3
Magtoman ong Katobolan obin magto ong ni Cristo?
Yamong mga taga Galacia! Midio pario amo ra ong mga taw ang natalagbat! Angay dorog kabali-kad tang pagirisipen mi? Klaro ka rin ang pisan tang yen ang pinaintindi ong nindio natetenged ong kamatayen ni Cristo ong kros! Te-maen amo yen ta tanga bagayan. Ang Ispirito Santo bato, narisibi mi sia tenged nagtoman amo ong Katobolan? Anda enged. Narisibi mi tang Ispirito Santo tenged nagparet amo ong Mo-yang Balitang naba-yan mi. Gangabeyeg amo ra ka enged? Nagimpisa among magto ong ni Cristo ong tabang tang Ispirito Santo. Mandian kompliton mi tang pagto ming asia ong sadili mi lamang? Ang mga kaliwagan ang napasaran mi bato, anda ray data na? Indi poidi! Angay pagtorol tang Dios ong nindio tang Ispirito na? Angay pagboat tanandia ta mga milagro? Tenged lamang bato ong mga agboaten mi sigon ong Katobolan? Belag ang enged. Anday doma, tenged lamang ong pagparet mi ong Mo-yang Balitang naba-yan mi.
Pario tang inaning ong Kasolatan natetenged ong kamepet-mepetan tang mga Judiong si Abraham— “Nagto tanandia ong Dios, animan rinisibi tanandia tang Dios bilang mato-lid.”* 3:6 Genesis 15:6 Animan mayag da. Ang mga pamagto ong Dios, yay ang magoyan ang mga ana ni Abraham. Na-tang dang lagi ong Kasolatan, maski ang mga belag ta Judio risibien tang Dios bilang mato-lid mga mamagto tanira ong nandia. Ang Mo-yang Balitang narin pinatako tang Dios ong ni Abraham asing tokaw ang ganing, “Aloyano tang tanan ang mga nasion, tenged ong nio.” 3:8 Genesis 12:3; 18:18 Animan, aloyan tang Dios tang tanan ang mga taw ang mamagto ong nandia, pario tang inaloyan na si Abraham, ang nagto ka ong nandia.
10 Piro ang tanan ang pamagtalig ang mangalibri tanira tenged lamang ong agboaten nira sigon ong Katobolan yay ang mga sinompa ra tang Dios. Tenged ganing ong Kasolatan, “Ang maski sinopang indi tomanen na tang tanan ang ga-tang ong Katobolan, sompaen tanandia.” 3:10 Deuteronomio 27:26 11 Animan mayag ang anday maski sinopa ang risibien tang Dios bilang mato-lid mga ong pagtoman din nira tang Katobolan. Tenged ga-tang ka ong Kasolatan, “Ang binilang ang mato-lid da tenged ong pagto na, yay ang maboi.”§ 3:11 Habacuc 2:4 12 Ang kaministiran sigon ong Katobolan, belag ta pagto kondi pagtoman ong mga tobol na. Tenged ganing ong Kasolatan, “Ang taw ang magtoman tang tanan ang ga-tang ong Katobolan, yay ang maboi.”* 3:12 Levitico 18:5
13 Mandian, sinompa ra tanan ang taw tenged anday mapagtoman tang tanan ang ga-tang ong Katobolan. Piro ginawad ita ni Cristo ong sompang asi, asing tanandia tang sinompa tang Dios para ong yaten. Tenged ga-tang ong Kasolatan, “Mga ang tatang taw agbibitay ong ayo asia pagpaita ang tanandia sinompa tang Dios.” 3:13 Deuteronomio 21:23 14 Ginawad ita kaman ni Cristo Jesus agod ang kaloy ang pinangako tang Dios ong ni Abraham, ma-dol na ka asta ong mga belag ta Judio, ig agod tenged ong pagto ta, marisibi ta tang Ispirito Santong pinangako na.
Ang Katobolan ig ang Pangako tang Dios
15 Mga logod, nani tang tatang alimbawa ang nagalin ong kaboi tang pangaldaw-kaldaw: Mga may doroang naginigoan ig nagpirma ra ta papilis, anday mapaglangga ig mapagdolang tang pinaginigoan nirang asi. 16 Mandian, nangako tang Dios ong ni Abraham ig ong inampo na. Indi inaning ong Kasolatan “ong mga inampo na,” ang maliag yaning yadi tanira, kondi ganing “ong inampo na,” ang maliag yaning tambilog lamang. 3:16 Genesis 12:7 Ig sia, anday doma, kondi si Cristo. 17 Nani tang maliagong yaning: primiro may inigoan ang bindoat tang Dios ong ni Abraham, ig nangako tang Dios ang tomanen na tang pinaginigoan nira. Tapos, nata-lib tang epat ang gatos may tolong polok ang takon, ba-lo sindol tang Dios tang Katobolan. Animan, ang Katobolan indi maimong langgaen na tang inigoan nira ig lipaten tang pangako tang Dios. 18 Tenged anday mapagrisibi tang pinangako tang Dios tenged ong pagtoman nira tang Katobolan. Mga maning don, ang i-dol tang Dios dipindi ong boat ta, ig anda ra ong pangako na. Piro pinaita tang Dios tang kaloy na ong ni Abraham tenged maning ta si tang pangako na ang boaten na.
19 Mga maning don, angay bato sindol pa tang Dios tang Katobolan? Nadolang tang Katobolan agod maintindian ta mga onopa tang kasalanan. Ig ang Katobolan indi enged makomit asta indi komabot tang inampo ni Abraham, ang yay ang pinangako tang Dios ang tobolon na. Ang Katobolan sindol kaman tang Dios ong mga anghil ang nagintriga ta narin ong ni Moises, ang yay ang nagimong manigpakabot tang mga tobol tang Dios ong mga taw. 20 Piro belag ta kaministiran ang may manigpakabot pa mga tambilog lamang tang pagtorol tang pangako na, ig ang Dios tambilog lamang.§ 3:20 Sigon ong pagsayod ni Pablo, ang pangako tang Dios mas importanti kaysa ong Katobolan ang aggosoyon tang mga Judio, tenged asing nagtorol tang Dios tang pangako na ong ni Abraham, Dios mismo tang nangako, ig indi tanandia nanobol ta mga anghil obin taw bilang manigpakabot tang pangako na.
Angay sindol tang Katobolan
21 Maliag yaning, ang Katobolan kontra bato ong pangako tang Dios? Indi poidi! Ang Dios indi nagtorol ta Katobolan ang mapagtorol ta kaboi. Animan indi ita ka poiding magimong mato-lid ong pama-dek na ong pagtoman tang Katobolan. 22 Piro sigon ong Kasolatan, ang tanan ang mga taw gagaeman ta kasalanan. Animan ang mamagto ong ni Jesu-Cristo ya lamay ang marisibi tang pinangako tang Dios, tenged ong pagto nira ong nandia.
23 Asing indi ita pa pamagto ong ni Cristo, midio mga priso ita, ig ang Katobolan yay ang naggoardia ong yaten asta ong kaldaw ang si Cristo komabot ig mamagto ita ra ong nandia. 24 Animan, ang Katobolan tang nagsakep ig nagtoldok ong yaten asta kiminabot si Cristo, agod marisibi ita tang Dios bilang mato-lid tenged ong pagto ta ong nandia. 25 Ig mandian ang pamagto ita ra, indi ita ra gasakepan tang Katobolan.
26 Mandian, tenged pamagto amo ra ong ni Cristo Jesus, yamong tanan atan nagimong mga ana ra tang Dios. 27 Tenged yamong tanan na-pen da ong ni Cristo asing namagpaboniag amo ong aran na. Animan ang ogali ni Cristo yay ang gitaen da mandian ong mga kaboi mi. 28 Animan, paririo ra lamang tang mga Judio ig ang mga belag ta Judio, ang mga torobolon ig mga belag ta torobolon, ang mga lali ig mga babay. Parario ra lamang itang tanan ong pagiga-pen ta ong ni Cristo Jesus. 29 Animan ong ni Cristo amo ra. Maliag yaning nagimong mga inampo amo ra ni Abraham, ig manonobli amo ra tang mga pinangako tang Dios.

*3:6 3:6 Genesis 15:6

3:8 3:8 Genesis 12:3; 18:18

3:10 3:10 Deuteronomio 27:26

§3:11 3:11 Habacuc 2:4

*3:12 3:12 Levitico 18:5

3:13 3:13 Deuteronomio 21:23

3:16 3:16 Genesis 12:7

§3:20 3:20 Sigon ong pagsayod ni Pablo, ang pangako tang Dios mas importanti kaysa ong Katobolan ang aggosoyon tang mga Judio, tenged asing nagtorol tang Dios tang pangako na ong ni Abraham, Dios mismo tang nangako, ig indi tanandia nanobol ta mga anghil obin taw bilang manigpakabot tang pangako na.