dek tang Dios. 13 Asta ang domang mga Judio ang mga logod ta, napatolad da ka tanira ong ni Pedro, maski gata-wanan nira ang belag ta tama tang agboaten nira. Maski ngani si Bernabe, napaomid da ka ong pagpaita-ita nira. 14 Animan asing itaeno tang boat nirang belag ang enged ta oyon ong kamatodan sigon ong Mo-yang Balita, dayon ang sinamblengo si Pedro ong talongan tang mga taw. Ganingo, “Yawa, tatang Judio mismo, india ka pagosoy ong mga toromanen tang mga Judio. Angay regesen mo tang mga belag ta Judio ang osoyon nira tang mga toromanen tang mga Judio?”
Judio obin belag ta Judio pariong mangalibri mga magto ong ni Jesus
15 Yami kaman, pinanganang mga Judiong lagi, ig parti ami ong mga belag ta Judio, ang agganingen amen mga “mapinagtalaken.” 2:15 Ang mga belag ta Judio mga mapinagtalaken ong pama-dek tang mga Judio tenged indi tanira pamagtoman ong Katobolan ni Moises. 16 Piro mandian, gata-wanan amen nga ang mga taw risibien tang Dios bilang mato-lid tenged ong pagto nira ong ni Cristo Jesus, ig belag ta tenged ong pagtoman nira tang Katobolan. Animan asta yaming mga Judio, pamagto ami ra ka ong ni Cristo Jesus agod risibien ami tang Dios tenged ong pagto amen ig belag ta tenged ong pagtoman amen tang Katobolan. Tenged mga natetenged ong agboaten ta agod magtoman din ong Katobolan, anday taw ang poiding mabilang ang mato-lid don. 17 Mandian pabetang ta, pamagprosigir aming pamagto ong ni Cristo agod risibien ami tang Dios bilang mato-lid. Ig asia loloa ang yami ya ray ang aningen ang mga “mapinagtalaken” tenged indi ami ra pamagtoman ong Katobolan. Asi bato, maliag yaning ang si Cristo pagekel ong yaten ang magkatalak? Indi poidi! 18 Piro mga magbaliko si ang magtalig ong agboateno agod magtoman din ong Katobolan, yo mismo tang maning ang matod ang pagkatalako don. 19 Ong kamatodan, ang Katobolan nagsintinsia ong yen ta kamatayen tenged ong kasalanano. Animan, agpabetango ong sadilio ang patay da mga natetenged ong Katobolan agod maboio sing moman para ong Dios. Midio napatayo ra ka kaman ang aroman ni Cristo ong kros na. 20 Ig belag da ta yo tang gaboi mandian, kondi si Cristo mismo ang nani ong yen. Mintras tarino pa ong ta-paw tang kalibotan, gaboio lamang tenged ong yen ang pagto ong Ana tang Dios, ang yay ang naggegma ong yen ig nagbolontad tang kaboi na para ong yen. 21 Indi enged baliwalaeno tang kaloy tang Dios. Mga mabilang itang mato-lid da tenged ong pagtoman ta ong Katobolan, asia maliag yaning belag din ta kaministiran ang napatay si Cristo!

*2:3 2:3 Ang kaogalian tang mga Judio ay patorian tang mga ana nirang lali bilang tanda ang tanira mga pinilik tang Dios ig mga manigtoman tang Katobolan. Telekan ong Bokabolario, ong “Pagtori.”

2:12 2:12 Sigon ong kaogalian tang mga Judio, bawal ang magsaro ong mga belag ta Judio, tenged ang mga belag ta Judio asta ang mga pamangan nira maboling ono ong pama-dek tang Dios.

2:15 2:15 Ang mga belag ta Judio mga mapinagtalaken ong pama-dek tang mga Judio tenged indi tanira pamagtoman ong Katobolan ni Moises.