Pa-kaw ang Bitala ong
Yadoang Solat ni Pablo ong mga taga
Tesalonica
Ang yadoang solat ni Pablo ong mga taga Tesalonica sinolat na tenged ang doma ong nira galibeg tang kolo nira tenged may pamamalita ang ganing nagbalik da ono si Cristo. Piro ganing si Pablo sia belag ta matod. Sino-lid ni Pablo tang aggisipen nirang asi ong pagtoldok na ang ganing ba-lo komabot si Cristo, lomboa kang lagi tang tatang taw ang sobrang mangontra ong Dios (2:3-4). Piro ong pagbalik ni Cristo, silotan na enged tang taw ang asi ang anday kataposan, asta ang mga taw ang indi galiliag ang mangilala ong Dios. Animan, sinoyon ni Pablo ong mga pamagto ong ni Cristo ang magpadayon tanira ong pagto nira ig ong pagagoanta nira tang mga kaliwagan, agod ong pagbalik ni Cristo, poidi tanirang ma-pen ong inadian may ong kadengegan na. Oman sinoyon ni Pablo ong nira ang magprosigir tanirang magobra para ong sadiling pangaboian nira, ig magpadayon ong pagboat ta mo-ya (3:12-13).
1
Ang pagsolat ta na ay yami--si Pablo, si Silas ig si Timoteo. Pagpakomosta ami ong nindiong tarabidan* 1:1 Ang “tarabidan” tang mga pamagto ong ni Cristo, mga ong bitalang Grigo yay ang “ekklesia.” atan ong Tesalonica, yamong mga pamagto ong Dios ang yaten ang Tatay ig ong ni Ginong Jesu-Cristo. Balampa pirmi ong nindio tang kaloy ig kao-yan ang pagalin ong Dios ang Tatay ig ong ni Ginong Jesu-Cristo.
Ang pagorosgaren tang Dios
Mga logod, dapat pirmi aming magpasalamat ong Dios tenged ong nindio. Tama kaman enged ang pasalamatan tanandia tenged mintras gaboay, mas pagdolang pa tang pagtalig mi ong ni Cristo, ig mas panrabong tang paggeregman mi ong kada tata may tata. Animan, agpambog amo yamen ong tanan ang mga tarabidan tang mga pamagto ong Dios ong domang mga logar. Tenged maski gapasaran mi tang tanan ang kaliwagan ig pagakig, pamagagoanta amo ong mo-yang kaneman ig pagpadayon pa ka enged tang pagto mi ong Dios.
Ang pagagoanta mi ong mga kaliwagan bilang mga sinakepan tang Dios, gamiten tang Dios agod maosgaran amo nandia ang poidi among ma-pen ong inadian na. Ig tarin itaen ta ang mato-lid kaman tang pagorosgaren na. Boaten tang Dios tang onopay tamang boaten. Balten na ta kaliwagan tang mga pagpaliwag ong nindio mandian. Ig yamong agpaliwagan nira, palinawaen amo ka nandia asta ra yami. Mainabo narin ong kaldaw ang itaen da si Ginong Jesus ang tataboan ong langit, ang agtabiden tang makagagaem ang mga anghil na, ig aglibotan ta apoy ang dadaba-daba. Silotan na tang tanan ang mga taw ang indi pangilala ong Dios ig indi pamagparet ong Mo-yang Balitang natetenged ong ni Jesus ang yaten ang Gino. Ang silot ong nira i-lek ong impirno agod ipabelag tanira ong Gino ig ong makabebereng ang gaem na asta ong tanopa. 10 Ong kaldaw ang asi ang magbalik tang Gino, dayawen ig padengegan tanandia tang tanan ang mga sinakepan na, ang yay ang mga pamagto ong nandia. Asta yamo, don amo kang mamagdayaw tenged namagparet amo ong Mo-yang Balitang pinatako amen ong nindio.
11 Animan pirmi among agpangadi amen ong Ampoan tang Dios ang balampa tabangan amo nandia ang mangaboi ong pama-dek na bilang mga taw ang ginoyan na. Balampa tabangan amo ka nandia ong gaem na agod maboat mi tang tanan ang moro-yang galiagan ming boaten, ig matapos mi tang tanan ang gobraen mi natetenged ong pagto mi. 12 Ong maning ta sia, mapagtorol amo ta mabael ang dengeg ong ni Jesus ang yaten ang Gino. Ig yamo, oldan amo ka nandia ta dengeg, sigon ong kaloy tang yaten ang Dios ig Ginong Jesu-Cristo.

*1:1 1:1 Ang “tarabidan” tang mga pamagto ong ni Cristo, mga ong bitalang Grigo yay ang “ekklesia.”