4
Maning ta na tang maliagong yaning: Ang tatang molang manonobli, mintras anda pa tanandia ong ostong idad, ang pagkabetang na pario ra ka ta tatang torobolon, maski tanandia pa tang may nandia tang tanan. Tenged gasakep pa tanandia ong gaem ta domang mga taw ang agtaligan para ong nandia ig ong mga propidad na, tegka komabot tang timpong tirmino tang tatay na. Ita, maning ita ka ta si. Asing anda pay kalibotan ta natetenged ong ni Cristo,* 4:3 Ong bitalang Grigo: Asing ge-ley ita pa midio ita ka mga torobolon ang sigi lamang tang toman ta ang kompormi ong mga lilien 4:3 Ang mga “lilien”, yay ang mga toromanen ang pinanoblian ta ong mga kamepet-mepetan ta. Ong bitalang Grigo, ang tata kang maliag yaning tang bitalang na ay “mga ispiritong malain ang pamangolokolo” tarin ong kalibotan ang na. Piro asing kiminabot da tang tamang oras, sinobol tang Dios tang Ana nang si Cristo. Pinangana tanandia ta tatang babay, ig nambael ang manigtoman ong Katobolan agod itang tanan ang gasakepan tang gaem tang Katobolan magawad na. Ig ong maning atan, kabigen ita ra tang Dios bilang matod ang mga ana na. Para ipaita ang yamo mga ana ka kaman tang Dios, sinobol na tang Ispirito tang Ana na ang mistar ong mga popotokon ta. Ig ang Ispirito ang narin pagtoldok ong yaten ang gomoy ong Dios ang ganing, “Tatay! Tatayo!” Animan ang kada tata ong nindio, belag amo ra ta torobolon, kondi mga ana amo ra tang Dios. Ig tenged mga ana amo ra nandia, marisibi mi ka tang ipatobli na ong mga ana na.
Agdemdemen ni Pablo ta mo-ya tang mga taga Galacia
Asing tokaw ang indi amo pa gailala ong Dios, pamagsirbi amo pa ong mga dios-diosan. Piro mandian gailala mi ra tang Dios, obin mo-ya pa maningo--gailala amo ra nandia. Mga maning don, angay magbalik amo si ang magpasakep ong mga lilien 4:9 “lilien.” Mga ong bitalang Grigo, poidi kang maliag yaning: mga ispiritong malain ang pamangolokolo ong kalibotan ang na ang anday kointa na ig anday pakinabang ong nindio? Magpatorobolon amo si ong mga lilien ang asia? 10 Agpalabien mi tang mga kaldaw, mga bolan, mga timpo ig mga takon! 11 Geldano ang itaben anday pakinabang tang bedlayo para ong nindio.
12 Mga logod, pagpakiloyo ong nindio. Magpatolad amo ong yen, tenged maski yo, tatang Judio, binayano tang Katobolan ig nagimong kapario mi ra ka, yamong belag ta Judio.
Anda kay bindoat ming malain ong yen maski tanopa sia pa. 13 Gata-wanan mi tang yen ang pagmasit tanopa sia, ang yay ang nagimong dailan ang nagtiniro atan ig nagtoldoko ong nindio tang Mo-yang Balita. 14 Maski nagimong mabael ang pagsobok ong nindio tang pagmasitong asi, indio enged pinabayan mi obin sinaliodan mi. Ang bindoat mi, rinisibio nindio pario ong tatang anghil ang sinobol tang Dios, obin pario ong ni Cristo Jesus mismo. 15 Kambeng ming pisan asing tokaw! Onora tang gainabo ong nindio? Yo mismo magpamatodo, mga makoat mi rin lamang tang mga mata mi, kinomit mi ra rin ang sindol ong yen. 16 Ig mandian, ibilango ra nindio ang kasoay mi tenged agbebego lamang ong nindio tang kamatodan?
17 Agpalabien amo atan ta mga taw ang pamagtoldok ta lain, piro anday sayod tang aggisipen nira. Ang kaliliagan nira, ipalawid amo nira ong yen agod tanira si tang palabien mi. 18 Belag ta malain ang palabien amo ta domang mga taw, maski andao atan, basta mo-ya lamang tang katoyoan nira. 19 Agmalenong mga anao, ang agsintieno si mandian tenged ong nindio pario ta tatang babay ang pangana ra. Ig maning ta na pa ka enged tang sintieno asta indi lomboa ong nindio tang ogali ni Cristo. 20 Indio matako mga onoray boateno natetenged ong nindio. Mga atano ka rin lamang mapagigampango rin ong nindio ta masinlo!
Ang kalimbawan ni Agar may ni Sara
21 Yamong gangaliliag ang magpasakep ong Katobolan, nani tang te-mao ong nindio: Indi gata-wanan mi mga onopa tang ga-tang don? 22 Sigon ong Kasolatan, si Abraham doroa tang ana nang lali. Ang tambilog, ana na ong tatang torobolon ang si Agar. Piro ang tambilog, belag ta torobolon tang nanay na, kondi si Sara, ang yay ang matod ang katawa ni Abraham.§ 4:22 Mabasa ta tang natetenged ong doroang ana ni Abraham ong libro tang Genesis: ang natetenged ong ni Ismael, ang ana na ong ni Agar, ong Genesis 16:1-6; ig ang natetenged ong ni Isaac, ang ana na ong ni Sara, ong Genesis 21:1-7. 23 Ang ana ni Abraham ong torobolon pinangana bilang natoral lamang ang borak tang babay may lali. Piro ang ana na ong ni Sara, pinangana bilang borak tang pangako tang Dios. 24 Mandian, ang doroang babay ang asia, ang kalimbawan nira yay ang doroang klasing inigoan, ang yay ang Katobolan ig ang Pangako tang Dios. Ang Katobolan sindol ong ni Moises don ong Bokid tang Sinai, ig poros mga torobolon tang prodokto ta narin, pario ong ni Agar. 25 Animan si Agar tatang litrato tang Bokid tang Sinai don ong Arabia, ig litrato tang siodad tang Jerusalem mandian, tenged ang mga taw don pamagsirbi pa ong Katobolan ang midio torobolon lamang tanira. 26 Piro ang mga taw ang sakep tang ba-long Jerusalem tang Dios belag da ta mga torobolon. Linibri ita ra kaman ong gaem tang Katobolan ig nagimo itang pario ni Sara, ang yay ang babay ang libri.* 4:26 Ang birsikolong na ong bitalang Grigo ay “Piro ang Jerusalem tang langit libri, ig yay ang nanay ta.” 27 Pario tang ga-tang ong Kasolatan,
“Yawang babay ang anday ana mo, ang indi gasamit tang masit tang pangana,
mangalipaya, ig maginiteg da ong sobrang kalipay!
Tenged yawang bino-wanan tang katawa mo, mas mandoro tang ana mo
sobra pa ong babay ang pagimbeng pa tang katawa na.” 4:27 Isaias 54:1. Sigon ong doma, ang tatang maliag yaning ni Pablo tarin ong paggamit na tang mga bitala tang propitang si Isaias natetenged ong mga ana tang doroang babay ay maning ta na: Ang mga pamagto ong ni Cristo mas mandoro pa enged ong mga Judio. Maning ka ta si, ang kaloy ang ipaita tang Dios ong mga pamagto ong ni Cristo mas mabael pa enged ong kaloy ang pinaita na ong mga Judio asing tokaw.
28 Animan, mga logod, ita nagimong mga ana tang Dios sigon ong pangako na, pario tang nainabo ong ana ni Abraham ang si Isaac. 29 Asing tokaw pang asi, si Isaac pinangana ong gaem tang Ispirito tang Dios. Ig pinaliwagan tanandia tang logod nang pinangana ong natoral ang gainabo. Maning ka ta si, ita mandian agpaliwagan ita ka tang mga taw ang pamagsirbi pa ong Katobolan. 30 Piro maning ta na tang ga-tang ong Kasolatan, “Palayasen mo tang babay ang torobolon ig ang ana na, tenged ang ana tang torobolon, anday parti na ong toroblien tang ana tang belag ta torobolon.” 4:30 Genesis 21:10 31 Animan, mga logod, ang maliagong yaning, belag ita ra enged ta pario ta mga ana ta torobolon. Libri ita ra.

*4:3 4:3 Ong bitalang Grigo: Asing ge-ley ita pa

4:3 4:3 Ang mga “lilien”, yay ang mga toromanen ang pinanoblian ta ong mga kamepet-mepetan ta. Ong bitalang Grigo, ang tata kang maliag yaning tang bitalang na ay “mga ispiritong malain ang pamangolokolo”

4:9 4:9 “lilien.” Mga ong bitalang Grigo, poidi kang maliag yaning: mga ispiritong malain ang pamangolokolo ong kalibotan ang na

§4:22 4:22 Mabasa ta tang natetenged ong doroang ana ni Abraham ong libro tang Genesis: ang natetenged ong ni Ismael, ang ana na ong ni Agar, ong Genesis 16:1-6; ig ang natetenged ong ni Isaac, ang ana na ong ni Sara, ong Genesis 21:1-7.

*4:26 4:26 Ang birsikolong na ong bitalang Grigo ay “Piro ang Jerusalem tang langit libri, ig yay ang nanay ta.”

4:27 4:27 Isaias 54:1. Sigon ong doma, ang tatang maliag yaning ni Pablo tarin ong paggamit na tang mga bitala tang propitang si Isaias natetenged ong mga ana tang doroang babay ay maning ta na: Ang mga pamagto ong ni Cristo mas mandoro pa enged ong mga Judio. Maning ka ta si, ang kaloy ang ipaita tang Dios ong mga pamagto ong ni Cristo mas mabael pa enged ong kaloy ang pinaita na ong mga Judio asing tokaw.

4:30 4:30 Genesis 21:10