5
Magpadayon ita ong kalibrian
Linibri ita ni Cristo agod magpadayon ita ong kalibrian. Animan magprosigir amo ta mo-ya ong kalibrian ming asia, ig indi pabayan ming mabiag amo si ig boaten ang mga torobolon.
Yo, si Pablo, tang paganing ong nindio, mga mamagpatori amo pa agod magtoman din lamang ong Katobolan, maliag yaning ang bindoat ni Cristo para maglibri ong nindio anday pakinabang na. Aningen amo yen ang moman, ang maski sinopay magpatori sigon ong Katobolan, kaministiran tomanen na tang tanan ang mga tobol ang ga-tang atan. Mga magprosigir among magtoman tang Katobolan para magimong mato-lid ong pama-dek tang Dios, maliag yaning nalbag amo ra ong ni Cristo, ig indi amo ra gasakepan tang kaloy tang Dios. Piro ita, pamagtalig ita ta mo-ya ang risibien ita tang Dios bilang mato-lid tenged ong pagto ta ong nandia. Ig may kasigoroan ta ang pagalin ong Ispirito Santo ang mainabo narin. Tenged ang taw ang na-pen da ong ni Cristo Jesus, anday kaso mga tinorian tanandia obin anda. Ang importanti yay ang pagto na, ang itaen ta ong mga boat nang maginegmaen.
Masinlo ka rin tang pagorosoyon mi ong kamatodan tanopa sia. Sinora tang pagsagang ong nindio ong pagtoman mi mandian? Asia, belag ta boat tang Dios ang naggoy ong nindio. Pandam amo. May tatang sarabien ang ganing, “Maski ge-ley lamang tang pampalsa, mambael tang bilog ang minasa.” 10 Piro tenged pario itang nanga-pen da ong Gino, pagtaligo ang indi magoman tang mga isip mi tenged ong mga bagay ang narin. Ig ang taw ang asing panggolo ong nindio, maski sinopa, silotan tanandia tang Dios.
11 Mga logod, mga matod ang pagtoldoko pa ang dapat torian tang taw, angay agpaliwagano pa tang mga Judio? Ang matod, pagtoldoko ang malibri ita natetenged lamang ong kamatayen ni Cristo ong kros, ig yay sia ang gangasilag pa tanira. 12 Ang mga taw atan ang pamanggolo ong nindio ang ganing kaministiran ang magpatori, mo-ya pa dayon da lamang tanirang mamagpakapon!
13 Piro yamo, mga logod, ginoyan amo para malibri amo ong mga toromanen ang maning ta sia. Ayaw lamang gamiten tang kalibrian mi agod paoyon amo lamang ong anday sasayod ang kaliliagan tang mga sadili mi. Imbis, mamagtarabangan amo tenged ong paggegma mi ong tata may tata. 14 Tenged ang tanan ang inaning ong Katobolan na-tang ong tatang tobol ang ganing, “Gegman mo tang masig ka taw* 5:14 “masig ka taw.” Ong bitalang Grigo: kamalay mo pario tang paggegma mo ong sadili mo.” 5:14 Levitico 19:18 15 Mandian, mga pirmi among mamagsoroayan ig mamagterekeban ang midio mga ayep, magandam amo. Itaben mamagrolobotan amo!
Ang kaliagan tang Ispirito Santo parti ong kaliagan tang taw
16 Nani tang agganingo ong nindio: Ang Ispirito Santo tang papaggaemen mi ong sadili mi agod indi amo paoyon ong mga anday sasayod ang kaliliagan tang mga sadili mi. 17 Tenged ang sadili tang mga anday sasayod ang kaliliagan, kontra ong kaliliagan tang Ispirito Santo. Ig ang kaliliagan tang Ispirito Santo kontra ka ong anday sasayod ang kaliliagan tang mga sadili ta. Pagkorontran tang doroang na, animan indi gaboat mi tang kaliliagan mi. 18 Piro mga ang Ispirito Santo tang paggaem ong nindio, maliag yaning indi amo ra gasakepan tang Katobolan.
19 Gata-wanan tang tanan mga monopa tang boaten tang mga taw ang paoyon ong mga anday sasayod ang kaliliagan tang mga sadili nira: Pagigdolog ong mga belag ta katawa nira, maboling tang pagirisipen nira, ig ang mga boat nira magang ayep. 20 Pamagto ong dios-diosan, pamamintas, anday paggegma nira ong masig ka taw nira ig masiadong magigsoay. Pangimon tanira, ig pisan tanirang mangasilag. Ispotan tanira, pamagkorontran ig pamagkampi-kampian. 21 Gangaibeg, pamagpabaleng, ga-pen ong mga kalipayan ang poros lamang kalokoan, ig maski onopa pang maning atan ang agboaten nira. Inaning amo rang lagi yen tanopa sia, ig mandian pamanan amo si yen, ang mga taw ang maning atan tang agboaten nira indi enged ma-pen ong inadian tang Dios.
22 Piro mga ang Ispirito Santo tang paggaem ong kaboi ta tatang taw, asia mamorak ang tanandia magimong maginegmaen, malilipayen, ig belag ta magolo tang isip na. Mapinasinsiaen tanandia, neman ig mo-ya ong doma. Mataligan, ig 23 matakong magpalepe ig magawid tang sadili na. Anday na-tang ong Katobolan ang ganing bawal tang mga borak ang maning ta na. 24 Ang mga taw ni Cristo Jesus, sinaliodan da nira tang anday sasayod ig malalaway ang kaliliagan tang mga sadili nira, ang midio linansang da nira don ong kros. 25 Ang Ispirito Santo yay ang pagtorol ong yaten ta ba-long kaboi, animan dapat tanandia tang padayonon ta ang papaggaemen ong mga kaboi ta. 26 Indi ita ra magpambog tang sadili ta, ig indi ita magpaerep ong tata may tata, obin mamagiribegan.

*5:14 5:14 “masig ka taw.” Ong bitalang Grigo: kamalay

5:14 5:14 Levitico 19:18